You are here

ESG (Environment- Society-Governance): Ο ορισμός της Εταιρικής Υπευθυνότητας

26/10/2020 09:57

Οι ορολογίες που συναντά κανείς όταν ασχολείται με θέματα εταιρικής υπευθυνότητάς είναι πολλές. Για κάποιον που δεν ασχολείται με το θέμα ακούγεται σαν μια άλλη γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια, ένας ορισμός που καλύπτει αρκετές πτυχές του θέματος είναι το ESG (Environment-Society- Governance). Η βιωσιμότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, προσφοράς στη κοινωνία και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Ο πρώτος που περιέγραψε την έννοια του ESG τo 2005 ήταν ο Larry Fink, ΔιευθύνωνΣ ύμβουλος της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Ο κ. Fink είπε ότι «μια εταιρεία δεν μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα κέρδη χωρίς να αγκαλιάσει έναν σκοπό γιατί η ισχυρή αίσθηση του σκοπού και η δέσμευση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθά μια εταιρεία να συνδεθεί πιο βαθιά με τους πελάτες της και να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας». Ο σκοπός φυσικά διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό αλλά σίγουρα ξέρουμε τι δεν είναι: ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα, λέξεις που βλέπετε σε έναν τοίχο όταν μπαίνετε στα κεντρικά γραφεία μίας εταιρείας, δηλώσεις αποστολής που δημοσιεύονται σε ιστότοπους ή μεγαλοπρεπείς ομιλίες.

Μέχρι πρόσφατα, λίγοι επενδυτές έδιναν σημασία σε θέματα περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κοινωνικής προσφοράς και εταιρικής διακυβέρνησης - ESG. Οι περισσότεροι, συγκεντρώνονταν στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών στις οποίες σκέφτονταν να επενδύσουν. Σήμερα, οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι στον κόσμο αναζητούν υψηλές επιδόσεις ESG, αναμένοντας ότι υπεύθυνες εταιρικές συμπεριφορές οδηγούν σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι εταιρείες είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε κρίσεις και προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19 ή η κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με μελέτη του Γιώργου Σεραφείμ, καθηγητή του Harvard Business School και των συνεργατών του, τις πρώτες εβδομάδες εξάπλωσης του COVID-19, όταν κατέρρευσαν οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές – διαπιστώθηκε, ότι οι εταιρείες που το κοινό θεώρησε ότι συμπεριφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, είχαν λιγότερες αρνητικές αποδόσεις από τους ανταγωνιστές τους. Παρόλο που τώρα οι περισσότερες επιχειρήσεις παλεύουν να επιβιώσουν, μακροπρόθεσμα, πιστεύω πως η κρίση αυτή που διανύουμε, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση στις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας και όχι μόνο στα βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Είναι πλέον σαφές ότι οι εταιρείες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να βελτιώσουν την απόδοσή τους στις παραμέτρους ESG. Ένα πρόβλημα που συναντάμε από κάποιους οργανισμούς οι οποίοι βάση νομοθεσίας υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα ESG τους μέσω εκθέσεων μη-χρηματοοικονομικών καταστάσεων (δημόσιες εταιρείες και εταιρείες με πάνω από 500 άτομα προσωπικό), είναι ότι αντιμετωπίζουν το θέμα μόνο στα πλαίσια κανονιστικής συμμόρφωσης ενώ θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν σαν πολύτιμο εργαλείο βελτίωσης όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών τους οδηγώντας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και αύξησης της ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας τους. Το ESG αφορά όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού και την βέλτιστη διαχείριση τους με τρόπο που να ωφελεί όχι μόνο την εταιρεία αλλά και το περιβάλλον, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της με μία προσέγγιση από μέσα προς τα έξω.

