You are here

Εκλεισε το ντιλ Eurobank-doValue για FPS και Cairo

20/12/2019 13:16

Την υπογραφή της μεγάλης συμφωνίας με την doValue ανακοίνωσε η Eurobank. Προβλέπει (α) την πώληση του 80% των μετοχών της θυγατρικής της FPS (Project Europe), και (β) την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €7,5 δισ. (Project Cairo).

Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση η αποτίμηση της FPS είναι 360 εκατ. ευρώ. Από την πώληση του 80% η Eurobank θα εισπράξει 248 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 40 εκατ. ευρώ ανάλογα με την επίτευξη των στόχων. Από την άλλη πλευρά, και σε ότι αφορά την πώληση ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo δεν αναφέρεται το τίμημα. 

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Europe είναι τα εξής:

- Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”) μέσω της πώλησης του 80% της FPS. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.

- Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων της Eurobank (Eurobank’s Troubled Asset Group – “TAG”), στον οποίο υπαγόταν μέχρι σήμερα η FPS, θα μεταφερθεί στην FPS.

- Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση €5,6 δισ. NPE και €5,7 δισ. δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.

- Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (NPE) ύψους €2 δισ. (συναλλαγή “Pillar”), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε €26 δισ. περίπου, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.

- Η επιτευχθείσα συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στο ποσό των €360 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, η απόκτηση του 80% της συμμετοχής στην FPS έχει αποτιμηθεί στα €248 εκατομμύρια (€310 εκατομμύρια για το 100%), πλέον πρόσθετου τιμήματος έως του ποσού των €40 εκατομμυρίων (€50 εκατομμύρια για το 100%), ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών αποδόσεων σε ορίζοντα δεκαετίας.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι, αντιστοίχως οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Cairo είναι τα παρακάτω:

- πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην εταιρεία doValue, αντί τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης αντιστοιχεί περίπου στο 33,3% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

- Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης και η τιτλοποίηση Cairo θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («Ηρακλής»).

- Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα διανεμηθούν στους μετόχους, εφόσον πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η λήψη των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

- Οι ονομαστικές αξίες των ομολογιών της Συναλλαγής Cairo έχουν ως εξής: Ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης: €2,4 δισ, €1,5 δισ, και €3,6 δισ, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω αξίες έχουν λάβει υπόψη το εκτιμώμενο κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και υπόκεινται στην επίτευξη επαρκούς πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο πλευρές στοχεύουν στο κλείσιμο των Συναλλαγών μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2020, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.  Οι συναλλαγές αποτελούν μέρος του σχεδίου επιτάχυνσης για την εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.

Η δεκαετής στρατηγική συμφωνία με την εταιρεία doValue, σύμφωνα με την οποία η Eurobank θα αναθέσει στην FPS τη διαχείριση μελλοντικών δανείων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών καθώς και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝΡΕ) υπογραμμίζει το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συνεργασίας.

Η FPS ιδρύθηκε το 2006, ως μέρος του Ομίλου Eurobank, και αναπτύχθηκε εξασφαλίζοντας συμβάσεις διαχείρισης με διεθνείς επενδυτές και παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης. Μέσα από αυτήν τη συμφωνία, η FPS αποκτά ηγετική θέση ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης πλατφόρμας και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του προσωπικού της με τις βέλτιστες πρακτικές της doValue και την κορυφαία εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση απαιτήσεων και ακινήτων, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Η τιτλοποίηση Cairo αναμένεται να είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής». Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPE στην Ελλάδα, και συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής της Eurobank για τη μείωση των NPE, που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPE κάτω του 15%.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε τα εξής: «Με αυτήν τη συμφωνία-ορόσημο, εισερχόμαστε στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιτάχυνσης για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Καθώς η Eurobank υλοποιεί το σχέδιό της, γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που αντιμετωπίζει ριζικά το μείζον ζήτημα της διαχείρισης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ήδη εστιάζουμε αφενός στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη τη γεωγραφική μας περιοχή και αφετέρου στη διασφάλιση για τους μετόχους μας μιας απόδοσης κεφαλαίων κοντά στο 10% Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για τη συμφωνία και την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης σύμπραξης με τη doValue, η οποία – με την προσθήκη της FPS στις υφιστάμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ιταλία και την Ισπανία – καθιερώνεται ως η κορυφαία εταιρία διαχείρισης δανείων και ιδιόκτητων ακινήτων στη Νότια Ευρώπη».

 To προφίλ της doValue

H doValue, που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος πάροχος, μέσα από την εξαγορά της FPS και με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αυτή διαθέτει ήδη στην ελληνική αγορά, κατακτά θέση leader στην Ελλάδα σε μια κομβική χρονική στιγμή, δεδομένου ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται σημαντική αύξηση των προς διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Σήμερα η doValue στην Ελλάδα έχει προσωπικό 40 ατόμων, ενώ με την ενσωμάτωση της FPS οι εργαζόμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1.000 άτομα– μέγεθος περίπου ανάλογο της εταιρείας στην Ιταλία- και θα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στην Ελλάδα τόσο σε απασχολούμενους όσο και σε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

Με την εξαγορά της FPS η doValue αποκτά κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά, η οποία λόγω του υψηλού αποθέματος 80 δισ. ευρώ NPEs, θεωρείται από τις πλέον αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη.

Στόχος της FPS/doValue είναι να αποτελεί την κορυφαία και πλέον αξιόπιστη επιλογή διαχειριστή για την ανάθεση νέων χαρτοφυλακίων. Η FPS με την είσοδο της doValue, γίνεται το «Hub ανάπτυξης» για την αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι η πιο ελκυστική αγορά στην Ευρώπη στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακινήτων. 

• Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της FPS η doValue βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες της:

- Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue θα ανέλθουν σε 167 δισ. ευρώ (140 δις doValue + 26,6 FPS).

- Η κατανομή των κεφαλαίων αυτών, ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου της ανά αγορά διαμορφώνεται ως εξής: στην Ιταλία 49%, στην Ισπανία 29%,στην Ελλάδα 18%, στην Κύπρο 4% και στην Πορτογαλία 1%.

- Το 88% των assets της θα αντιστοιχεί σε NPLs και το 12% σε ακίνητα (REO/διαχείριση, αξιοποίηση real estate).

Πηγή: Euro2day