You are here

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» δηλώνει ότι στις 10.09.2019 απέκτησε συνολικά 8.608 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.  

 

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2019 - 11:50