You are here

Ελεγκτής: Εκτόξευση κόστους μισθοδοσίας στο ΡΙΚ

24/01/2022 13:24

Λόγο για εκτόξευση του κόστους μισθοδοσίας στο ΡΙΚ κάνει ο γενικός ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ειδική έκθεση για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου αναφέρεται ότι παρατηρείται εκτόξευση του κόστους μισθοδοσίας κατά 28% σε τρία χρόνια, φθάνοντας τα €19,9 εκατ. από €15,2 εκατ. το 2018.

Γίνεται λόγος για λανθασμένο υπολογισμό αδειών ανάπαυσης και προσλήψεις παρόχων υπηρεσιών χωρίς την προκήρυξη προσφορών.

Για το χρόνο προσέλευσης των υπαλλήλων γίνεται αναφορά σε μεταφορά ελλειμματικού/πλεονασματικού χρόνου από το 2018 στο 2019 και χρησιμοποίηση πλεονασματικού χρόνου σε άδεια απουσίας.  Ακόμη ο ελεγκτής κάνει λόγο για παράτυπη κατανομή πλεονασματικού χρόνου 247 ωρών και 56 λεπτών λειτουργού που αποχώρησε από το ΡΙΚ ως άδεια ανάπαυσης σε έξι λειτουργούς.

Επίσης διαπιστώνεται μη τήρηση ωραρίου από όλο το προσωπικό του ΡΙΚ.  Διαπιστώθηκε ότι ανώτερος λειτουργός Α13(ii) o οποίος αποσπάστηκε στο δημόσιο, δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην εργασία του. Για τον εν λόγω λειτουργό έγιναν από το τέως ΔΣ του ΡΙΚ τρεις πειθαρχικές έρευνες, κατά τις οποίες κρίθηκε ένοχος αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Τελικά όχι μόνο δεν του επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή από το νυν ΔΣ, αλλά λίγες ημέρες αργότερα τον διόρισε στη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου (κλίμακα Α14(ii)).

Για τις υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας, ο ελεγκτής σημειώνει ότι γίνεται υπολογισμός ποσού ωριαίας αποζημίωσης που καταβάλλεται ως επίδομα βάρδιας ή/και υπερωριακής εργασίας ανάλογα με τη βαθμίδα της κλίμακας, αντί με τη μέση ωριαία αποζημίωση της κλίμακας.

Επίσης, λειτουργοί δεν κτυπούν κάρτα κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους κατά την αποχώρηση και επιστροφή τους στο Ίδρυμα.

Ακόμη, σύμφωνα με την έκθεση έγιναν πληρωμές υπερωριών σε Ανώτερο Λειτουργό για την ετοιμασία και παρουσίαση εβδομαδιαίας εκπομπής, χωρίς έλεγχο των πραγματικών ωρών που εργάστηκε ενώ είναι λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού, από κάποια Τμήματα, των ωρών που πιστώνονται υπάλληλοι που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας κατά τις μέρες απουσίας τους με άδεια ασθενείας.

Ακόμη, γίνεται καταβολή επιδόματος βάρδιας κατά τις ώρες πτήσης υπηρεσιακών ταξιδιών.

Ακόμη, αναφέρεται ότι ποσό ύψους €146.195 έχει καταβληθεί παράτυπα στο Διευθυντικό Προσωπικό.

 Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σχετικά με τον τελικό διακανονισμό που αφορά στο Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων (ΤΠΩ) (α) για μεταφορά του ποσού των €3,6 εκ. στον λογαριασμό του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΡΙΚ (β) απαλλαγή του ΡΙΚ από τις συσσωρευμένες οφειλές στο ΤΠΩ και το ποσό αυτό να διατεθεί για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και (γ) ένταξη από την 1.1.2021 των συνεργατών αορίστου χρόνου στο υφιστάμενο Ταμείο Ευημερίας των υπαλλήλων ΡΙΚ.

Υπάρχει ακόμη, σύμφωνα με τον ελεγκτή, καθυστέρηση στην είσπραξη επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων, για υποθέσεις που επιδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος και έλλειψη διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης για χορηγίες προγραμμάτων/εκπομπών.

« Ο ηθοποιοί–συνεργάτες ορισμένου χρόνου, αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί ορισμένου χρόνου και στις απολαβές τους γίνονται όλες οι προβλεπόμενες συνεισφορές εργοδότη και αποκοπές εργοδοτούμενου. ¨ Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου. Για τα πιο πάνω ευρήματα υποβλήθηκαν σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις του ΡΙΚ παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση», αναφέρεται.

Άλλα ευρήματα του ελέγχου για το ΡΙΚ είναι:

-Καθυστέρηση στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων του έτους.

- Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,43 εκ. και σύνολο υποχρεώσεων που υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού κατά €131,65 εκ. Τα εν λόγω στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας.

-Ραγδαίος εκμηδενισμός της αξίας του Ταμείου Συντάξεων και δημιουργία αναλογιστικού ελλείμματος στις 31.12.2019 ύψους €125,6 εκ.

-Μη λήψη ενεργειών, στη βάση των συστάσεων της μελέτης που έγινε για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ.

Γ.Χ.