You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8-6-2018

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 8η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 4 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 75,98 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.744.985 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες για τη χρήση 2017, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2017 (περίοδος 1/1-31/12/2017).

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017) και αποφασίστηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών προς διανομή.

Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή για τη χρήση 2018 του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Μιχαήλ Αγγελικής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2017, καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 (επτά χιλιάδων) ευρώ για την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε», 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) ευρώ για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε» και 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) ευρώ για τα «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Θέμα πέμπτο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των 50.000 ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα έκτο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι τριμελής αποτελούμενη αποκλειστικά από ένα μη εκτελεστικό και από δύο ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως και ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 εξελέγησαν παμψηφεί ο κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, ο κ. Δημήτριος Λεβαντής, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, ο οποίος έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος επί πολλά έτη σε πολυεθνικές εταιρείες και έχει διατελέσει υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας για περισσότερα από είκοσι έτη έχοντας βαθιά γνώση του εσωτερικού ελέγχου και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, με άριστη γνώση της εσωτερικής διάρθρωσης και της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας και των κανόνων της ελεγκτικής. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε παμψηφεί ο κ.Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε μέχρι την 17-11-2019.

                                                    

Πεύκη Αττικής 8/6/2018

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή, 8 Ιουνίου, 2018 - 18:29