You are here

Αναβαθμίζουν συστημικές τράπεζες οι Moody's

21/07/2021 15:15

Σε αναβάθμιση των ratings καταθέσεων της Τρ. Κύπρου και Ελληνικής κατά δύο βαθμίδες προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ενώ την ίδια ώρα επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις για την RCB Bank αναβαθμίζοντας ωστόσο τις προοπτικές της.

O οίκος αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο rating καταθέσεων της Τρ.Κύπρου και Ελληνικής σε B1 από το B3, τις μακροπρόθεσμες βαθμολογίες κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRRs) στο Ba3 από το B1, τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRA) σε Ba3 (cr) από B1 (cr) και τις βασικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους (BCAs) και Προσαρμοσμένα BCA σε b3 από caa1.

Οι προοπτικές των ratings καταθέσεων και ων δύο τραπεζών είναι θετικές.

Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, οι Moody's αναβάθμισαν επίσης τις ανώτερες αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου χωρίς εξασφαλίσεις στο Caa1, από το Caa2, με θετική προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση των αξιολογήσεων των δύο τραπεζών καταγράφει την ενίσχυση των αυτόνομων πιστωτικών προφίλ και πιο συγκεκριμένα τη βελτιωμένη φερεγγυότητά τους, παρέχοντας αυξημένα αποθέματα στις τράπεζες για να αντέξουν στις νέες προκλητικές συνθήκες λειτουργίας μετά την πανδημία.

Επιπλέον, η αναβάθμιση στις αξιολογήσεις καταθέσεων των τραπεζών αντικατοπτρίζει επίσης τις επιλέξιμες εκδόσεις χρέους τα επόμενα χρόνια MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα υποχρεώσεις).

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των Moody ότι οι δύο τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τα προφίλ φερεγγυότητάς τους, παρά τον πιθανό νέο σχηματισμό ΜΕΔ ως συνέπεια του απαιτητικού περιβάλλοντος. Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν τα επόμενα τρίμηνα εάν οι τράπεζες διατηρήσουν το ισχυρό κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους, περιορίζεται ο αντίκτυπος της πανδημίας κορωνοϊού στην κυπριακή οικονομία και καταφέρουν να βελτιώσουν τα προφίλ ποιότητας περιουσιακών στοιχείων τους, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων.

Τρ. Κύπρου

Όσον αφορά την Τρ. Κύπρου, σύμφωνα με τον οίκο Moody’s οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν την σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους €1.4 δισ, που οδήγησε σε ουσιαστική μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% το 2019 σε 16%, παρέχοντας της «μαξιλαράκι ασφαλείας», για τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στις αναβαθμίσεις είναι και η πρόσφατη έκδοση ομολόγου (MREL) της τράπεζας ύψους €300 εκατ., η οποία παρέχει αυξημένη ασφάλεια για προστασία των καταθετών

Σύμφωνα με τον οίκο, η θετική προοπτική οφείλεται στο γεγονός πως αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας παρά την πιθανή δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των δύσκολων συνθηκών που υπάρχουν.

Ο oίκος αναφέρει πως οι αναβαθμίσεις θα συνεχίσουν εάν η τράπεζα διατηρήσει τα επόμενα τρίμηνα την δυνατή κεφαλαιακή της θέση και την ρευστότητά της καθώς και εάν καταφέρει να βελτιώσει της ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων μέσω πωλήσεων ΜΕΔ και μειώσει το ποσοστό τους κάτω από 10%.

Ρίσκο για την τράπεζα συνεχίζει να αποτελεί η πιθανότητα δημιουργίας νέων ΜΕΔ λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου όπως επίσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 12% των δανείων της τράπεζας.

Ωστόσο κρίνεται ως θετικό το γεγονός πως το 95των δανείων που προχώρησαν σε αναστολή δόσεων έχουν αρχίσει να αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

Ελληνική

Όσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα,   η αναβάθμιση αντανακλά το ενισχυμένο προφίλ φερεγγυότητας ειδικότερα τις ισχυρές μετρήσεις κεφαλαίου και επικερδείς λειτουργίες, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.

Η Ελληνική Τράπεζα διατήρησε τα ισχυρά αποθέματα κεφαλαίου της, με δείκτη κεφαλαίου κοινών μεχών της κατηγορίας (CET1) στο 20,2% τον Μάρτιο του 2021, πολύ πάνω από το ρυθμιστικό ελάχιστο του 9,55% και παρέμεινε κερδοφόρα κατά τη διάρκεια του 2020, παρά τις ψηλότερες ζημιές δανείων λόγω πανδημίας.

