You are here

Έρευνα KPMG: Πάνω από τα τρία τέταρτα των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο δεν αναφέρουν κινδύνους σχετικά με την απώλεια βιοποικιλότητας στις εκθέσεις τους

03/12/2020 11:47

Ο ρόλος των επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εγγενών, υπαρξιακών κινδύνων απώλειας βιοποικιλότητας. Ωστόσο, το 23% των εταιρειών παγκοσμίως που διατρέχουν κίνδυνο από την απώλεια βιοποικιλότητας αναφέρει, επί του παρόντος, αυτόν τον κίνδυνο στις εταιρικές του εκθέσεις, σύμφωνα με την έρευνα The Time has Come, KPMG International Survey of Sustainability Reporting 2020.

Αν και το 80% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο περιλαμβάνει πλέον αναφορές στις εκθέσεις του σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εντούτοις, σύμφωνα και με τα ευρήματα της έρευνας, ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνεται μόνο σε ελάχιστες εκθέσεις της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας. Το 28% των εταιρειών που διατρέχουν κίνδυνο από την απώλεια βιοποικιλότητας αναφέρουν, επί του παρόντος, στις εκθέσεις τους κινδύνους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Η έρευνα ανέδειξε ότι αυτό συμβαίνει παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις σχετικά με την καταστροφή του οικοσυστήματος και τις δυνητικά δυσμενείς συνέπειες για την ανθρωπότητα και την οικονομία. Σύμφωνα με την έρευνα, ο τομέας εξορύξεων είναι ο μόνος τομέας δραστηριοποίησης του οποίου μια στενή πλειοψηφία (51%) των εταιρειών αναφέρει στις εκθέσεις της, επί του παρόντος, κινδύνους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Εταιρείες που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική είναι πιο πιθανό να αναφέρουν στις εκθέσεις τους κινδύνους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα (31%), ενώ εταιρείες που προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική είναι λιγότερο πιθανό να το πράξουν (13%).

Επιπλέον, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δύο στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals– UNSDGs) που έχουν ως επίκεντρο την αντιμετώπιση της παγκόσμιας απειλής για τη βιοποικιλότητα (SDG 14 – Life Under Water και SDG15 - Life on Land) βρίσκονται τελευταίες στη λίστα προτεραιοτήτων (και από τους 17 SDGs) των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Ο Richard Threlfall, επικεφαλής της KPMG IMPACT σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης απώλειας της βιοποικιλότητας και ένα πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι να αναγνωρίσουν ότι οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και τα οφέλη που προσφέρει το οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που θέτει η απώλεια βιοποικιλότητας στις εταιρείες τους, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει η ίδια τους η λειτουργία στο οικοσύστημα. Η έρευνα μας δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν σε ό,τι αφορά την αποτύπωση μιας πλήρους εικόνας των επιχειρηματικών κινδύνων που απορρέουν από την απώλεια βιοποικιλότητας».

Ο Αντώνης Παρτζίλης, Διοικητικός Σύμβουλος της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Είναι σίγουρα ανησυχητικό ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την πλειονότητα των εταιρειών παγκοσμίως. Αξιολογώντας το ζήτημα σε τοπικό επίπεδο, όπου το μέγεθος της οικονομίας είναι μικρό και υπάρχει έλλειψη ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου που να διέπει τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, αυτό αποτελεί ένα από τα σημεία ενός μακροσκελούς καταλόγου δράσεων που δεν έχουν ακόμη τεθεί προς υλοποίηση. Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι οι κυπριακές εταιρείες που αναγνωρίζουν μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017. Παρά τους διάφορους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό, εκ των πραγμάτων καταγράφεται σημαντική αύξηση, δίνοντας ελπίδα για περαιτέρω πρόοδο κατά τα επόμενα χρόνια. Η KPMG Κύπρου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας τους πελάτες της να αναγνωρίζουν και να περιλαμβάνουν στις εκθέσεις τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διατηρώντας παράλληλα μια λειτουργική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης».

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020 περιλαμβάνουν:

  • Η Βόρεια Αμερική έχει το υψηλότερο ποσοστό αναφοράς σε περιφερειακό επίπεδο ─ 90% των εταιρειών της Βόρειας Αμερικής περιλαμβάνει αναφορές στις εκθέσεις του σχετικά με τηβιώσιμη ανάπτυξη
  • Το 65% των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει στις εκθέσεις του τέτοιες αναφορές, θέτει στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • Το 69% των εταιρειών που περιλαμβάνει στις εκθέσεις του τέτοιες αναφορές διασυνδέει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – ελάχιστες όμως (14%) από αυτές τις εταιρείες δίνουν πληροφόρηση για το πώς οι ίδιες συμβάλλουν με τη δράση τους στα παγκόσμια προβλήματα που επιδιώκουν να λύσουν οι στόχοι αυτοί
  • Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως δίνουν προτεραιότητα στους ακόλουθους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: SDG 8 - Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, SDG 13 - Δράση για το κλίμα και SDG 12 - Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

Σχετικά με την έρευνα

Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2020 από επαγγελματίες ερευνητές στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι εργοδοτούνται σε εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της KPMG. Αξιολογήθηκαν εταιρικές εκθέσεις προερχόμενες από τις 5.200 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου βάσει εσόδων, σε 52 διαφορετικές χώρες και δικαιοδοσίες. Η έρευνα συμπεριέλαβε και τις 250 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, όπως αυτές ορίζονται στην κατάταξη Fortune Global 500 για το 2019. Η έρευνα μελέτησε ευρήματα από ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, εκθέσεις βιωσιμότητας, αυτόνομες εκθέσεις και πληροφορίες σε ιστοσελίδες εταιρειών που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2019 και 30ης Ιούνιου 2020. Αυτή είναι η 11η έκδοση της έρευνας KPMG Survey of Sustainability Reporting, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1993.

Αυτή η έρευνα διεξήχθη από την KPMG IMPACT, μια νεοσύστατη πρωτοβουλία της KPMG International.  Η KPMG IMPACT αποτελείται από επαγγελματίες εμπειρογνώμονες που προέρχονται από όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του παγκόσμιου δικτύου της KPMG και υλοποιεί μια σειρά από δράσεις προς υποστήριξη της επίτευξης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.