You are here

Ζητούν ευέλικτα ωράρια για αντιμετώπιση κρίσης στα ξενοδοχεία

06/08/2020 16:26

Την παραχώρηση της δυνατότητας εφαρμογής ευέλικτων ωραρίων εργασίας ζητά η Tsokkos Hotels, ώστε όπως υποστηρίζεται, να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της κρίσης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

«Η κυπριακή κυβέρνηση έχει στηρίξει τη ξενοδοχειακή βιομηχανία με ικανοποιητικά ανεργιακά προγράμματα, τα οποία πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2020 και να δοθεί η δυνατότητα ευέλικτων ωραρίων, ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά η κρίση», υποστηρίζει το Συγκρότημα Tsokkos Hotels.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, υπογράφηκε η νέα τετραετής συλλογική σύμβαση στη ξενοδοχειακή βιομηχανία η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων, παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων της τάξης του 5,5%, επαναφορά επιδομάτων όπως η αποζημίωση των αργιών (1+1,5 αντί 1+1), ενώ για την εργασία την Κυριακή υπάρχει έξτρα αποζημίωση σε ποσοστό 25% του ημερομισθίου.

Στην έκθεση διαχείρισης που συνοδεύει τα τελικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Tsokkos Hotels για το 2019, καταγράφονται εκτιμήσεις για μείωση της τάξης του 75% στις τουριστικές αφίξεις το 2020, καθώς και ανησυχίες για την πορεία του τουριστικού κλάδου και το 2021.

Σε ότι αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζονται, σημειώνεται ότι η κυπριακή οικονομία και ειδικά ο τουριστικός τομέας θα δοκιμαστεί από την πανδημία του κορωνοΐού.

Αναφορά γίνεται στις αρνητικές επιδράσεις λόγω κορωνοϊού, και στα μέτρα που επιβλήθηκαν προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην υγεία των πολιτών.

«Η έκταση αυτής της πανδημίας και η επίδρασή της στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Είναι ωστόσο, σαφές ότι τα δραστικά ρυθμιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από τις αρχές (…) θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και ως αποτέλεσμα και στον ξενοδοχειακό τομέα», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι η τουριστική βιομηχανία έχει διαταραχθεί άμεσα από αυτά τα μέτρα και πως η προβλεπόμενη εξέλιξη των αποτελεσμάτων από εργασίες για το 2020, προδιαγράφεται αρνητική και ζημιογόνα.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας.

Η αβεβαιότητα αποδίδεται κυρίως, σε παράγοντες όπως οι εξελίξεις και τα μέτρα σε σχέση με τον κορωνοϊό, η εποχικότητα του ιού, η αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίου για την αντιμετώπιση του ιού, η ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας, οι μακροοικονομικές αντοχές των κρατών, ο αυξημένος ανταγωνισμός εντός Κύπρου και από γειτονικές χώρες.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του Συγκροτήματος, είναι σε συνεχή επικοινωνία με τουριστικούς πράκτορες και κυβερνητικούς φορείς με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων όταν κριθεί αναγκαίο, με απώτερο στόχο την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Πέραν της πανδημίας, ως αρνητικός παράγοντας που έχει αντίκτυπο στον τουρισμό της Κύπρου καταγράφεται το Brexit, λόγω της μείωσης των κρατήσεων από τουριστικούς πράκτορες του Ην. Βασιλείου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στην υποτίμηση του ρουβλιού, στη μείωση των τιμών καυσίμων και στις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενδέχεται να επηρεάσουν τις τουριστικές αφίξεις στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Συγκρότημα Tsokkos Hotels επισημαίνει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα αποτελέσματα του 2020 από τον τουριστικό τομέα αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερα από το 2019. Σημειώνεται παράλληλα, ότι η κατάρρευση της Thomas Cook δημιούργησε επισφαλείς χρεώστες, αλλά και προσωρινή μείωση αφίξεων στο νησί που δεν είναι εύκολο να αναπληρωθεί.

Μειώθηκαν στα 6,6 εκ. τα κέρδη το 2019

Το Συγκρότημα που δραστηριοποιείται στον τομέα ξενοδοχείων και τουρισμού στις περιοχές Πρωταρά, Αγίας Νάπας και Πάφου και στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων σε Πρωταρά και Αγία Νάπα, ανακοίνωσε μειωμένα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το κέρδος του συγκροτήματος μετά την φορολογία, που αναλογεί στους μετόχους, ανέρχεται σε €6,6 εκ. σε σύγκριση με €8,3 εκ. το 2018, καταγράφοντας σημαντική μείωση ύψους €1,7 εκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του συγκροτήματος, οι λόγοι μείωσης του καθαρού κέρδους, αφορούν κυρίως, την αύξηση του κόστους προσωπικού ύψους €1,2 εκ., την υιοθέτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 του νέου διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς IFRS 16, σε σχέση με τις μισθώσεις ξενοδοχείων και άλλων ακινήτων που επέφερε ζημιά €230 χιλ., την αύξηση των εξόδων χρηματοδότησης ύψους €173 χιλ., την ζημιά από γενική επίβλεψη απομείωσης με βάση το IFRS 9 ύψους €245 χιλ.

Στους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη, συμπεριλαμβάνεται η πτώχευση του τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook , που οδήγησε το Συγκρότημα σε διαγραφή εισπρακτέων ποσών ύψους €551 χιλ. τον Σεπτέμβριο του 2019 στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος, διαμορφώθηκε στα €65,6 εκ. από €65,8 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 0,4%.

Τα περιουσιακά του στοιχεία ανέρχονταν στα €536,2 εκ. στο τέλος του 2019.

Μ.Χ.