Η τράπεζα κατάφερε επίσης να μειώσει τα ΜΕΔ σε 22,4% τον Μάρτιο του 2021, από 31,4% τον Δεκέμβριο του 2019, κυρίως λόγω διαγραφών περίπου 0,6 δισεκατομμυρίων ΜΕΔ παλαιού τύπου το 2020 και επίσης ως αποτέλεσμα δύο μικρών πωλήσεων ΜΕΔ με μικτή λογιστική αξία €52 εκαΤ.που εκκρεμούν σχετικές εγκρίσεις. Τα ΜΕΔ της τράπεζας είναι χαμηλότερα στο 15,8%, εάν εξαιρεθούν τα ΜΕΔ που είναι εγγυημένα από την κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση της η τράπεζα αναφέρει ότι αναβάθμιση αποτυπώνει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας και ειδικότερα τη βελτιωμένη αξιοπιστία της, έχοντας αυξημένες εξασφαλίσεις, ώστε να πορευτεί στο εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση στην αξιολόγηση της καταθετικής βάσης της Τράπεζας αντικατοπτρίζει και την εφαρμογή της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), η οποία θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια και θα αλλάξει τη δομή ευθύνης των τραπεζών, απαιτώντας την αύξηση των εξασφαλίσεων για προστασία των καταθέσεων από ιδία κεφάλαια.

Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των Moody’s ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ της φερεγγυότητάς της, παρά την πιθανή αύξηση των ΜΕΧ εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στο οικονομικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται, το 8% των δανείων της Τράπεζας αφορούν έκθεση στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό των δανείων της Τράπεζας που αποπληρώνονται και πάλι κανονικά, μετά την άρση του μορατόριουμ ανήλθε στο 95%.

«Στα επόμενα τρίμηνα δεν αποκλείεται η αναβάθμιση των αξιολογήσεων εάν: η Τράπεζα διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και ρευστότητα, περιοριστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κυπριακή οικονομία και η Τράπεζα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων, με όλα τα μέσα, ακόμα και με πώληση κάποιων στοιχείων», σημειώνεται.

Αναβάθμιση προοπτικών για RCB

Ο οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις καταθέσεων της RCB Bank σε B1 / NP, και τις βαθμολογίες κινδύνου αντισυμβαλλομένου στο Ba2 / NP.

Ως μέρος της ίδιας δράσης, ο οίκος επιβεβαίωσε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας (BCA) στο b2 και τη βραχυπρόθεσμη εκτίμηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου στο NP (cr), και υποβάθμισε το προσαρμοσμένο BCA σε b2 από το b1 και το μακροπρόθεσμο αντισυμβαλλόμενο Εκτίμηση κινδύνου σε Ba2 (cr) από Ba1 (cr).

Οι προοπτικές του rating καταθέσεων της τράπεζας άλλαξαν σε θετικές από σταθερές.

Σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση της RCB Bank αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κυπριακών τραπεζών.

«Αυτή η σταθερότητα στην αξιολόγηση της Τράπεζας και η αλλαγή των προοπτικών της σε θετικές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου του γενικότερου εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος που προκαλείται από πανδημία», τονίζεται.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της RCB Bank, με το συνολικό δείκτη να ανέρχεται στο 21,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η επιβεβαίωση αξιολόγησης αντικατοπτρίζει επίσης την εξελισσόμενη διάρθρωση των στοιχείων παθητικού της Τράπεζας που οδηγεί στην παροχή αυξημένης προστασίας για τους καταθέτες της.

Ο CEO της RCB Bank Δρ. Kirill Zimarin υπογράμμισε τη σημασία της αλλαγής στις προοπτικές της Τράπεζας σε θετικές και την διατήρηση της αξιολόγησης από τη Moody's και σημείωσε: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μιας παγκόσμιας πανδημίας και των επιπτώσεών της τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, η επιβεβαίωση από τη Moody's της σταθερής χρηματοοικονομικής θέσης της RCB Bank τόσο όσον αφορά το κεφάλαιο όσο και τη ρευστότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση σε συνδυασμό με την αλλαγή των προοπτικών μας σε θετικές, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και βεβαίως μέσω τους την κυπριακή οικονομία εν γένει και μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Μέσω της υλοποίησης της επιτυχημένης στρατηγικής μας αλλά και των επενδύσεών μας στην καινοτομία και τη νέα τραπεζική ψηφιακή εποχή, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε με απτό και θετικό τρόπο στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Κύπρου».

Της Γεωργίας Χαννή