You are here

Εισηγήσεις για απλοποίηση σχεδίου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

30/11/2022 16:51

Μεγάλο αριθμό εισηγήσεων έλαβε το Υπουργείo Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με την τροποποίηση, απλοποίηση, εκσυγχρονισμό και αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, έχουν ληφθεί συνολικά 135 σχόλια, με το Υπουργείο να σημειώνει πως περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν διαμορφωθεί το τελικό Σχέδιο μετά τη λήψη των απόψεων της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι κύριες αλλαγές του Σχεδίου οι οποίες θα υποβληθούν από το ΥΕΕΒ στην ΡΑΕΚ για τις απόψεις της, αφορούν στην κατάργηση της υποβολής διαστασιολόγησης για συστήματα κάτω από 4,16 kW, στην ισχύ στα μονοφασικά συστήματα από 4,16 kW στα 5,2 kW με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, ενώ παραμένει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης για συστήματα πέραν των 4.16 kW.

Παράλληλα, προνοείται η εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού (Ripple Control) να είναι υποχρεωτική για όλα τα ΦΒ συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 4,16 kWp (ή 5,2 kWp με αποθήκευση), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ΔΣΔ (ΑΗΚ) (Σχόλιο 24 διαβούλευσης), ενώ σε περίπτωση που κάποιος αιτητής έχει πλεονάσματα πέραν του 20%, τότε τα πλεονάσματα αυτά θα μειώνονται στο επίπεδο του 20% της ετήσιας κατανάλωσης και θα αποζημιώνονται στο τέλος κάθε δωδεκάμηνης περιόδου στην τιμή ενέργειας που θα καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

Καταργείται επίσης, η μέγιστη ισχύς του ΦΒ με βάση την ετήσια κατανάλωση (παραμένουν μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί και το γενικό όριο του 1MW από τα 8 ΜW που είναι στο εν ισχύ Σχέδιο), ενώ συστήματα μεγαλύτερα από 1MW θα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στην Αγορά Ηλεκτρισμού (ή στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού) με διμερείς συμβάσεις με όλους τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΗΚ Προμήθειας.

Εισάγεται πρόνοια για αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας μέχρι και 20% πέραν από την εισαγόμενη ενέργεια, ενώ στις περιπτώσεις όπου η εξαγόμενη ενέργεια ξεπερνά κατά πολύ την εισαγόμενη ενέργεια (π.χ >120%), τότε ο παραγωγός θα έχει την επιλογή να ενταχθεί στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού, ή ΑΑΗ όταν αυτή τεθεί σε ισχύ, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη άδεια από τη ΡΑΕΚ.

Όσον αφορά το Net-Metering εισάγεται νέα κατηγορία για οινοποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αυξάνεται το όριο για τους γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW).

Γα το Net-Billing εισάγεται νέα κατηγορία που αφορά 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για σκοπούς πιο δίκαιης κατανομής της διαθέσιμης ισχύος στη Κατηγορία Ε, προτείνεται όπως τεθεί όριο για δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού ή φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW ανά δικαιούχο. Το όριο αυτό δύναται να αναθεωρηθεί από την/τον εκάστοτε Υπουργό, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει. Εξαιρούνται δημόσια κτήρια της Κεντρικής Κυβέρνησης που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, όπως αναφέρεται, μέχρι 500 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα), με την υποχρεωτική χρήση αποθήκευσης ενέργειας για όλους τους παραγωγούς, νοουμένου ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης.

Αναφορικά με τις γενικές πρόνοιες, το Υπουργείο σημειώνει ότι δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση δύο συστημάτων (π.χ. Virtual net-billing και net-billing) τα οποία θα εξυπηρετούν το ίδιο υποστατικό σε σχέση με τους πελάτες της ΑΗΚ προμήθειας και ότι στις περιπτώσεις υποστατικών των οποίων η άδεια οικοδομής ή ο τίτλος ιδιοκτησίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση του συστήματος, καθώς ο εν λόγω έλεγχος έχει διεξαχθεί κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Πάντως, σημειώνεται ακόμη ότι το κόστος της εξαγόμενης ενέργειας από τα συστήματα (virtual) net-billing, καθώς και τυχόν πλεονάσματα ενέργειας, θα καθορίζονται σε τιμή η οποία θα είναι διαφορετική από το εκάστοτε κόστος αποφυγής, σύμφωνα και με τα σχόλια του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο ο Έφορος σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να απαγκιστρωθεί το όλο σύστημα από το κόστος αποφυγής που ουδεμία σχέση έχει με το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας, από ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να τεθεί ως ανώτατο όριο μια τιμή που πράγματι να ανταποκρίνεται στα επίπεδα αυτού του κόστους και όχι το κόστος αποφυγής».