You are here

Αναβάθμιση προοπτικών Ελληνικής από Fitch

15/12/2021 15:02

Ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική της Ελληνικής Τράπεζας σε θετική από αρνητική, ενώ επιβεβαίωσε τη Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση (IDR) της τράπεζας στο «Β» και τη Βαθμολογία βιωσιμότητας (VR) στο «β».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την προσδοκία ότι η ποιότητα του ενεργητικού θα βελτιωθεί καθώς η HB εργάζεται για να καταλήξει σε συμφωνία έως τις αρχές του 2022 για τη διάθεση €0,7 δισ. μεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE, project Starlight). 

Εάν ολοκληρωθεί, σημειώνεται, η συναλλαγή NPE θα μειώσει το κεφαλαιακό βάρος από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν NPEs και περιουσιακά στοιχεία.

«Αναμένεται μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη στην Κύπρο για να αποτρέψει την υποβάθμιση της ποιότητας των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων μετά την πανδημία. Οι κίνδυνοι εκτέλεσης παραμένουν επειδή η HB δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με αγοραστή», επισημαίνεται.

Σύμφωνα με τους Fitch, οι αξιολογήσεις της HB αντικατοπτρίζουν την αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το υψηλό κεφαλαιακό βάρος από  προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. 

«Η κερδοφορία είναι ασθενής, λόγω της εξάρτησης της HB από τα καθαρά έσοδα από τόκους και την αρκετά υψηλή βάση κόστους, και παραμένει περιορισμένη από τις υψηλές χρεώσεις απομείωσης δανείων», τονίζεται.

Η HB είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, όπου επωφελείται από ισχυρά μερίδια αγοράς. Ωστόσο, επισημαίνεται, η εγχώρια οικονομία είναι μικρή, περιορίζοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης και οδηγώντας σε συγκέντρωση κινδύνου πάνω από το μέσο όρο. Η χρηματοδότηση είναι ισχυρή , καθώς η καταθετική βάση της HB είναι σταθερή και υπερβαίνει κατά πολύ τα δάνεια.

Ο δείκτης NPE της HB 14,5% και ο δείκτης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 16,8% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 (και τα δύο εξαιρουμένων των NPEs που εγγυώνται το Asset Protection Scheme) είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις ιστορικές κορυφές τους, αλλά παραμένουν υψηλά σε διεθνή σύγκριση. 

Η HB δεν έχει υποστεί επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων από την πανδημία μέχρι σήμερα και η συμπεριφορά αποπληρωμής για μορατόριουμ δανείων που έληξαν ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική. 

Εκτιμάται ότι ο δείκτης NPE της HB θα μειωθεί σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, μετά την ολοκλήρωση του έργου Starlight. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι η ποιότητα του ενεργητικού θα βελτιωθεί αργά μέσω διαγραφών και ανακτήσεων, αλλά θα παραμείνει ευάλωτη σε κραδασμούς στην κυπριακή οικονομία.

Ο δείκτης κοινών κεφαλαίων Tier 1 (CET1) 20% και ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου 22,3% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 είχαν άνετα αποθέματα σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η κεφαλαιοποίηση εξακολουθεί να μην είναι ανάλογη με τους κινδύνους, λόγω της υψηλής κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία περίπου του μισού πλήρως φορτωμένου κεφαλαίου CET1. 

Εκτιμάται ότι το κεφαλαιακό βάρος θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 30%, όταν ολοκληρωθεί το έργο Starlight, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει μια ανοδική αναθεώρηση της αξιολόγησης κεφαλαιοποίησης, εκτός εάν τα κεφαλαιακά αποθέματα διαβρωθούν περισσότερο από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος.

Τονίζεται ότι η κερδοφορία είναι αδυναμία αξιολόγησης, καθώς η δημιουργία εσόδων παραμένει υπό πίεση από ένα αρκετά μη διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, τη συνεχιζόμενη πίεση στο καθαρό περιθώριο επιτοκίου για δάνεια και τίτλους και τον έντονο ανταγωνισμό για δανειολήπτες υψηλής ποιότητας, που περιορίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 

«Το κόστος είναι διαρθρωτικά υψηλό σε σχέση με τα έσοδα, καθώς το μικρό μέγεθος της τράπεζας καθιστά δύσκολη την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Η λειτουργική κερδοφορία ήταν επίσης ασταθής τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για τα απομειωμένα δάνεια κληρονομιάς της HB και των επιπτώσεων της πανδημίας», τονίζεται.

