You are here

Εισηγμένες: Τρεις λόγοι αισιοδοξίας για τα εταιρικά κέρδη

06/12/2019 15:58

Το γεγονός ότι μόνο 29 μη τραπεζικές εισηγμένες εξέδωσαν λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου, ή έστω δημοσιοποίησαν κάποιες βασικές οικονομικές τους επιδόσεις, δυσκολεύει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για τη συνολικότερη πορεία και τις προοπτικές των εταιρειών που διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Και αυτό γιατί, συχνά, οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου αποφεύγουν να δημοσιεύουν πολλές εταιρείες από εκείνες που αντιμετωπίζουν σαφή οικονομικά προβλήματα.

Επιπρόσθετα, θα ήταν άστοχο να βασίσει κάποιος τα όποια συμπεράσματά του στο άθροισμα των επιδόσεων αυτών των 29 εισηγμένων, γιατί λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους, είτε λόγω της κυκλικής τους δραστηριότητας (π.χ. τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Motor Oil) είτε λόγω έκτακτων αποτελεσμάτων (π.χ. ΔΕΗΔΕΗ -0,61%), μπορούν να επιδράσουν παραπλανητικά.

Από την άλλη πλευρά, μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να επισημανθούν από την εικόνα των αποτελεσμάτων εννεαμήνου είναι τα παρακάτω:

Πρώτον, σε αθροιστική βάση, παρατηρείται άνοδος κατά 0,6% στον κύκλο εργασιών, κατά 0,8% στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και κατά 17,1% στα καθαρά κέρδη.

Δεύτερον, από τις 29 εταιρείες, οι 25 ήταν κερδοφόρες και οι υπόλοιπες 4 ζημιογόνες.

Τρίτον, από τις παραπάνω εισηγμένες, οι 18 βελτίωσαν το καθαρό τους αποτέλεσμα (αύξηση κερδών ή μείωση ζημιών), 8 το επιδείνωσαν (μείωση κερδών ή διεύρυνση ζημιών), ενώ δύο (ElvalHalcor και Πετρόπουλος) σημείωσαν επίδοση αντίστοιχη με την περυσινή. Σύμφωνα πάντως με τους αναλυτές, παρατηρείται συνολικά πορεία δύο ταχυτήτων, καθώς οι εισηγμένες εταιρείες που εκτιμάται πως θα βελτιώσουν στο σύνολο της χρονιάς τα καθαρά τους αποτελέσματα δεν θα είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που θα τα δουν να επιδεινώνονται.

Θετικότερες προσδοκίες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς και επισημάνσεις διοικήσεων αρκετών εταιρειών, η εικόνα του εννεαμήνου είναι κάπως καλύτερη από αυτή του πρώτου εξαμήνου.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των εισηγμένων στο πρώτο μισό του 2019 είχαν εμφανίσει σημεία κοπώσεως μετά από μια τετραετία συνεχούς ανόδου. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η «κόπωση» του εξαμήνου είχε προέλθει σε σημαντικό βαθμό από το ασθενικό πρώτο τρίμηνο της χρήσης στην εγχώρια αγορά (βλέπε κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας λόγω επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων), ενώ το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο κινήθηκαν καλύτερα. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε επισημάνσεις Ομίλων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά και μάλιστα σε μεγάλους καταναλωτικούς κλάδους με σημαντικό αποτύπωμα στη συνολική ζήτηση.

Δεύτερον, μεγάλοι εξαγωγικοί Όμιλοι παρατηρούν σήμερα μια καλύτερη εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουνίου. «Δεν ξέρω κατά πόσο η βελτίωση της κατάστασης κατά τους τελευταίους μήνες είναι διατηρήσιμη ή αν οφείλεται σε υπερβολική υποαποθεματοποίηση (destocking) του παρελθόντος, αλλά σίγουρα σήμερα βαδίζουμε καλύτερα σε σχέση με τον Ιούνιο», δήλωσε στο Euro2day.gr ο πρόεδρος ισχυρότατου εξαγωγικού Ομίλου.

