You are here

PwC: Μεγαλύτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης εκφράζουν όσοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους

21/10/2019 17:23

Τις αντιλήψεις και τις απόψεις των εργαζομένων, αναφορικά με την αγορά εργασίας στην εποχή της αυτοματοποίησης, αποτυπώνει νέα διεθνής έρευνα της PwC που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 22.000 ενήλικες σε 11 χώρες.

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, ενώ το 53% των εργαζομένων οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η αυτοματοποίηση είτε θα διαφοροποιήσει σε σημαντικό βαθμό, είτε θα καταργήσει τη θέση εργασίας τους στα επόμενα δέκα χρόνια (με μόλις το 28% να θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο), στην πλειοψηφία τους (61%) εμφανίζονται θετικοί σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην καθημερινή τους εργασία. Το 77% των ερωτηθέντων μάλιστα, είναι διατεθειμένο να αποκτήσει νέες δεξιότητες ή να καταρτιστεί σ’ έναν εντελώς διαφορετικό τομέα, ώστε να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησής του στο μέλλον.

Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και τη γεωγραφική περιφέρεια από την οποία προέρχονται οι συμμετέχοντες. Διαφορές καταγράφονται επίσης με βάση το φύλο και την ηλικία.

Η επίδραση της εκπαίδευσης

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίου καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις προοπτικές απασχόλησής τους στο μέλλον, παρά την πεποίθησή τους ότι η σημερινή εργασία τους είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί σημαντικά ή να καταργηθεί.

Αντίθετα, πέραν του ενός τρίτου (34%) των ενηλίκων χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση ή κατάρτιση δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει καμία νέα ψηφιακή δεξιότητα συγκριτικά με το 17% των αποφοίτων πανεπιστημίου. Οι εργαζόμενοι χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση πέραν του λυκείου έχουν επίσης λιγότερες πιθανότητες πρόσβασης σε ευκαιρίες κατάρτισης από τους εργοδότες τους (το 38% δεν έχει καμία ευκαιρία συγκριτικά με το 20% των αποφοίτων πανεπιστημίου). Επιπλέον, εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας τους, με το 17% να δηλώνει ανησυχία ή φόβο.

Ο Richard Oldfield, επικεφαλής παγκόσμιων αγορών της PwC, δήλωσε σχετικά:

«Η αναντιστοιχία μεταξύ των σημερινών δεξιοτήτων των εργαζομένων και αυτών που απαιτούνται για τον ψηφιακό κόσμο εξελίσσεται ραγδαία σ’ ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον κόσμο. Ενώ η τεχνολογία είναι πιθανόν να δημιουργήσει αντίστοιχο αριθμό θέσεων εργασίας με αυτόν που θα καταργήσει, οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν τις κατάλληλες δεξιότητες και την κουλτούρα εκείνη που θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Παρά την τεράστια επιθυμία για μάθηση, δεν προσφέρονται ίσες ευκαιρίες. Χωρίς μια σοβαρή αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού από τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τις επιχειρήσεις, οι ανισότητες αυτές θα καθίστανται ολοένα και πιο ακραίες».

Δημογραφικές διαφορές

Οι ευκαιρίες και οι απόψεις δεν επηρεάζονται μόνο από την εκπαίδευση. Τα δεδομένα από διαφορετικές δημογραφικές ομάδες καταδεικνύουν ότι οι άνθρωποι με τις περισσότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες είναι πιθανότερο να εκφράζονται θετικά σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας.

Επιπλέον, είναι πιο πιθανόν οι άνδρες να θεωρούν ότι η τεχνολογία θα έχει θετικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησής τους, από ό,τι οι γυναίκες. Είναι επίσης πιθανότερο να επιδιώξουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Το 80% των ανδρών οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι το πράττουν ήδη, συγκριτικά με το 74% των γυναικών.

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι νέοι ηλικίας 18-34 ετών είναι πιο αισιόδοξοι για το ψηφιακό μέλλον από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων. Έχουν επίσης πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης.

Συγκρίσεις μεταξύ χωρών

Από την ανάλυση των αγορών που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην Κίνα και την Ινδία είναι με διαφορά οι πιο αισιόδοξοι για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας (ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων, ώστε να ληφθεί υπόψη η πολιτισμική μεροληψία), παρά το γεγονός ότι θεωρούν πιο πιθανό να διαφοροποιηθεί σημαντικά η εργασία τους. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες αυτές έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους με το 97% και το 95% αντίστοιχα να δηλώνει ότι τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται από τους εργοδότες τους. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία δηλώνουν ότι έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Τείνουν επίσης να είναι λιγότερο θετικοί ως προς τον αντίκτυπο της τεχνολογίας.

Ο τόπος διαμονής, εάν δηλαδή οι εργαζόμενοι διαμένουν σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, επίσης επηρεάζει τις απόψεις τους για την τεχνολογία. Για παράδειγμα, το 67% όσων διαμένουν σε πόλεις πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές (48% στις αγροτικές περιοχές) ενώ στο 80% παρέχονται ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων από τους εργοδότες τους, έναντι του 60% που διαμένει σε αγροτικές κοινότητες.

Η μελέτη συμπληρώνει έρευνα της PwC από την οποία προκύπτει, με βάση σχετική ανάλυση ανάμεσα σε 29 χώρες, ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, το 30% των θέσεων εργασίας θα τεθεί σε κίνδυνο λόγω της αυτοματοποίησης. Παράλληλα, η ετήσια έρευνα της PwC για τους CEOs του 2019 επισημαίνει ότι για το 79% των ερωτηθέντων η διαθεσιμότητα δεξιοτήτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες.