You are here

Η εισδοχή της SBSCy ως Μέλους στη Διεθνή Ένωση Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) διανοίγει νέες ευκαιρίες πρόσβασης στους επιστήµονες της Κύπρου

14/09/2021 14:38

Η Διεθνής Ένωση Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) είναι ένας ιστορικός επιστηµονικός οργανισµός που ιδρύθηκε µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου για να υποβοηθήσει την επανακινητοποίηση και συνεργασία των διεθνών επιστηµόνων. Σήµερα, η IUBMB αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους οργανισµούς στο πεδίο των Μοριακών Επιστηµών της Ζωής που ενώνει βιοχηµικούς και µοριακούς βιολόγους από 79 χώρες και περιοχές παγκοσµίως.

Στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2021, η IUBMB εξέλεξε ως νέο Μέλος της και αντιπρόσωπο της Κύπρου, την επιστηµονική εταιρεία µας, Society of Biological Sciences in Cyprus, SBSCy (https://sbscy.org/). Η SBSCy είναι νέα επιστηµονική οργάνωση που ιδρύθηκε και ενεγράφη επίσηµα στα τέλη του 2020 και ήδη περιλαµβάνει πολλά µέλη προερχόµενα από διαφορετικούς τοµείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, διαγνωστικά και κλινικά εργαστήρια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εταιρείες βιοτεχνολογίας, υπουργεία και µη κυβερνητικούς οργανισµούς), και τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστηµών στην Κύπρο.

Η ίδρυση της SBSCy ήταν αναγκαιότητα που προέκυπτε από τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συµβεί στην Κύπρο µε την θεµελίωση των Πανεπιστηµίων και την εγκαθίδρυση της Έρευνας καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης συναφούς δραστηριότητας ευρύτερα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα και µε τις διεθνείς επιστηµονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Κύριος στόχος της SBSCy είναι η ενδυνάµωση της υψηλού επιπέδου έρευνας στις Βιολογικές Επιστήµες, η περαιτέρω εκπαίδευση των Βιολόγων µέσω τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων (συνέδρια, πρόσβαση σε υποτροφίες/χρηµατοδότηση, διεθνής δικτύωση), και η διάχυση γνώσης και ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, στοχεύει να αναλάβει την αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνείς επιστηµονικές οργανώσεις και δίκτυα, και να αναπτύξει αντίστοιχες συνεργασίες µε φορείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στην IUBMB από την SBSCy είναι εφαλτήριο για περαιτέρω διεθνή επιστηµονική δικτύωση και δίνει στους επιστήµονες-µέλη µας άµεση πρόσβαση στο εκτενές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Ειδικότερα, τα µέλη της SBSCy µπορούν να συµµετάσχουν στην πληθώρα διεθνών συνεδρίων που οργανώνει η IUBMB, ή και να χρηµατοδοτηθούν για να οργανώσουν συµπόσια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Επιπλέον, νεαροί ερευνητές µπορούν να στηριχθούν οικονοµικά (travel Fellowships) για την παρακολούθηση των συνεδρίων αυτών. Η Πρόεδρος της SBSCy, Καθ. Ν. Σανταµά, έχει ορισθεί µέλος της επιτροπής της IUBMB για Συνέδρια και η εταιρεία θα συµµετέχει ενεργά στον καθορισµό του προγράµµατος συνεδρίων για την περίοδο 2021-2027. Περαιτέρω, τα µέλη της SBSCy µπορούν να διεκδικήσουν διαφόρων τύπων υποτροφίες µικρής διάρκειας (short-term Fellowships) που χρηµατοδοτούν την επίσκεψη και εργασία τους σε συνεργαζόµενα εργαστήρια του εξωτερικού για διεκπεραίωση έρευνας και που απευθύνονται τόσο σε νεαρούς όσο και πιο έµπειρους ερευνητές. Η επόµενη προθεσµία για τις υποτροφίες τύπου Wood-Whelan Research Fellowships είναι η 1η Απριλίου 2022. Τέλος, η IUBMB εκδίδει 6 επιστηµονικά περιοδικά στα οποία δηµοσιεύονται εργασίες µετά από επιστηµονική κρίση και είναι διαθέσιµα στην κοινότητα. Λεπτοµέρειες για όλο το επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB, τις προθεσµίες, και τις επί µέρους διαδικασίες, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της https://iubmb.org/.

Η συµµετοχή στην SBSCy είναι ανοικτή σε όλους τους Βιολόγους που ζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό, µε αίτηση που γίνεται µέσω της ιστοσελίδας µας www.sbscy.org, χωρίς αποκλεισµούς, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική και η νοµοθεσία της Ε.Ε. για την επαγγελµατική κινητικότητα. Προσκαλούµε την επιστηµονική κοινότητα των Βιολόγων στην Κύπρο να γίνουν µέλη µας, να δουλέψουµε µαζί, να παρακολουθήσει τις ενδιαφέρουσες επιστηµονικές δραστηριότητές µας και να επωφεληθεί από το πολυσχιδές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Εκ του ΔΣ της SBSCy