You are here

KPMG: Ο φόρος εισροών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και η διεκδίκησή του

05/03/2008 14:47
Ενημέρωση των Κυπρίων επιχειρηματιών από την KPMG

Το ότι οι Κύπριοι εμπορευόμενοι πραγματοποιούν αλλεπάλληλα επαγγελματικά ταξίδια στα διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κοινό μυστικό. Οπως επίσης ότι αποτελεί πάγια τακτική στα πλαίσια αυτών των ταξιδιών να προβαίνουν σε ποικίλες δαπάνες, για επαγγελματικούς ή για ιδιωτικούς σκοπούς. Είναι ακόμη αναπόφευκτη η επιβάρυνσή τους με φόρο προστιθέμενης αξίας του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες.

Εκείνο όμως που οι πλείστοι από τους πιο πάνω εμπορευόμενους δε γνωρίζουν είναι η δυνατότητα διεκδίκησης ως πίστωσης μέρους ή και ολόκληρου του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνονται, και τον οποίο συνηθίζουν να παρουσιάζουν ως κόστος στα λογιστικά τους βιβλία.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το τμήμα Έμμεσων Φορολογιών της KPMG Κύπρου είναι η ενημέρωση, η έγκαιρη υπόδειξη και η παροχή κατευθυντήριων γραμμών προς όλους, αναφορικά με το δικαίωμα διεκδίκησης του φόρου εισροών που έχουν επωμιστεί στα διάφορα κράτη μέλη.
Συχνά τίθεται το ερώτημα εάν τα έξοδα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις που καταχωρούνται στην Υπηρεσία ΦΠΑ της Κύπρου. Η απάντηση είναι κατηγορηματική: Φόρος εισροών που έχει ορθά επιβληθεί από τις Αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους μπορεί να διεκδικηθεί από εκείνο το μέλος και μόνο.

Ο μηχανισμός διεκδίκησης του φόρου εισροών που έχει προκύψει σε άλλα κράτη μέλη θεσμοθετήθηκε με την Όγδοη Κοινοτική Οδηγία (79/1072/EEC). Οι πρόνοιες της οδηγίας, με βάση τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί επιστροφή φόρου εισροών, είναι:

- Οι αιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ της Κύπρου ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, πλην εκείνου στο οποίο υποβάλλουν αίτηση επιστροφής φόρου εισροών.
- Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να προκύπτει υποχρέωση εγγραφής τους για σκοπούς ΦΠΑ εκεί.
- Ο φόρος εισροών του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη θα πρέπει να επιβλήθηκε ορθά .
- Διεκδικούνται μόνο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που εξέδωσε τα σχετικά τιμολόγια προς τον αιτητή θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του.
- Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους από το οποίο διεκδικείται επιστροφή του φόρου εισροών.
- Θα πρέπει να υποβληθούν τα πρωτότυπα τιμολόγια από τα οποία προέκυψε ο φόρος εισροών.
- Τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της εταιρείας και όχι στο όνομα στελεχών της.
- Η αναγραφόμενη πάνω στο τιμολόγιο διεύθυνση θα πρέπει να είναι εκείνη του εγγεγραμμένου της εταιρείας.
- Η αίτηση και τα συναπτόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις φορολογικές Αρχές του κράτους μέλους από το οποίο διεκδικείται επιστροφή του φόρου εισροών εντός 6 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο προέκυψε ο φόρος. Για δαπάνες της περιόδου 01/01/2007- 31/12/2007 η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει στις 30/06/2008.

Παραδείγματα δαπανών για τα οποία υπάρχει δικαίωμα διεκδίκησης είναι:
- Διαμονή σε ξενοδοχείο.
- Έξοδα μεταφοράς.
- Έξοδα διατροφής.
- Έξοδα συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες, κλπ.
- Έξοδα ενοικίασης και κίνησης οχημάτων.
- Έξοδα των οποίων ο τόπος παροχής είναι το κράτος μέλος του παροχέα των υπηρεσιών ή προμηθευτή των αγαθών.
- Κάθε κράτος μέλος θέτει τα δικά του κριτήρια για αξιολόγηση των αιτημάτων διεκδίκησης του φόρου. Υπάρχει περίπτωση να χρεώθηκε ορθά ΦΠΑ και να εκδόθηκαν τιμολόγια σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η αίτηση, όμως, να γίνει μερικώς αποδεκτή.

Η συμβουλή προς τους Κύπριους εμπορευόμενους είναι να διεκδικούν τα ποσά που προκύπτουν από επιχειρηματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη, καθώς πρόκειται για οικονομικούς πόρους των επιχειρήσεών τους που αδικαιολόγητα θα καταλήξουν στα ταμεία άλλων χωρών.
Το Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεκδίκηση φόρου εισροών σε άλλα κράτη μέλη. Η συνδρομή όλων των Κύπριων εμπορευόμενων στην άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματός τους για διεκδίκηση φόρου εισροών που προέκυψε σε άλλα κράτη μέλη αποτελεί βασική υποχρέωση και πρώτιστο μέλημά μας.

* Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χάρη Χαραλάμπους- Συνέταιρο του Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG στα τηλέφωνα: 22-209300 και 22-209303 ή στην ηλ.διεύθυνση: [email protected].