You are here

Ποια χρέη και οφειλές €2,5 εκατ. διαγράφονται

06/09/2022 09:47

Σε διαγραφή χρεών και οφειλών της τάξης των €2,5 εκατ., προχώρησε η αρμόδια κρατική επιτροπή από πρόσωπα και επιχειρήσεις, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δημοσίευσε χθες τις διαγραφές που έγιναν για το έτος 2021, από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €2,5 εκατ., από το οποίο ποσό ύψους €2.466.571,51 αφορά διαγραφές άνω των €1.000 και ποσό ύψους €10.565,24 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Από τα €2.466.571,51 που αφορούν διαγραφές άνω των €1.000, ποσό ύψους €2,415,446.03 αφορά απώλεια εσόδων, ποσό ύψους €39,736.10 διαγραφές υλικών και ποσό ύψους €11,389.38 κλοπές.

Όσον αφορά τις διαγραφές μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων, αξίων και υλικών κάτω των €1.000, αφορούν διαγραφές υλικών €4,435.25, ελλείμματα Ταμείων €2,261.69, κλοπές €1,190.22 και απώλεια εσόδων €2,678.08.

Μεγάλος αριθμός των διαγραφών, αφορά χρέη αποβιωσάντων, κοινοτήτων, ενοίκια από εκμίσθωση Τ/Κ υποστατικών, δάνεια, τόκους, ενοίκια και φορολογικές οφειλές, καθώς και οφειλές από κλοπές όπλων και άλλο εξοπλισμό.

Διέγραψαν χρέος €140 χιλ.

Από τις διαγραφές άνω των €1.000, ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις διαγραφής ποσού ύψους €140.416,87 (ποσά τόκου, χρηματικών επιβαρύνσεων και προστίμων με ενδεχόμενη διαφοροποίηση του ποσού μέχρι την οριστική διαγραφή), που αφορά διαγραφή οφειλής ΦΠΑ της εταιρείας Dolcezza Pizza Café Ltd.

Η απόφαση της Επιτροπής, βασίστηκε στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει διαγραφεί από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, δεν είναι εγγεγραμμένο πρόσωπο σε Φορολογικό Μητρώο, δεν διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία και επιπρόσθετα το Τμήμα Φορολογίας απώλεσε το έννομο συμφέρον του για να επαναφέρει το νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πέραν των είκοσι ετών από τη διαγραφή από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Επίσης, ξεχωρίζει, η διαγραφή των φορολογικών οφειλών άνω των €5.000 από είκοσι επτά διαλυμένες εταιρείες. Το συνολικό ποσό της οφειλής των €1.372.183,05 αναφέρεται σε φόρο ύψους €497.375,57 και το υπόλοιπο ποσό ύψους €874.807,48 σε επιβαρύνσεις (ποσά τόκου, χρηματικών επιβαρύνσεων, πρόστιμα και έξοδα).

Η απόφαση της Επιτροπής, βασίστηκε στο γεγονός ότι τα εν λόγω 27 νομικά πρόσωπα έχουν διαλυθεί, δεν διαθέτουν ακίνητη ιδιοκτησία, δεν διαθέτουν κινητή ιδιοκτησία ή είναι αμελητέας αξίας και δεν μπορούν να ληφθούν νομικά μέτρα λόγω της παρέλευσης μεγάλου διαστήματος από τη δημιουργία της φορολογικής οφειλής αλλά και της κατάστασης των νομικών προσώπων (διαλυμένα).

Διαγραφή φόρων και τόκων εκατομμυρίων

Μεταξύ άλλων, επίσης, η επιτροπή προχώρησε σε διαγραφή που αφορά τόκους υπερημερίας για τρία δάνεια που παραχωρήθηκαν στην Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικών Λεωφορείων (ΠΕΑΛ) «Ο Ληστόβουνος Λτδ», από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων.

Το Συμβούλιο των πρώην Δανειστικών Επιτρόπων στη συνέδρια του ημερ. 11/5/2018, εξετάζοντας τα δάνεια της κατηγορίας «Οδικές Μεταφορές», αποφάσισε ότι ο πιο αποτελεσματικός και συμφέρον τρόπος είσπραξης των δανείων της εν λόγω κατηγορίας, είναι η αποπληρωμή άμεσα και εφάπαξ ολόκληρου του ποσού των αρχικών κεφαλαίων και των κανονικών τόκων των δανείων και διαγραφής όλων των τόκων υπερημερίας.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, έχει προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση της οφειλής της συμφωνηθείσας ρύθμισης και παρέμεινε σε εκκρεμότητα η διαγραφή των τόκων υπερημερίας.

Επίσης, υπήρξε μερική διαγραφή των τόκων υπερημερίας δανείου που παραχωρήθηκε με κρατικά κεφάλαια στο πλαίσιο του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου που είχε χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια του Υπουργείου Εσωτερικών και του οποίου το σημερινό υπόλοιπο ανέρχεται στις €19.490,95 (με βάση το υπόλοιπο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης μέχρι τις 19/2/2020).

Η υπηρεσιακή Επιτροπή Ανάκτησης χρεών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε συνεδρίες της, είχε αποφασίσει την πώληση του ακινήτου και την πλήρη εξόφληση του δανείου έναντι του ποσού των €16.000 σε Λιβανέζο αγοραστή.

Αποφασίστηκε ακόμη η διαγραφή δάνειών ύψους €18.041,99, πλέον τόκοι, τα οποία παραχωρήθηκαν από το πρώην Ταμείο Δημοσίων Δανείων στο Αρδευτικό Τμήμα «Σελλόσιη» των χωριών Φλάσου – Λινού - Κοράκου, με σκοπό τη βελτίωση των αρδευτικών έργων.

Επίσης, αποφασίστηκε διαγραφή ποσού ύψους €8.348,23, πλέον €366,50 ως έξοδα αγωγής, πλέον τόκο 8% από τις 28/8/2001, που οφείλονται από την ιδιοκτήτρια της εταιρείας και αφορούν εισαγωγικούς δασμούς, έκτακτη προσφυγική επιβάρυνση και ΦΠΑ, συνεπεία υποτιμολόγησης ειδών ένδυσης που εισήγαγε από το Λίβανο κατά την περίοδο 1994 - 1995.

Η απόφαση της Επιτροπής, βασίστηκε στο γεγονός ότι έγινε εμπεριστατωμένη έρευνα της οικονομικής κατάστασης της οφειλέτιδας, από την οποία προκύπτει αδυναμία της να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.

Διαγραφές αποβιωσάντων

Η επιτροπή προχώρησε, ακόμη, σε διαγραφή που αφορά την περίπτωση 167 αποβιωσάντων της περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2013, με φορολογική οφειλή από €100 μέχρι €3.000, με συνολικό ποσό οφειλής €118.556 και την περίπτωση 132 αποβιωσάντων της περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2013, με φορολογική οφειλή από €0.01 μέχρι €100, με συνολικό ποσό οφειλής €5.175.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στο γεγονός ότι, μετά από σχετική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι οι αποβιώσαντες δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία επ’ ονόματι τους.

Διαγραφές οφειλών ΦΠΑ

Η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε επίσης, τη διαγραφή φορολογικών οφειλών μεταξύ €1.000 και €3.100, από δέκα διαλυμένες εταιρείες. Το συνολικό ποσό της οφειλής των €21.105,05 αναφέρεται σε φόρο ύψους €7.076,77 και το υπόλοιπο ποσό ύψους €14.028,28 σε επιβαρύνσεις (ποσά τόκου, χρηματικών επιβαρύνσεων, πρόστιμα και έξοδα).

Ακόμα, διέγραψε φορολογικές οφειλές μεταξύ €3.000 και €5.100, από τρεις διαλυμένες εταιρείες, με συνολικό ποσό οφειλής €13.641,515. Το συνολικό ποσό της οφειλής των €13.641,515 αναφέρεται σε φόρο ύψους €4.909,08. και το υπόλοιπο ποσό ύψους €8.732,43 σε επιβαρύνσεις (ποσά τόκου, χρηματικών επιβαρύνσεων, πρόστιμα και έξοδα.

Ενέκρινε επιπλέον τη διαγραφή των φορολογικών οφειλών μεταξύ €0.01 και €100 που αφορούν 720 διαγραμμένες εταιρείες και τη διαγραφή φορολογικών οφειλών μεταξύ €100 και €1.000, από 19 διαλυμένες εταιρείες. Το συνολικό ποσό της οφειλής ήταν €7.275,91.

Διαγραφές για όπλα που κλαπήκαν

Μεταξύ άλλων επίσης, η Επιτροπή προχώρησε σε διαγραφές που αφορούν απώλεια τυφεκίων G3, που κλάπηκαν από εθνοφρουρούς, καθώς και σε διαγραφή που αφορά απώλεια σημαντήρων και τσιμεντομπλόκ θαλάσσης που έχουν απωλεσθεί σε θαλάσσιες περιοχές, κατά την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου 2020.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα αντικείμενα που διαγράφηκαν, περιλαμβάνεται και ταχύμετρο Laser Radar Ultralyte 100LR S/N UX018500, που κλάπηκε. Ο εξοπλισμός είναι χρεωμένος στην Τροχαία και έχει απωλεσθεί από μέλη της στις 20/1/2019, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στη Λεωφόρο Στροβόλου.

Της Ελένης Χαραλάμπους