You are here

Επιβεβαίωση αξιολογήσεων Κύπρου από Fitch

13/04/2019 05:56

Σε επιβεβαίωση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας στο ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σημειώνεται ότι το 2018 συνεχίστηκε η έντονη κυκλική ανάκαμψη, υπερβαίνοντας τη δυναμική της ευρωζώνης.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% οφειλόταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επενδυτικών έργων του εξωτερικού που χρηματοδοτήθηκαν από τα ακίνητα και τον τουρισμό, καθώς και στην έντονη ιδιωτική κατανάλωση, σημειώνεται.

Ωστόσο, ο μέσος όρος των πέντε ετών στο 2,7% είναι κάτω από το 3,6% που είναι ο μέσος όρος για την κατηγορία BBB.

Ο οίκος προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί το 2019 και το 2020 στο 3,5% και στο 2,8% αντίστοιχα, καθώς η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην οικονομία απορροφάται βαθμιαία και το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται λιγότερο ευνοϊκό.

«Ο συνδυασμός της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και της έντονης κυκλικής ανάκαμψης είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου»,τονίζεται.

Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, έφθασε το 3,2% του ΑΕΠ το 2018 από 1,8% το 2017 και 0,3% το 2016.

Υπογραμμίζεται ότι η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο πλεόνασμα προϋπολογισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το πλεόνασμα είναι σημαντικό σε σχέση με το μέσο όρο ελλείμματος 2,3% των χωρών της ίδιας κατηγορίας.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να παραμείνει πάνω από το 2% του ΑΕΠ το 2019 και το 2020, πολύ πάνω από τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανόνα της ΕΕ.

Δημόσιο χρέος

Για το δημόσιο χρέος της κυπριακής κυβέρνησης, αναφέρεται ότι είναι πολύ ψηλό στο 102,5% του ΑΕΠ. Το χρέος βρίσκεται σε σταθερή καθοδική πορεία, που διακόπηκε το 2018 από την αύξηση κατά €3,19 δισ.  ή 15,5% του ΑΕΠ λόγω συναλλαγών που σχετίζονται με την πώληση της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα και αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους €800 εκ. τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο οίκος αναφέρεται και στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου σχετικά με τις περικοπές των μισθών του δημόσιου τομέα τονίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού μέχρι το 2022, αλλά δεν θα υπονόμευε την πορεία του καθοδικού χρέους.

Τράπεζες

Για τις τράπεζες, ο οίκος εξακολουθεί να εντοπίζει αδυναμίες λόγω της αδύναμης ποιότητας ενεργητικού και των ψηλών ΜΕΔ που επηρεάζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία.

Παρά την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 32% τον Νοέμβριο του 2018 από 43,7% τέλος του 2017, η Κύπρος έχει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ στην Ευρώπη.

Το ενεργητικό των τραπεζών ανήλθε σε 290% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο το 2018.

Η μείωση των ΜΕΔ αποδίδεται στη μεταφορά δανείων στην εναπομείνουσα οντότητα της ΣΚΤ και την τιτλοποίηση δανείων της Τρ. Κύπρου.

«Η αντιμετώπιση των κληρονομιών στον τραπεζικό τομέα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα οικονομικής πολιτικής. Οι κυριότερες νομοθετικές τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΔ και στην ενίσχυση των εργαλείων εκποιήσεων και αφερεγγυότητας εγκρίθηκαν από το κοινοβούλιο το 2018. Η κυβέρνηση σύντομα θα εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα επιδότησης Εστία για να βοηθήσει τους δανειστές  μέσω αναδιαρθρώσεων δανείων και κρατικών επιχορηγήσεων για την αποπληρωμή δανείου», αναφέρεται.

Ωστόσο, το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παραμένουν ψηλά στο 154% και του 55% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, αντίστοιχα, και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση. Η πρόσφατη υποχώρηση του χρέους οφείλεται κατά κύριο λόγο στις συμβάσεις ανταλλαγής χρέους / περιουσιακών στοιχείων, στις διαγραφές δανείων και στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ αντί της εξόφλησης του δανείου.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της κυκλικής ανάκαμψης καθώς η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα, οδήγησε σε έντονη αύξηση των εισαγωγών.

Ο οίκος εκτιμά ότι το έλλειμμα του ΑΕΠ κατά μέσο όρο θα ανέλθει σε 8,5% το 2017-2019, σε σύγκριση με το σημερινό μέσο όρο «BBB» 1,8%.

Οι μελλοντικές εξελίξεις που μπορεί, ατομικά ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση, περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμα μειωμένες ενδεχόμενες υποχρεώσεις έναντι του κράτους που προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα, μείωση του δημοσίου χρέους και μείωση της ευπάθειας σε εξωτερικούς κραδασμούς, για παράδειγμα λόγω της μειωμένης εξάρτησης από καταθέσεις μη κατοίκων.

Οι μελλοντικές εξελίξεις που μπορεί, ατομικά ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική δράση αξιολόγησης περιλαμβάνουν αύξηση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, για παράδειγμα από την υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, ανατροπή της καθοδικής πορείας μείωσης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, για παράδειγμα λόγω της υποβάθμισης των δημοσιονομικών υπολοίπων, της ασθενούς ανάπτυξης ή της υλοποίησης των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Της Γεωργίας Χαννή