You are here

Σφίγγει ο κλοιός για τους Ρώσους

09/06/2022 09:45

Εντείνονται οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των Ρώσων και των Λευκορώσων ιδιωτών και εταιρειών, καθώς και των συνεργατών τους, που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών συγκρότησαν μια υποομάδα για την επιβολή των φόρων εντός της ειδικής ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση» υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου Ρεντέρς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποομάδα θα συμβάλει στην αποκάλυψη πιθανών φορολογικών εγκλημάτων και στην ανάκτηση μη καταβληθέντων φόρων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ.

Ειδικότερα, θα διακριβώσει την παρουσία στους φορολογικούς φακέλους προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, θα εντατικοποιήσει ή θα κινήσει νέους φορολογικούς ελέγχους και έρευνες για τέτοια πρόσωπα και οντότητες και θα ανταλλάσσει πληροφορίες για τα εν λόγω άτομα και οντότητες μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες εντός των ορίων των ισχυόντων πλαισίων της φορολογικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, η υποομάδα θα ενισχύσει τις προσπάθειες ελέγχου των επιστροφών φόρων για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και πόρων που ορίζουν οι ενωσιακοί κανονισμοί κυρώσεων και θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης όσον αφορά τυχόν ενδιάμεσους που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, με δεδομένη την ήδη ισχύουσα απαγόρευση παροχής ορισμένων υπηρεσιών σε καταπιστεύματα και παρόμοια νομικά μορφώματα.

Η ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση» συστάθηκε από την Επιτροπή το Μάρτιο για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά καταχωρημένων προσώπων και εταιρειών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ειδική ομάδα συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ, της Eurojust, της Europol και άλλων οργανισμών όσον αφορά την κατάσχεση και, όπου επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων και Λευκορώσων ολιγαρχών. Εξετάζει επίσης τρόπους χρήσης των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ουκρανίας για τις επόμενες γενιές.

Η πρωτοβουλία αυτή συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής-31ης Μαΐου 2022.

Μέχρι στιγμής, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών ανέρχονται σε €10 δισ., πέραν των συναλλαγών αξίας €196 δισ. που έχουν αποκλειστεί.

Το Μάιο, η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί η εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ με την προσθήκη της παραβίασης των κυρώσεων της ΕΕ στον κατάλογο των αναγνωρισμένων σε επίπεδο ΕΕ εγκλημάτων και με την ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Όπως ανακοινώθηκε αρχές Ιουνίου στο έκτο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνεται:

- η αποκοπή από το σύστημα Swift τριών ρωσικών τραπεζών, περιλαμβανομένης της Sberbank, και μιας λευκορωσικής τράπεζας,

- η επέκταση των απαγορεύσεων εξαγωγών στη Ρωσία μεταξύ άλλων για χημικά προϊόντα και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας,

- απαγόρευση της παροχής υπηρεσιών στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα,

- απαγόρευση τριών ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που εμπλέκονται στη διασπορά προπαγάνδας και

- απαγόρευση συμβουλευτικών υπηρεσιών για Ρώσους φορείς.

Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά των Ρώσων εφαρμόζει και η Κύπρος με το υπουργείο οικονομικών να εκδίδει κατά διαστήματα ανακοινώσεις με διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή του ανακοίνωση, λόγω της συνεχιζόμενης σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της εμπλοκής της Λευκορωσίας, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε στις 3 Ιουνίου 2022, να επιβάλει έκτη δέσμη οικονομικών και ατομικών κυρώσεων που θέτουν στο στόχαστρο τόσο τη Ρωσία όσο και τη Λευκορωσία. 

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ανασκόπησε και διαπραγματεύτηκε συγκεκριμένες πρόνοιες της 6ης δέσμης, με σκοπό τον περιορισμό δυσανάλογων επιπτώσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους στους επαγγελματίες και στην οικονομία, με τη στόχευση ή/και διόρθωση μέτρων.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 5ιγ, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, ως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022, απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου από τις 5 Ιουλίου 2022 προς άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα οποία κατά βάση, έχουν συγκεκριμένη σύνδεση με την Ρωσία. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού υπήκοοι κράτους μέλους ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.

Ταυτόχρονα όμως, παρέχεται τώρα μέσω της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου, η δυνατότητα στους επιστευματοδόχους που έχουν ήδη εκκινήσει της διαδικασίες τερματισμού παροχής τέτοιων υπηρεσιών μέσα στην προθεσμία της 5ης δέσμης κυρώσεων, ήτοι μέχρι την 10 Μαΐου 2022, να ολοκληρώσουν τις εν λόγω διαδικασίες τους, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2022, εφόσον λάβουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόσθετα, οι εμπιστευματοδόχοι, θα έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της παροχής τέτοιων υπηρεσιών, για άλλους λόγους εφόσον τους δοθεί σχετική έγκριση, νοουμένου ότι δεν αποδέχονται ούτε διαθέτουν πόρους, προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, δίνεται ευχέρεια στις αρμόδιες αρχές να χορηγούν άδεια για τη λειτουργία καταπιστευμάτων σκοπός των οποίων είναι η διαχείριση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή προγραμμάτων ή προγραμμάτων διανομής μετοχών στους εργαζομένους, φιλανθρωπικών οργανώσεων κ.ά. Οι εν λόγω αναθεωρημένες πρόνοιες του άρθρου 5ιγ, παρέχουν χρόνο και επιλογές στους επαγγελματίες, μειώνοντας τον αντίκτυπο και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την πρακτική εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Επίσης, όσον αφορά την απαγόρευση στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων ή παροχής φορολογικών συμβουλών, ή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε διοικητικά θέματα ή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων: α) στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή β) σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία, το μέτρο αυτό έχει στοχευθεί μετά από παραινέσεις μας προς τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται αυτής της απαγόρευσης, η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων εγκατεστημένων στη Ρωσία που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους, με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 5ιδ. Της εν λόγω απαγόρευσης, εξαιρούνται επίσης και οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών.

Γ.Χ.