You are here

Βροχή αναβαθμίσεων για Τρ. Κύπρου

15/12/2021 11:02

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τρ. Κύπρου σε Ba3 από B1, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, ενώ ο οίκος Fitch αναθεώρησε την προοπτική της Τράπεζας Κύπρου σε θετική από αρνητική, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε στο «B-» την αξιολόγηση Βιωσιμότητας της Τράπεζας.

O οίκος αναβάθμισε τις ανώτερες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις της σε B3 από Caa1, τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) σε Ba2 από Ba3, τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRAs) σε Ba2(cr) από Ba3(cr) και την αναπροσαρμοσμένη BCA σε b2 από b3.

Σημαντική βελτίωση ποιότητας ενεργητικού

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζει τη σημαντική συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της τράπεζας μετά τη συμφωνία της να πουλήσει χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix 3) με μεικτή λογιστική αξία €568 εκατ., καθώς και ακίνητα με λογιστική αξία περίπου €120 εκατ.

Ο οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ολοκληρωθεί το Helix 3 το πρώτο εξάμηνο του 2022, γεγονός που θα μειώσει το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας Κύπρου σε pro-forma 8,6% το Σεπτέμβριο του 2021 από 13,3% εξαιρουμένης της συναλλαγής. Σύμφωνα με την τράπεζα, αναμένεται μείωση του δείκτη NPE κάτω από το 5% μεσοπρόθεσμα.

Αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενισχυθούν και τα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου. Η τράπεζα αναμένει ότι το Helix 3 θα αυξήσει τον δείκτη CET1 στο 15,3%, από 14,7% το Σεπτέμβριο του 2021.

«Το σταθερό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, μετά τη συναλλαγή, της παρέχει την ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω τα NPEs και να αναλάβει το κόστος υλοποίησης του μετασχηματισμού της και σχέδια μείωσης κόστους», αναφέρεται.

Σύμφωνα με τον οίκο, η πώληση NPE μειώνει σημαντικά τους κινδύνους φερεγγυότητας για την Τράπεζα Κύπρου, με τα pro-forma NPEs της τράπεζας χωρίς τις συνολικές προβλέψεις για ζημίες δανείων να μειώνονται στο 3,6% των ακαθάριστων δανείων το Σεπτέμβριο του 2021. 

«Η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδοτείται κυρίως από καταθέσεις λιανικής και με ισχυρά αποθέματα ρευστότητας. Το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητάς της ενισχύθηκε σταδιακά μετά την τραπεζική κρίση, με τη βελτίωση να επιταχύνεται περαιτέρω από τις πρόσφατες προσπάθειες της τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό», τονίζεται.

Τα ρευστά τραπεζικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας ήταν 39% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων το Σεπτέμβριο του 2021, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας του ομίλου ήταν 294% και ο καθαρός δείκτης σταθερής χρηματοδότησης ήταν 148%.

Οι αξιολογήσεις καταθέσεων Ba3 της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζουν να βρίσκονται δύο βαθμίδες πάνω από το BCA της, λόγω της προστασίας που ο οργανισμός αξιολόγησης αναμένει ότι θα παρασχεθεί στους καταθέτες από τις επερχόμενες εκδόσεις MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) τα επόμενα χρόνια.

Η θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της τράπεζας και τις ανώτερες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις αντανακλά τις προσδοκίες των Moody's ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ φερεγγυότητάς της, μειώνοντας περαιτέρω τα NPEs και τα κατασχεθέντα περιουσιακά της στοιχεία, ενισχύοντας σταδιακά την κερδοφορία της. 

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν επίσης την άποψη του οίκου ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στην κυπριακή οικονομία είναι απίθανο να προκαλέσει μόνιμη ζημιά και ότι οι συνθήκες λειτουργίας των κυπριακών τραπεζών θα συνεχίσουν να βελτιώνονται καθώς η οικονομία και ο σημαντικός τουριστικός τομέας ανακάμπτουν περαιτέρω από την πανδημία.

Οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν καταφέρει να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της και το απόθεμα ακίνητης περιουσίας και ενισχύσει την κερδοφορία της διατηρώντας σταθερές μετρήσεις κεφαλαίου και εάν ο οίκος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το περιβάλλον λειτουργίας των κυπριακών τραπεζών έχει βελτιωθεί. 

Οι αξιολογήσεις της τράπεζας ενδέχεται επίσης να αναβαθμιστούν μετά τη συσσώρευση μεγαλύτερων αποθεμάτων απορρόφησης ζημιών μετά τις προσδοκίες για αλλαγές στη δομή του παθητικού της τράπεζας ή εάν ο οργανισμός αξιολόγησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μικρότερο μέρος των υποχρεώσεων της τράπεζας κινδυνεύει να τεθεί σε εξυγίανση. 

Η θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου μπορεί να αλλάξει σε σταθερή εάν ο οίκος αξιολόγησης αναμένει από την τράπεζα αποδυνάμωση του κεφαλαίου και του γενικού προφίλ φερεγγυότητάς της, πιθανώς ως συνέπεια μιας παρατεταμένης οικονομικής διαταραχής λόγω της πανδημίας.

Fitch: Αναβάθμιση προοπτικής μετά τη συμφωνία Helix 3

H αναθεώρηση της προοπτικής της τράπεζας από τον οίκο Fitch, σύμφωνα με τον οίκο, ακολουθεί την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για συμφωνία πώλησης ΜΕΧ ύψους €0,6 δισ. καθώς και ακινήτων που πέρασαν στην ιδιοκτησία της Τράπεζας, ύψους €121 εκατ.

Η ολοκλήρωση του Helix3 σύμφωνα με τον οίκο θα βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Ο οίκος Fitch αναφέρει ότι: «Η θετική προοπτική αντανακλά επίσης τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από το τέλος του 2019, - παρά το δυσμενές λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο - και προσδοκούμε πως η οργανική μείωση θα συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον».

Σημειώνεται επίσης, πως η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας βελτιώνεται συνεχώς σημειώνοντας πως το ποσοστό ΜΕΔ που κορυφώθηκε το 2014 σε 63%, μειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 σε 8,6%.

Ο οίκος αναφέρει: «Δεν αναμένουμε σημαντικές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα δάνεια που είχαν ενταχθεί προηγουμένως στο μορατόριουμ αναστολής καταβολής των δόσεων, καθώς οι επιδόσεις μέχρι σήμερα είναι θετικές και καλύτερες από ό,τι αναμενόταν.

Γίνεται λόγος για περιορισμένη κερδοφορία λόγω των εφάπαξ χρεώσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις ΜΕΧ.

Παράλληλα σημειώνεται πως τα καθαρά έσοδα από τόκους παραμένουν υπό πίεση λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Ο οίκος αναμένει ότι «η κερδοφορία θα βελτιωθεί ενώ παράλληλα αναμένεται και μείωση του κόστους των αναδιαρθρώσεων».

Η βελτίωση της κερδοφορίας θα εξαρτηθεί επίσης από την ικανότητα της τράπεζας να μειώσει το κόστος και να διαφοροποιήσει έσοδα, όπως σημειώνεται.

Της Γεωργίας Χαννή