Ταυτόχρονα χρειάζεται η δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού για να πετύχει. Η ενσωμάτωση ESG στην ευρύτερη επιχειρησιακή στρατηγική ενός οργανισμού καθιστά αναγκαίο να αποτελεί προτεραιότητα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα στελέχη και να γίνει κεντρικό στοιχείο στην κουλτούρα της εταιρείας. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής ESG, καθότι αφορά συνήθως μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να ξεκινά από την κορυφή και να διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Αρχικά, ένα συμβούλιο πρέπει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή επιτροπή αειφορίας και όχι να ανακατανέμει αρμοδιότητες σε προϋπάρχουσες επιτροπές. Μια προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω στη βιωσιμότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι αποτελεσματική εάν δεν υποστηρίζεται από κάτω προς τα πάνω από μια κουλτούρα που συσπειρώνεται γύρω από τις πρωτοβουλίες του ESG. Πολλές στρατηγικές προσπάθειες αποτυγχάνουν επειδή οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κάτω στην οργανωτική ιεραρχία δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματική δέσμευση για τους στόχους ESG από την ηγεσία του οργανισμού ή δεν έχουν σαφή κατεύθυνση για την επίτευξή τους. Ένα πρώτο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι ο επικεφαλής της αειφορίας, ή το ανώτερο στέλεχος που είναι επιφορτισμένο με τις ευθύνες ESG, είναι το άτομο που βρίσκεται πιο κοντά στα ουσιαστικά ζητήματα ESG της εταιρείας. Εάν οι μάρκες που εκπροσωπεί ένας οργανισμός είναι κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία (όπως συμβαίνει σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών), αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο επικεφαλής μάρκετινγκ. Εάν το ζήτημα του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει μεγαλύτερη σημασία, η ευθύνη για τις δραστηριότητεςESG ενδέχεται να βαρύνει το ανθρώπινο δυναμικό.

Πολλά στελέχη πιστεύουν λανθασμένα ότι αρκούν κάποιες απλές ενέργειες όπως κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις. Ορισμένες εταιρείες αναλαμβάνουν αυτές τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες χωρίς κάποια στρατηγική πίσω τους, δεν βλέπουν κάποιο όφελος και απογοητεύονται. Το πρόγραμμα ESG ενός οργανισμού πρέπει να είναι καλά εδραιωμένο στο πραγματικό DNA, αξίες και κουλτούρα μιας εταιρείας για να πετύχει. Στη Grow Sustainability Consulting, αφού επιλέξουμε το σκοπό που θα στηρίξει ο πελάτης μας, καθορίζουμε πού και πώς μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη απήχηση έτσι ώστε να καταστεί πιο αξιοσημείωτος και ιογενής. Προσδιορίζουμε τη σωστή μορφή που πρέπει να λάβει η εκστρατεία εταιρικής υπευθυνότητας και τους καλύτερους τρόπους για να τραβήξετε την προσοχή στις προσπάθειες που η εταιρεία σας καταβάλλει. Η στρατηγική και η δημιουργικότητα της εκστρατείας εταιρικής υπευθυνότηταςσας, θα μεγιστοποιήσουν και το αντίκτυπό της στη τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείστε.

Η δέσμευση σε στόχους ESG αποφέρει μια σειρά από οφέλη:

- Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε μια επωνυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμα και να μετατρέψει τις αντιλήψεις για μία εταιρεία

- Δημιουργεί θετική εικόνα, χτίζει καλή φήμη και ταυτότητα καλού εταιρικού πολίτη

- Ενισχύει την αειφορία και αυξάνει τη βιωσιμότητα

- Οδηγεί στην εξοικονόμηση κόστους βάσει αποδοτικότητας επενδύοντας σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και αποβλήτων

- Βελτιώνει τη σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, επενδυτές & προσωπικό)

-  Έκθεση σε λιγότερους κινδύνους στην αλυσίδα αξίας

Η κοινωνία παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή. Ο COVID-19, ήταν ένα έναυσμα για θετική αλλαγή. Ελπίζω μόνο τα ζητήματα ESG να μπουν ψηλά στην ατζέντα παρόλες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες γιατί είναι ο μόνος τρόπος να χτίσουμε έναν δίκαιο και βιώσιμο κόσμο για εμάς και τα παιδιά μας.

Ειρήνη Λουκαϊδου
Διευθύνουσα Σύμβουλος
GROW SUSTAINABILITY CONSULTING*
www.grow.com.cy
[email protected]
70000510
Γραφείο 101, Βάθης 2, Στρόβολος 2060, Λευκωσία

*Η Grow Sustainability Consulting παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βιωσιμότητας σε οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση τους μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών ESG, δημιουργώντας αξία τόσο για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται όσο και για την κοινωνία γενικότερα.