You are here

Άλλαξε το παιχνίδι στο εμπόριο μετά το Brexit

04/09/2021 06:01

Οι κανόνες του παιχνιδιού για το εμπόριο μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αλλάξει, ωστόσο είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, επισημαίνουν φορείς της αγοράς.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του ΚΕΒΕ Λεωνίδας Πασχαλίδης αναφέρει στη StockWatch ότι θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει το έτος για να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία για το εμπόριο μετά το Brexit.

«Μέχρι το τέλος του 2020 ήταν μια κανονική εμπορική σχέση γιατί ήταν μεταβατική περίοδος», σημειώνει. Ωστόσο, παραδέχεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.

«Τα βρετανικά προϊόντα που έρχονται, υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες που δεν υπήρχαν προηγουμένως, ενώ έχουμε και τους κανόνες προέλευσης. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν. Το ΦΠΑ θα πρέπει να πληρωθεί με την εισαγωγή. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις», επισημαίνει.

Επίσης, προσθέτει, «τα βρετανικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από κάποια έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση και κάποιες φορές υπάρχουν προβλήματα στη σωστή διατύπωση κυρίως για προϊόντα  που χρειάζονται υγειονομικά πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πασχαλίδη, οι Άγγλοι εμπορευόμενοι δεν γνωρίζουν πλήρως ότι η κατάσταση έχει αλλάξει.

«Είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα καθώς πρέπει να υπάρξει μεγάλη μείωση για να πούμε ότι επηρέασε η αποχώρηση, δεδομένου ότι ήταν και η πανδημία που περιόρισε το εμπόριο», σημειώνει.

Μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν τα αυτοκίνητα εισαγωγής από την Βρετανία λόγω των κανόνων καταγωγής και ΦΠΑ.

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ Αντώνης Φραγκούδης αναφέρει ότι είναι σχετικά νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

«Σίγουρα υπάρχουν πλέον νέοι κανόνες, από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται τρίτη χώρα» είπε, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως του χαλουμιού.

Τελωνείο: Κανονικά το εμπόριο

Από το τμήμα τελωνείου αναφέρθηκε στη StockWatch ότι το εμπόριο και οι εισαγωγές από το Η.Β. συνεχίζονται κανονικά με την εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών που ισχύουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν από κοινού σε μία μεταβατική περίοδο, η οποία διήρκησε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη μεταβατική περίοδο το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο ΗΒ και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις τελωνειακές διαδικασίες ή στις επιβαρύνσεις.

Η ΕΕ και το ΗΒ έχουν καταλήξει σε Εμπορική Συμφωνία η οποία τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όλοι οι εμπορευόμενοι που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές συναλλαγές προς και από το ΗΒ με απόδειξη μόνο του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, από την ημερομηνία αποχώρησης θα πρέπει να υποβάλλουν διασάφηση εισαγωγής ή εξαγωγής, αφού οι συναλλαγές αυτές θα τυγχάνουν χειρισμού ως συναλλαγές από και προς τρίτη χώρα.

Νοείται ότι, αφού πρόκειται πλέον για εμπορεύματα από τρίτη χώρα δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Ως εκ τούτου όλοι οι εμπορευόμενοι που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ενδοενωσιακές συναλλαγές επιβάλλεται όπως εγγραφούν στο τελωνειακό μητρώο προκειμένου να καταστεί δυνατό να υποβάλλουν στο σύστημα Θησέας τις σχετικές διασαφήσεις.

Η διακίνηση εμπορευμάτων η οποία έχει ξεκινήσει από ή προς το ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και ολοκληρώνεται μετά από αυτήν, αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσιακή διακίνηση.

Ο τελωνειακός χαρακτήρας των εν λόγω εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η διακίνηση ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αποδεικνύονται για κάθε διακίνηση.

Η απόδειξη της έναρξης της διακίνησης παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς που αφορά τα εμπορεύματα.

Η Συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα αγαθά που πληρούν τους κανόνες καταγωγής.

Συγκεκριμένα, για τα εμπορεύματα που κατάγονται από το ένα μέρος της Συμφωνίας και εξάγονται στο άλλο, θα παραχωρείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, δηλαδή θα καταβάλλονται μηδενικοί εισαγωγικοί δασμοί.

Για την παραχώρηση της δασμολογικής προτίμησης πρέπει να παρουσιάζεται απόδειξη καταγωγής, δηλαδή είτε «βεβαίωση καταγωγής» (statement on origin) που συντάσσεται από τον εξαγωγέα, είτε «γνώση του εισαγωγέα» (importer’s knowledge) ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (δηλαδή πληροί τους κανόνες καταγωγής).

Τα εμπορεύματα που δεν θα θεωρούνται καταγόμενα, θα υπόκεινται στον γενικό συντελεστή δασμού που ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ θα υπόκεινται στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δηλαδή κατά την εισαγωγή θα καταβάλλεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα.

Της Γεωργίας Χαννή