You are here

Η πλειοψηφία κυπρίων δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας

16/11/2018 09:34

Η πλειοψηφία των κυπρίων δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στο ασφαλιστικό συνέδριο 2018.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 74%, δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Από τους ερωτηθέντες που έχουν ιδιωτική ασφάλεια, ένας στους δύο (51%) έχει ομαδικό συμβόλαιο. Η μέση μηνιαία δαπάνη για τα άτομα που έχουν ατομικό συμβόλαιο ανέρχεται στα €92,6, ενώ για όσους έχουν ομαδικό συμβόλαιο η μέση μηνιαία δαπάνη είναι €83,3. Τέσσερις στους δέκα (43%) παρουσιάζονται «πολύ» ή «απόλυτα ικανοποιημένοι» από το συμβόλαιο υγείας που έχουν. Ισόποση αναλογία δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη από το συμβόλαιο υγείας που έχει (41%), ενώ μόλις το 11% των ερωτηθέντων είναι «καθόλου» ή «λίγο ικανοποιημένοι».

Τέσσερις στους δέκα (40%) απάντησαν ότι θα διατηρήσουν το υφιστάμενο συμβόλαιό τους με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ποσοστό 10% θα διακόψει το συμβόλαιο του και θα μείνει μόνο με την κάλυψη του ΓεΣΥ, ενώ αναλογία της τάξης του 14% απάντησε ότι θα χρησιμοποιήσει και άλλο σχέδιο υγείας που θα καλύπτει τα κενά του ΓεΣΥ. Ένας στους τρείς (33%) φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει με το συμβόλαιο που έχει.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα κύπριους (76%) υποστηρίζουν ότι η εικόνα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της. Ένας στους δύο ανέφεραν ότι το επίπεδο κατάρτισης των κυπρίων διαμεσολαβητών ασφάλισης είναι ψηλό (48%), το ποσοστό που θεωρεί ότι ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο είναι ανταγωνιστικός με αυτόν της Ευρώπης ανέρχεται στο 15%, με όσους υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις σε ασφαλιστικά σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλής να ανέρχονται στο 14%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνεί ότι ο τομέας της ασφάλισης προσφέρει πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες παρουσιάζει μια σταθερή διαχρονική αύξηση από 18% το 2016 και 25% το 2017, στο 28% το 2018.

Βελτιώνονται τα οικονομικά κυπρίων

Το ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά έχει μειωθεί στο 29% σε σχέση με το 48% κατά το 2017. Πιο συγκεκριμένα το 9% τα βγάζει πέρα «πολύ δύσκολα» και το 20% «αρκετά δύσκολα». Όσοι ανέφεραν ότι τα βγάζουν πέρα «ούτε εύκολα ούτε δύσκολα» αντιστοιχούν στο 54% σε σχέση με το 39% του 2017, με μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά (15%) να παρουσιάζεται ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση.

Οκτώ στα δέκα περίπου νοικοκυριά δεν έχουν κάνει καμία διαφοροποίηση σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια (78%), ποσοστό αυξημένο τόσο σε σχέση με το 2017 (67%), όσο και με τα έτη 2016 (50%) και 2015 (40%). Επιπρόσθετα ένας στους δέκα έχει μειώσει την ασφαλιστική του κάλυψη/ έχει μειώσει τα συνολικά του ασφάλιστρα (7%) ποσοστό που παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ένας στους δέκα δεν έχει προχωρήσει στη σύναψη οποιονδήποτε άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων (8%) και ένα ποσοστό 3% έχει διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια. Όσοι έχουν προχωρήσει στη σύναψη και άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων αντιστοιχούν μόλις στο 5% του συνόλου.

Οι εκτιμήσεις των κυπρίων για την εικόνα των ασφαλιστικών εταιρειών παραμένουν μέτριες προς θετικές με το μέσο όρο απαντήσεων να κυμαίνεται από 2,9 μέχρι 3,9 και να παρουσιάζει οριακές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017 και 2016. Συγκριτικά, λιγότερο θετική είναι η γνώμη των ερωτηθέντων σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα στις επενδύσεις με το μέσο όρο να έχει υπολογιστεί στο 2,9. Ακολουθεί η έγκαιρη πληρωμή αποζημιώσεων με μέσο όρο 3,0, η αξιοπιστία και η γενική εικόνα με μέσο όρο 3,3 αντίστοιχα, ενώ πιο θετικά τοποθετούνται οι κύπριοι πολίτες σε ότι αφορά την οργάνωση και εξυπηρέτηση (μέσος όρος 3,6), με την κερδοφορία/ ευρωστία να βρίσκετε στην κορυφή με μέσο όρο 3,9.

Σχεδόν ένας στους δύο κύπριους δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με το ΓεΣΥ (45%). Ελαφρός μειωμένη αναλογία (35%) φαίνεται να γνωρίζει «λίγο» τις πρόνοιες του, ένας στους δέκα είναι «αρκετά» ενημερωμένος (12%), με μόλις το 3% να αναφέρει ότι είναι «πάρα πολύ ή πολύ» ενημερωμένο. Κατά συνέπεια ο μέσος όρος στην πενταβάθμια κλίμακα έχει προσδιοριστεί στο 1,7 και παρουσιάζεται ελαφρός μειωμένος σε σχέση με το 2017 όπου βρισκόταν στο 1,9.

Όσον αφορά το οικονομικό κόστος του ΓεΣΥ, έξι στους δέκα παρουσιάζονται χωρίς καμία ενημέρωση (61%).

Η έρευνα έγινε από τη Cypronetwork μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε 1000 νοικοκυριά.

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα άνω των 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν τόσο σε αστικές, όσο και σε αγροτικές περιοχές

Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς την επαρχία διαμονής, την περιοχή διαμονής, το φύλο και την ηλικία.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε μεταξύ 25 Ιουλίου 2018 και 31 Αυγούστου 2018.

Της Γεωργίας Χαννή