You are here

Δυο προειδοποιητικές επιστολές, μια αιτιολογημένη γνώμη και μια παραπομπή στο ΔΕΕ από Κομισιόν

30/10/2020 14:30

Η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για τη μη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, καλεί την Ελλάδα και τη Ρουμανία να εγκρίνουν τα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επ` απειλή παραπομπής στο ΔΕΕ, παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος και στέλνει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και την Ελλάδα για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη.

Αναλυτικά, σε σχέση με την πρώτη υπόθεση, η οδηγία 2002/49 / ΕΚ ορίζει μια κοινή προσέγγιση που αποσκοπεί στην αποφυγή, πρόληψη ή μείωση επιβλαβών επιπτώσεων λόγω έκθεσης σε περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τους αναθεωρούν περιοδικά. Σύμφωνα με την οδηγία, η στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου πρέπει να διενεργείται σε ορισμένους τομείς ενδιαφέροντος. Τα σχέδια δράσης πρέπει να καλύπτουν προτεραιότητες στους τομείς ενδιαφέροντος και πρέπει να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση με το κοινό. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να οδηγήσει την ΕΕ σε μια φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα.

Η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει διάφορα σχέδια δράσης και στρατηγικούς χάρτες θορύβου για διάφορους οικισμούς, δρόμους και για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Τα εγκριθέντα σχέδια και χάρτες δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται από την οδηγία και έχουν εγκριθεί χωρίς τη σωστή διαβούλευση με το κοινό. Η Ελλάδα απέτυχε επίσης να εξακριβώσει εάν θα ήταν απαραίτητη η αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων δράσης. Ο θόρυβος που προκαλείται από την οδική, σιδηροδρομική και αεροπορική κίνηση είναι η δεύτερη κύρια περιβαλλοντική αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρώπη, μετά από ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εκτιμάται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ότι ο θόρυβος συμβάλλει σε 48.000 νέες περιπτώσεις ισχαιμικών καρδιακών παθήσεων ετησίως που οδηγούν σε πρόωρο θάνατο και 6.500.000 άνθρωποι έχουν χρόνια υψηλή διαταραχή του ύπνου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Κομισιόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα έχει τώρα δύο μήνες για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Ακολούθως η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα και τη Ρουμανία να εγκρίνουν τα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκειμένου να επιτύχουν επίπεδα ποιότητας του αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η οδηγία θεσπίζει δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για τις ανθρωπογενείς ατμοσφαιρικές εκπομπές των κρατών μελών όσον αφορά διάφορες ουσίες (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου, αμμωνία και λεπτά σωματίδια (PM2,5). Εκπομπές αυτών των ρύπων επίσης ως επιπτώσεις τους, πρέπει να παρακολουθούνται και να αναφέρονται.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να κατευθύνει την ΕΕ προς μια φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ουδετερότητα του κλίματος. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, η Κομισιόν αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η Ελλάδα και η Ρουμανία έχουν τώρα δύο μήνες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα · διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η Κομισιόν, αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, η οποία διαφοροποιεί τη φορολογική μεταχείριση μεταξύ των επιχειρηματικών απωλειών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και των ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ. Ταυτόχρονα, και οι δύο κατηγορίες επιχειρηματικών κερδών υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα. Αυτή η διαφορά στη φορολογική μεταχείριση είναι αντίθετη με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (σε συνδυασμό με το άρθρο 54 ΣΛΕΕ) και το άρθρο 31 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (σε συνδυασμό με το άρθρο 34 της συμφωνίας ΕΟΧ) και συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης. Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

Τέλος η Κομισόν αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και την Ελλάδα για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη. Αυτοί οι κανόνες, που θεσπίζονται στην οδηγία 2014/62 / ΕΕ, είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση των πλαστών χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Η Ελλάδα - μεταξύ άλλων - δεν έχει μεταφέρει σωστά τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο της μέγιστης διάρκειας φυλάκισης για την παραγωγή και τη διανομή πλαστών νομισμάτων, η οποία θα πρέπει να είναι οκτώ και πέντε έτη αντίστοιχα. Η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει επίσης ότι είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εργαλεία διερεύνησης, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε οργανωμένα εγκλήματα ή σε άλλες περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων, για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων βάσει της οδηγίας. Οι αρχές έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.