You are here

Έργο €340 εκ. για ΦΑ

14/09/2017 12:17
Έργο €340 εκ. που αφορά τη διαχείριση του φυσικού αερίου βρίσκεται στα σκαριά καθώς κατατέθηκε σχετική μελέτη εκτίμησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει το έργο.

Όπως ανακοινώθηκε από το τμήμα περιβάλλοντος, το έργο αφορά την κατασκευή προβλήτας για τη μόνιμη πρόσδεση και κατασκευή και λειτουργία πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τις χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την κατασκευή νέου γεφυρώματος πρόσβασης επί πασσάλων και αποβάθρας (jetty/trestle), το οποίο θα εξυπηρετεί τη μόνιμη παραβολή καθώς και τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) και πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGC) στην περιοχή του Βασιλικού στην Κύπρο. Περιλαμβάνονται επίσης και όλες οι χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις, τη μεταφορά του ΦΑ από την μονάδα FSRU στο εργοστάσιο της ΑΗΚ.

Οι συνολικές επενδύσεις για το έργο ανέρχονται σε €340 εκ. Η συνδρομή της ΕΕ θα λάβει τη μορφή επιστροφής συγκεκριμένου μέρους των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης CEF Ενέργειας 2017, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ μπορεί να φτάσει το 75% για το έργο αυτό, καθώς παρέχει ψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού σε περιφερειακό ή σε επίπεδο ΕΕ και ενισχύει την αλληλεγγύη της ΕΕ ενώ περιλαμβάνει και καινοτόμες λύσεις.

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, τα έσοδα του έργου θα προκύψουν από μια σταθερή ετήσια επιβάρυνση ανεξάρτητα από τις ποσότητες ΦΑ που παραδίδονται και επαναεριοποιούνται. Επιπλέον, ο ανάδοχος του έργου θα εξασφαλίσει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή άλλες εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο και θα παρέχει ίδια κεφάλαια ύψους μέχρι €50 εκ. Τα απαιτούμενα ετήσια έσοδα κυμαίνονται από €54,50 εκ. για το έτος 2020 έως €26,34 εκ. για το έτος 2039.

Στη μελέτη γίνεται αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος στην περιοχή, παρουσιάζονται στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γίνεται διερεύνηση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες της περιοχής.

Στη συνέχεια, δίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου, καθώς και των εναλλακτικών που εξετάστηκαν, με σκοπό να εντοπιστούν οι δυνητικές επιπτώσεις καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης, στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τόσο από τις εργασίες κατασκευής του όσο και στη φάση λειτουργίας του.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στα θέματα ασφαλέιας (Safety), τα οποία παρουσιάζονται στις επιμέρους μελέτες Αναγνώρισης Επικινδυνότητας (HAZID) και αρχικής ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου (QRA) οι οποίες εκπονήθηκαν από τους Loyds R και οποίες εξετάζουν τις επιπτώσεις του έργου κατά τη φάση λειτουργίας του για διάφορα σενάρια ατυχηματικών ή μη καταστροφών.

Όπως αναφέρεται, εξετάστηκαν τέσσερις εναλλακτικές τόσο ως προς τη χωροθέτηση του έργου όσο και ως προς τις τεχνολογίες κατασκευής του. Η προτεινόμενη λύση είναι η κατασκευή σταθερής πλατφόρμας φορτοεκφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου καθώς και σταθερά ναύδετα πρόσδεσης και παραβολής. Πλην όμως, αντί του γεφυρώματος, προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος καταλήγει σε κεντρική πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης και στη θέση παραβολής των πλοίων, όπου θα εξυπηρετείται η μόνιμη παραβολή καθώς και οι διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) και πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGC).

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός του θαλάσσιου χώρου στον κόλπο Βασιλικού, εντός των ορίων της κοινότητας Μαρί της επαρχίας Λάρνακας. Συγκεκριμένα, το γεφύρωμα πρόσβασης προτείνεται να κατασκευαστεί δυτικά του υφιστάμενου προβλήτα του τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VVT Vasiliko Ltd (VTTV) και στα νοτιο – ανατολικά του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού. Στην Εικόνα 1-1 που ακολουθεί εμφαίνονται τα τρία σημεία που προσδιορίζουν την θέση της αποβάθρας.

Σύμφωνα με τη δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα με στόχο το 2020, όπου η Κύπρος θα πρέπει να διαθέτει φυσικό αέριο στο ενεργειακό της μείγμα στη βάση περιβαλλοντικών περιορισμών, η προτεινόμενη πλωτή μονάδα δύναται να είναι FSRU από τροποποίηση μονάδας αποθήκευσης (FSU) ή πλοίου μεταφοράς (LNGC). Η κατασκευή νέου πλοίου θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και κόστος και θα αυξήσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

Η μεγάλη διαθεσιμότητα στην αγορά των δεξαμενόπλοιων και πλοίων αποθήκευσης και μεταφοράς Υ.Φ.Α. δημιουργεί ένα χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός με μεταγενέστερα οφέλη για τον αγοραστή. Οι μετατροπές είναι σχετικά αποδεδειγμένες και το τεχνικό ρίσκο θεωρείται χαμηλό. Οι πλωτές λύσεις παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Επιπλέον, σε σύγκριση με τις χερσαίες λύσεις, δημιουργεί χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση στη χρηματοδότηση, μικρότερη πολυπλοκότητα στη φάση υλοποίησης και μικρότερο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRUs) είναι πλοία σχεδιασμένα παρόμοια με μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης (FSU), αλλά διαθέτουν επιπλέον εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Της Γεωργίας Χαννή