You are here

Attica Bank: Σημαντική συρρίκνωση των ζημιών στο 9μηνο

20/12/2016 15:06
Με ζημία ύψους 15,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2016 για την Attica Bank, έναντι ζημίας 273,5 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζα, τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα του Ομίλου έχουν ως εξής:

- Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 483,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.

- Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 273,5 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 271,7 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 17,3 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 49,2 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 663,6 εκατ. Ευρώ.

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.198,1 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,8% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 50,5% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,23%.

- Το περιθώριο από τόκους (καθαρά έσοδα από τόκους/τόκους και συναφή έσοδα) κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε στο ποσοστό 61% έναντι 55% της συγκριτικής περιόδου, τάση η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και να διευρυνθεί στις επόμενες περιόδους αυξάνοντας την οργανική κερδοφορία του Ομίλου.

- Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 7,3%. Εάν ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 5,5%. Οι δε αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 30/09/2016 κατά ποσοστό 2,9% έναντι της συγκριτικής περιόδου.

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 26,8% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 12,5% σε σχέση με την 31/12/2015.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30/09/2016.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2016 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Ο Όμιλος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλό δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 15,23%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του Ομίλου. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους αυτούς, αποτελεί την προϋπόθεση για την επαναφορά της Τράπεζας στην δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Ο στόχος δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου ενδυναμώνεται από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου.

Η εφαρμογή από την ελληνική Κυβέρνηση όλων των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, υποβοηθούν τη σταδιακή βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τους εγχώριους και ξένους επενδυτές, εξέλιξη η οποία αποτελεί προϋπόθεση επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης θα υποβοηθήσει περαιτέρω τη σταθεροποίηση της Ελληνικής Οικονομίας, την επαναφορά της χώρας σε ρυθμούς μεγέθυνσης του εθνικού προϊόντος και στην επιστροφή καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει και το Πλάνο Αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και την επάνοδο σε κερδοφορία εντός του 2018».