You are here

Τα πέντε must ΟΕΒ για μείωση κόστους ενέργειας

14/08/2022 06:00

Με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής πράσινης μετάβασης και μείωση του κόστους ενέργειας το οποίο πλήττει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και κατ’ επέκταση ολόκληρη την κοινωνία η ΟΕΒ υπέβαλλε πέντε προτάσεις, στην αρμόδια υπουργό Νατάσα Πηλείδου.

Όπως δήλωσε στη StockWatch, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κώστας Χριστοφίδης «οι πρόσφατες εξελίξεις με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πανδημία του κορωνοϊού, προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας και κατά συνέπεια στο κόστος ζωής των πολιτών».

Τόνισε ότι η δέσμη μέτρων της ΟΕΒ μπορεί να συμβάλει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους ενέργειας αλλά και στην ενεργειακή πράσινη μετάβαση.

Όσον αφορά τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η ΟΕΒ εισηγείται:

-Άμεση υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια για την περαιτέρω διείσδυση της διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

-Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης της σύνδεσης έργων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία χρηματοδότησης τους. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διασύνδεση έργων ΑΠΕ αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή εφαρμογή της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).

-Απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (π.χ. Πολεοδομική και Οικοδομική άδεια) καθώς και των όρων σύνδεσης των έργων ΑΠΕ.

-Εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού «οne-stop shop» για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών ένταξης έργων ΑΠΕ ή συμβατικών στο ενεργειακό μίγμα της Κύπρου. Άμεση θα πρέπει να είναι η ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου από τη Βουλή.

-Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών μέχρι το 2025, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές για ορθολογική διαχείριση της ζήτησης ενέργειας «demand side management».

-Να επιτραπεί η χωροθέτηση μικρών ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημάτων ως δομικά στοιχεία της οικοδομής, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική τους εξέλιξη.

-Να διασφαλιστεί ότι η δυνατότητα κάλυψης  της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού του υποστατικού για ιδία κατανάλωση από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα παραμείνει στο 100%.

-Ετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας που θα δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, ΜΜΕ ή τοπικές αρχές και δήμους να παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να πωλούν ανανεώσιμη ενέργεια, μεταξύ άλλων, μέσω συμβάσεων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και Προώθηση αποθήκευσης ενέργειας

-Η εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού θα βοηθήσει στην προώθηση επενδύσεων, εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και διασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

-Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά́ επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ, με όσο το δυνατό μηδενικό ποσοστό περικοπών της παραγωγής τους.

-Απαραίτητος είναι ο καταρτισμός στρατηγικής για την ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης και ετοιμασία του ανάλογου Ρυθμιστικού πλαισίου.

-Άμεση υιοθέτηση ολοκληρωμένης Χωροθετικής Πολιτικής για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Η αποθήκευση ενέργειας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο σχεδιασμό της Αναθεωρημένης Χωροθετικής Πολιτικής με τις αναγνωρισμένες τεχνολογίες αποθήκευσης που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην Κύπρο (αντλησιοταμίευση, μπαταρίες, υβριδικά συστήματα, υδρογόνο, κ.α.).

Εξοικονόμηση ενέργειας

-Εξέταση της δυνατότητας επιβολής μειωμένου ή και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας.

-Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στα κτίρια του δημόσιου τομέα με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

-Προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και ενίσχυση της δράσης των Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).

-Διασφάλιση επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα (Fit for 55), με σεβασμό προς την ανθεκτικότητα/ βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και πολιτών.

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και Ηλεκτροκίνηση

-Με την αναμενόμενη αύξηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τροφοδοσία στα σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρισμό προέρχεται από ΑΠΕ. Άμεση ετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

-Ανάγκη για άμεση ετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου για παραγωγή, μεταφορά και χρήση του υδρογόνου στην Κύπρο.

-Επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ένταξη του πράσινου υδρογόνου στην Κύπρο, με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό του ενεργειακού μίγματος της Κύπρου, της χρήσης του στις μεταφορές και της αξιοποίησης του ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας.

-Επιβάλλεται όσο ποτέ προηγουμένως η επίσπευση όλων των διαδικασιών για την έλευση του φυσικού αερίου.

Παροχή κινήτρων και Σχέδια Χορηγιών

-Περαιτέρω προώθηση και συνέχιση της παροχής κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

-Τα διάφορα σχέδια χορηγιών που προκηρύσσονται να εμπεριέχουν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τους δικαιούχους (π.χ. δυνατότητα επιλογής χρηματοδότησης μέσω του Κανονισμού Ήσσονος Σημασίας- De minimis/ Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, δυνατότητα παραχώρησης προκαταβολής για τις σχετικές επενδύσεις, κλπ.)

-Παροχή κινήτρων για στροφή των επιχειρήσεων προς τη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών κυκλικής οικονομίας.

-Επιτυχής υλοποίηση όλων των Μέτρων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 και των σχετικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν ή σχετίζονται ευρύτερα με την ενέργεια.

-Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞ.Ε, καθώς και η διατήρηση των Σχεδίων Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η.Ε.