You are here

Τα ακίνητα μπαίνουν ξανά «στο μάτι» της Εφορίας

08/02/2023 07:52

Νέους ελεγκτικούς στόχους βάζει στο πλάνο της η ΑΑΔΕ. Με οδηγίες του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών μπαίνουν στο ραντάρ των ελεγκτών το 2023 με στόχο να αποκαλυφθούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως μετά την καθιέρωση αφορολογήτου 800.000 ευρώ.

Το δέλεαρ είναι ισχυρό και οι ελεγκτές θα επιχειρήσουν να πιάσουν στα δίχτα τους όσους, κυρίως μέσω τριγωνικών συναλλαγών, προσπέρασαν τη φορολογική τους υποχρέωση με άλλοθι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021 για γονικές παροχές και δωρεές σε παιδιά και εγγόνια από γονείς και παππούδες. Με βάση αυτή τη διάταξη δωρεά ακινήτων αξίας 600.000 ευρώ  από παππού σε εγγόνι γλιτώνει φόρο 16.500 ευρώ…

Στο ραντάρ των ελεγκτών μπαίνουν και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων του 2017, τα οποία βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού με τους φορολογούμενους να μην έχουν δεχθεί την προεκτίμηση της εφορίας,  οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη νέα απόφαση «ελέγχονται επιπρόσθετα όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση-προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ»

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες Πιτσιλή οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Από το σύνολο των  υποθέσεων της λίστας κάθε  ελεγκτικής υπηρεσίας, ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2023, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2023.

Τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων  θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Έλεγχος δίχως μόρια

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ καλεί τον ελεγκτικό μηχανισμό να ολοκληρώσει άμεσα:

  1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

  2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

  3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

  4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, για υποθέσεις επιστροφών ΦΠΑ  καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

  5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

  6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis .

  7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

  8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

  9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α' 77).

  10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση το άρθρο 29 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

Πηγή: Euro2day