You are here

Κέρδη προ φόρων €280 εκ. για την Πειραιώς

20/03/2015 08:19
Tα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 2014 (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκαν σε 280 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης και ήταν αυξημένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και 32% έναντι του δ' τριμήνου 2013.

Σε επίπεδο έτους, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.044 εκατ.

Οι υψηλές όμως προβλέψεις, αλλά και τα έξοδα αναδιάρθρωσης, πίεσαν τα αποτελέσματα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Για το σύνολο του έτους οι ζημίες διαμορφώθηκαν στο 1,97 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 38,8% έναντι 39,0% τον Σεπτέμβριο του 2014 (δεν περιλαμβάνεται το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,8 δισ. ευρώ που δόθηκε στο 4ο τρίμηνο του 2014 και εξοφλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015). Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός της σχεδόν μηδενικής παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο τρίμηνο του 2014, αφετέρου των διαγραφών δανείων ύψους 0,6 δισ. ευρώ. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 57,4%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Δεκεμβρίου του 2013 (50,6%) εξυγιαίνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της τράπεζας.

Για το 2014, το συνολικό ύψος προβλέψεων δανείων ανήλθε σε 3,7 δισ. υπερκαλύπτοντας το άθροισμα της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) 2,7 δισ. και τις προβλέψεις πρώτου έτους του stress test της ΕΚΤ που ήταν 0,7 δισ. (σύνολο 3,4 δισ. ευρώ ).

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 54,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του 2013, ενώ ήταν οριακά μειωμένες (-0,4%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, εμφάνισαν μείωση 2% σε τριμηνιαία βάση στα 71,2 δισ. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ανήλθε στο 9,4% επί του ενεργητικού.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε 7,3 δισ. ευρώ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,5%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 12,4%.

Λειτουργική ανάκαμψη για την Alpha Bank

Ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 παρουσίασε η Alpha Bank, καθώς τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 49% σε ετήσια βάση διαμορφούμενα στο 1,05 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως, της σταδιακής επίτευξης των στόχων των συνεργειών και του εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Οι ζημίες μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στα 329,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων της τράπεζας ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - «AQR») από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ισχυρή είναι κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 13,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III), Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 7,3 δισ. ευρώ και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 0,57 ευρώ.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 1.853,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Αυξημένη εμφανίζεται και η εξάρτηση από τις κεντρικές τράπεζες που ανήλθε σε 14,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 και σε 22,4 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2015, λόγω των συνεχιζόμενων εκροών καταθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στη διατραπεζική αγορά.

Σημειώθηκε μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 4,1% ετησίως σε 49,6 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης της επιπτώσεως από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής της Citi.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 έναντι 122% το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο έναντι 116 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 33,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 μετά από διαγραφές ύψους 0,8 δισ. ευρώ κατά το δ΄ τρίμηνο.

Στην αβεβαιότητα εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Δ. Μαντζούνης επισημαίνοντας ότι η απομάκρυνσή της αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για το τραπεζικό σύστημα και για την ελληνική οικονομία και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της.