You are here

Fast track η διαδικασία για πληρωμές από τον Αναπτυξιακό

18/04/2019 15:03

Χωρίς να απαιτείται η επιτόπια επίσκεψη των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, θα μπορεί πλέον να πιστοποιείται η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, καθώς αυτό θα μπορεί να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική ρύθμιση διευκόλυνσης των επενδυτών, καθώς η πιστοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης από τους ίδιους, θα ανοίγει τον δρόμο για την άμεση λήψη και της ανάλογης επιδότησης, κάτι που ως τώρα αποτελούσε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Σημειώνεται πως με το ισχύον καθεστώς από την υποβολή αιτήματος πιστοποίησης της επένδυσης από τον επενδυτή έως και την πραγματοποίησή της, μπορεί να περάσει και περισσότερος από ένας χρόνος, ενώ σε περιπτώσεις όπως απομακρυσμένα νησιά, καταγράφεται απροθυμία των ελεγκτών να μεταβούν και να πιστοποιήσουν μια επένδυση.

Πλέον, με την κατατεθείσα τροπολογία, ο επιχειρηματικός φορέας θα μπορεί να επιλέγει για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσής του είτε τη διενέργεια του αιτούμενου ελέγχου από Όργανο Ελέγχου που συγκροτείται με τυχαία κλήρωση από Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) είτε να βεβαιώνει με δική του ευθύνη που θα συνοδεύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις, από ορκωτό ελεγκτή και όπου απαιτείται, αναλόγως των όρων υπαγωγής και του είδους της επένδυσης, από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικού προσώπου, για τη σύμφωνη με τους όρους του θεσμικού πλαισίου του νόμου 4399/2016 και της απόφασης υπαγωγής, υλοποίηση, των μέχρι τον χρόνο της υποβολής του αιτήματος, δαπανών της επένδυσής του. Σημειώνεται ότι προβλέπεται και αναλογική εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης στα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011.

Για την αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας, ο φορέας θα καλείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να συνυποβάλλει με το αίτημα ελέγχου και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, τις ως άνω βεβαιώσεις. Κατόπιν ελέγχου της πληρότητάς των, η αρμόδια Υπηρεσία θα εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η εν λόγω ρύθμιση, εισάγει μια αξιόπιστη εναλλακτική διαδικασία -η οποία σε κάθε περίπτωση υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ενώ διατηρείται η πρόβλεψη της διενέργειας του τελικού ελέγχου από τα υφιστάμενα μέχρι σήμερα Όργανα Ελέγχου και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες- μέσω της οποίας παραλείπεται μέρος των σταδίων που οδηγούν στην πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%, ήτοι η διενέργεια κληρώσεων για την επιλογή διαθέσιμων μελών ΕΜΠΕ που θα συμμετέχουν σε τακτικό έλεγχο και η συγκρότηση οργάνου ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία, η οργάνωση και διενέργεια του ελέγχου από το συγκροτηθέν όργανο και η από κοινού σύνταξη και υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό, η ρύθμιση αναμένεται να επιταχύνει και να υποστηρίξει σημαντικά την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, θα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που επιλέγουν αυτή τη διαδικασία να ενεργοποιούν την καταβολή των ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4399/2016 ή και να θεμελιώνουν το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους, άμεσα, κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας του αιτήματος ελέγχου και των υποβαλλόμενων βεβαιώσεων. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποσυμφορηθούν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ταχύτερα στα αιτήματα ελέγχου των φορέων που δεν επιλέγουν την παραπάνω διαδικασία.

Πηγή: Euro2day