Αναμένεται ότι η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία της HB θα επηρεαστεί από την πιθανή ανάγκη αύξησης των προβλέψεων για απομειωμένα δάνεια προς πώληση. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται από την HB να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της κερδοφορίας σε πιο βιώσιμα επίπεδα μέσω της πώλησης προϊόντων που δημιουργούν τέλη, πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους και μείωσης της υπερβολικής ρευστότητας και καταθέσεων.

«Τα τρέχοντα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της HB επιτρέπουν κάποιο περιθώριο για δαπάνες αναδιάρθρωσης και επενδύσεις σε τεχνολογία και εμπορικές δυνατότητες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η εκτέλεση παραμένει ευάλωτη στο λειτουργικό και ανταγωνιστικό τοπίο και ότι τα οφέλη θα απαιτήσουν χρόνο για να υλοποιηθούν», αναφέρεται.

Ο ακαθάριστος δείκτης δανείων/καταθέσεων της HB παρέμεινε κάτω από το 50% τα τελευταία χρόνια, λόγω της ισχύος του franchise καταθέσεων της τράπεζας στην Κύπρο και της απομόχλευσης δανείων. Η ποιότητα της καταθετικής βάσης έχει βελτιωθεί, καθώς οι πιο ευαίσθητες ως προς την εμπιστοσύνη καταθέσεις μη κατοίκων έχουν υποχωρήσει στο διαχειρίσιμο 16% των συνολικών καταθέσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της χρηματοδότησης είναι περιορισμένη.

Η HB δημιούργησε πρόσφατα ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ομολογιακών δανείων €1,5 δισ., αλλά η έκδοση στην αγορά χονδρικής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και αναμένεται ότι παραμένουν ευαίσθητα στις συνθήκες της αγοράς. Το 2021, η HB άντλησε χρηματοδότηση €2,3 δισ. από την ΕΚΤ για να επωφεληθεί από την ευνοϊκή τιμολόγησή της. 

Η HB επανακαταθέτει αυτά τα κεφάλαια και τις πλεονάζουσες καταθέσεις στην ΕΚΤ, με αποτέλεσμα μεγάλα αποθέματα ρευστότητας (35% του συνόλου του ενεργητικού στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021). 

Το βραχυπρόθεσμο IDR της HB του «Β» είναι σύμφωνο με το «Β» μακροπρόθεσμο IDR στον πίνακα αντιστοιχίας αξιολόγησης της Fitch.

Ο οίκος θα μπορούσε να αναθεωρήσει την προοπτική σε σταθερή εάν το έργο Starlight είναι απίθανο να εφαρμοστεί ή εάν η εκτέλεσή του είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλειες πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες και μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διάβρωση κεφαλαίου.

Η μείωση της αξιολόγησης θα μπορούσε επίσης να προκύψει από ανανεωμένους πανδημικούς κραδασμούς στην κυπριακή οικονομία που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, μεγάλες πιστωτικές απώλειες και, τελικά, διάβρωση κεφαλαίου.

Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να είναι υπό πίεση εάν η HB γίνει ζημιογόνα λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η θετική προοπτική για το μακροπρόθεσμο IDR της HB υποδεικνύει ότι είναι πιθανή μια αναβάθμιση μεσοπρόθεσμα, εάν το έργο Starlight εκτελεστεί σύμφωνα με τις προσδοκίες και δεν οδηγήσει σε διάβρωση κεφαλαίων.

Μια βελτίωση των κεφαλαιακών βαρών από καθαρά απομειωμένα δάνεια και περιουσιακά στοιχεία λόγω της βιώσιμης μείωσης του δείκτη προβληματικών περιουσιακών στοιχείων κάτω από το 10%, ενώ διατηρείται ο δείκτης CET1 τουλάχιστον στο 15%, αποτελεί πιθανό έναυσμα για αναβάθμιση.

Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών/σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWAs) σταθερά άνω του 1% θα ήταν επίσης θετική για τις αξιολογήσεις.

Της Γεωργίας Χαννή