You are here

Παράθυρο για βιώσιμη χρηματοδότηση της Κύπρου

15/03/2023 14:41

Πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης, ετοίμασε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως αναφέρεται, η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 4 Ιανουαρίου 2017 και το παρόν Βιώσιμο Οικονομικό Πλαίσιο πρέπει να είναι κατανοητό στο πλαίσιο της αναγνώρισης της σημασίας της καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ξεκινώντας με την επικύρωση της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το 1997, ακολουθούμενη από την επικύρωσή της του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στη συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού, η Κύπρος έχει υποστηρίξει τη διεθνή κοινότητα σε κάθε προοδευτικό βήμα αναγνώρισης όχι μόνο των καταστροφικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το περιβάλλον αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους ανθρώπους και το περιβάλλον παγκοσμίως, εάν δεν καταβάλλονται προσπάθειες στους τομείς της κλιματικής αλλαγής.

Η δημοσίευση αυτού του Πλαισίου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα της Κύπρου για την ευθυγράμμιση της εθνικής της στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με την στρατηγική χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές χρέους.

Τα βασικά συστατικά του σχεδίου παραθέτουν την χρήση των εσόδων που θα εξασφαλιστούν από την έκδοση του βιώσιμου ομολόγου, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επιλέξιμων έργων, τη διαχείριση των εσόδων και τη δημοσιοποίηση εκθέσεων.

Περιλαμβάνει επίσης και την αξιολόγηση του πλαισίου από εξωτερικό σύμβουλο.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο εκδόθηκε βάσει των προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Το πλαίσιο καθορίζει επίσης τις επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτουν τον πράσινο, βιώσιμο και κοινωνικό τομέα.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος θα εκδίδει ετήσιες εκθέσεις για τον καταμερισμό των δαπανών και τον αντίκτυπό τους, ενώ εξωτερικό τρίτο μέρος θα επιβεβαιώνει ότι οι επιλέξιμες δαπάνες συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο πλαίσιο.

Εξάλλου, το ΓΔΔΧ δημοσίευσε και την εξωτερική αξιολόγηση του Πλαισίου η οποία διενεργήθηκε από την ISS Corporate Solutions η οποία εξέδωσε γνώμη ως δεύτερο ανεξάρτητο μέρος (SPO).

Υπενθυμίζεται ότι η απελθούσα κυβέρνηση είχε εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός πράσινου/βιώσιμου ομολόγου και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει με όλη την απαραίτητη προεργασία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Τα πράσινα/βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και η χρήση του από την Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς θα προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τις εκδόσεις της Δημοκρατίας και θα διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι «η Κύπρος, ως γνωστός, έμπειρος δανειολήπτης στην διεθνείς αγορές ομολόγων, έχει αποδείξει τη δύναμη της αξιοπιστίας της ως  δανειολήπτης που αντλεί περισσότερα από €10 δισ. στην αγορά ευρωομολόγων μεταξύ 2018 και 2022».

Η Κύπρος σκοπεύει να σηματοδοτήσει όχι μόνο τις δικές της ισχυρές δεσμεύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και κοινωνικών στόχων, αλλά και της αναγνώρισης ότι οι επενδυτές αναζητούν όλο και περισσότερες ευκαιρίες για υποστήριξη αξιόπιστων κρατών οι δανειολήπτες των οποίων προωθούν τις ατζέντες τους για τη βιωσιμότητα μέσω πράσινων, κοινωνικών και βιώσιμων εκδόσεων ομολόγων και βιώσιμου δανεισμού.

Ο βασικός στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι για την διεθνή κοινότητα να αναλάβει συλλογική δράση προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Για την προώθηση αυτού του στόχου, η ΕΕ  έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030 που περιλαμβάνουν μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εκπομπών, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, αύξηση το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ ενεργειακό μείγμα και διευκόλυνση της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι πρωτοβουλίες που η Κύπρος έχει δώσει προτεραιότητα τόσο στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και στην Ανάκαμψή της και το Σχέδιο Ανθεκτικότητας 2021-2026 αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά τρωτά σημεία και προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Της Γεωργίας Χαννή