Και τρίτον, μια άλλη σειρά εισηγμένων εταιρειών, τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτώνται από την πορεία των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων (π.χ. μεταλλουργικές εταιρείες, αρκετοί κλάδοι της βιομηχανίας, κατασκευές), είχε ένα μάλλον «γκρίζο» πρώτο εξάμηνο και ίσως μια σαφώς περιορισμένη ανάκαμψη στη συνέχεια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές προσδοκούν πολύ υψηλότερες επιδόσεις, από τη στιγμή που τονωθούν οι εγχώριες επενδύσεις. Κάτι τέτοιο όμως ελπίζεται να ξεκινήσει από το 2020 και μετά.

Για τους τρεις προαναφερόμενους λόγους, αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν την κόπωση του πρώτου φετινού εξαμήνου ως παροδική και αισιοδοξούν για συνέχιση της ανοδικής εταιρικής κερδοφορίας των εισηγμένων Ομίλων σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε φαίνεται να «συμφωνούν» και αρκετοί (εύθραυστοι) οικονομικοί δείκτες, όπως αυτοί της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, της οικοδομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων.

Ακτινογραφία αποτελεσμάτων

Ειδικότερα τώρα σε ό,τι αφορά τα επιμέρους αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, ξεχωρίζουν:

• Η υποχώρηση των κερδών στα δύο διυλιστήρια (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil), λόγω εξελίξεων που δεν οφείλονται στη ζήτηση και στη λειτουργία των εισηγμένων (διεθνή περιθώρια διύλισης και τιμή πετρελαίου).

• Η μείωση των ζημιών της ΔΕΗΔΕΗ -0,61% οφείλεται και σε έκτακτα αποτελέσματα, τόσο του φετινού όσο και του περυσινού εννεαμήνου.

• Η επιβεβαίωση για μια ακόμη περίοδο της ανοδικής δυναμικής που έχουν τα αποτελέσματα εταιρειών όπως ο ΟΤΕ, ο Μυτιληναίος, η Sarantis, η Quest Holdings, η Ευρωπαϊκή Πίστη, η ΚΡΙ-ΚΡΙ και ο Παπουτσάνης.

• Η μεγάλη αύξηση των κερδών της ΕΧΑΕ οφείλεται, αφενός, στην άνοδο της αξίας των χρηματιστηριακών συναλλαγών και αφετέρου, σε ανατίμηση πακέτου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιό της.

• Σε Αεροπορία Αιγαίου και Fourlis τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, καθώς τα φετινά κέρδη έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16.

• Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (Αίγυπτος, Τουρκία), κόντρα στην άνοδο που σημειώνουν Αμερική, Ελλάδα και Βαλκάνια.

• Η αυξημένη δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ανοδική τάση των τιμών των ακινήτων (κέρδη από την ανατίμηση της «εύλογη αξίας») οδήγησαν στα βελτιωμένα αποτελέσματα της Prodea ΑΕΕΑΠ. Οι εταιρείες του κλάδου ωφελούνται και από την πρόσφατη αλλαγή στο φορολογικό τους καθεστώς.

• Η βελτίωση των προσαρμοσμένων-συγκρίσιμων οικονομικών επιδόσεων της ElvalHalcor, η οποία αντισταθμίστηκε από τη λογιστική επίπτωση εξαιτίας της υποχώρησης των διεθνών τιμών των μετάλλων.

• Οι καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο οχημάτων (π.χ. Autohellas, Σφακιανάκης και Πετρόπουλος που επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτη επιβάρυνση).

• Επιστροφή στην «κανονικότητα» για την Paperpack, καθώς εξέλιπαν οι περυσινές αντιξοότητες και τα κέρδη επανήλθαν σε υψηλά επίπεδα.

• Η υποχώρηση των κερδών της Ικτίνος Μάρμαρα, η οποία ως ένα βαθμό οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση από την Κίνα και κυρίως στην αδυναμία της εταιρείας να προσφέρει για ένα χρονικό διάστημα προϊόντα από το λατομείο του Βώλακα.

• Η άνοδος των επιδόσεων της REVOIL λόγω της αυξημένης ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης και της σημαντικής υποχώρησης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Πηγή: Euro2day