You are here

Με νόμο οι ρυθμίσεις για ελεγκτές

19/05/2017 12:04
Στην ψήφιση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει το επάγγελμα των ελεγκτών, προχώρησε η βουλή με τα κόμματα να διαμηνύουν ότι θα παρακολουθούν το θέμα με την πρόθεση να επιφέρουν αλλαγές στη νομοθεσία αν εντοπιστούν προβλήματα.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου είχε αναβληθεί επανειλημμένως τις τελευταίες εβδομάδες καθώς, υπήρχαν σωρεία τροπολογιών εκ μέρους των κομμάτων που η επιτροπή οικονομικών θέλησε να συζητήσει με σκοπό να ενσωματωθούν στο κείμενο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων.

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν 50 παρόντες βουλευτές όλων των κομμάτων, πλην του ΕΛΑΜ που το καταψήφισε.

Προνοεί όπως, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αρχής δημόσιας εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) διορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του υπουργού οικονομικών, χωρίς να προβλέπεται ο διορισμός οποιωνδήποτε μελών ως εκ της θέσης τους (ex officio).

Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της αρμόδιας αρχής με οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντά τους ή καθήκοντα και αρμοδιότητές τους που πηγάζουν από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα ενδεχομένως να κατέχουν.

Στο νομοσχέδιο διασαφηνίζεται πως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της πειθαρχικής επιτροπής, του προσωπικού της ΑΔΕΕλΕπ, καθώς και οποιοιδήποτε επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν του διοικητικού συμβουλίου ή της πειθαρχικής επιτροπής δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν καλή τη πίστει.

Ορίζεται επίσης, ότι θα μειωθεί η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ από το κράτος από το 40% στο 20% των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων της ενώ, καθίσταται επιτακτική η επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη για τα ελεγκτικά γραφεία και τους ελεγκτές που κατέχουν επαγγελματική άδεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ικανοποιούν απαιτήσεις για αποζημιώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διενέργεια ελεγκτικής εργασίας λόγω αμέλειας.

Καθορίζεται επίσης, ότι σε περίπτωση που οντότητα δημόσιου συμφέροντος είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα μπορεί να εγκρίνει το διορισμό ελεγκτή για σκοπούς διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων σε αυτό για περίοδο που δεν ξεπερνά τα εννέα έτη και τον επαναδιορισμό του ίδιου προσώπου ως ελεγκτή για το ίδιο ΑΠΙ, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο ασκούσε ελεγκτική εργασία στο εν λόγω ΑΠΙ.

Σε σχέση με το ζήτημα της υποχρέωσης των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, η επιτροπή δεν προέβη σε τροποποιήσεις, διατηρώντας την προθεσμία των έξι μηνών.

Όπως ξεκαθαρίζεται τόσο μέσα από τις αναφορές των κομμάτων στην Ολομέλεια, όσο και στην έκθεση της επιτροπής οικονομικών, θα παρακολουθείται η διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια αρχή, της αίτησης που υποβλήθηκε για αναγνώριση δεύτερου σώματος ελεγκτών από το σύνδεσμο πτυχιούχων εγκεκριμένων λογιστών-ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ) και το σύνδεσμο ανεξάρτητων λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ).

Υπενθυμίζεται ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου και η εναρμόνιση με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, καθυστέρησε πέραν του ενός έτους, γεγονός που ώθησε τις ευρωπαϊκές αρχές να κινήσουν διαδικασίες εναντίον της κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και της επιτροπής οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι η επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας και σημείωσε την ομόφωνη, όπως είπε, θέση των μελών της επιτροπής και των κομμάτων, όπως αν εντοπιστούν προβλήματα στο επόμενο εξάμηνο να τα αντιμετωπίσουν.

Η ΕΔΕΚ κατέθεσε τροπολογία σχετικά με την ευθύνη των μελών της ΑΔΕΕλΕπ η οποία αποσύρθηκε μετά από διαβεβαιώσεις βουλευτών ότι με την υφιστάμενη διατύπωση δεν εκλείπει συνολικά η λογοδοσία αλλά, φεύγει η ατομική ευθύνη.

Τα κόμματα δήλωσαν ικανοποιημένα σε γενικές γραμμές από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου όπως διαμορφώθηκε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ρυθμίσεις θα έχουν θετική επίδραση στο χώρο του ελεγκτικού επαγγέλματος αλλά και στην εικόνα της Κύπρου σε ότι αφορά στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Στη ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους επικαλούμενος σύγκρουση συμφέροντος.

Της Μαρίας Χαμπή