You are here

Πέντε κίνδυνοι από επενδύσεις σε κρύπτο-assets

13/09/2021 15:40

Πέντε κινδύνους από επενδύσεις σε κρύπτο-assets εντοπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») εξέδωσε Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν τους υψηλούς κινδύνους που προκύπτουν προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία. Για σκοπούς διαφάνειας, η ΕΚΚ σημειώνει ότι κατά την άποψή της αυτοί οι κίνδυνοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

-Κινδύνους σε σχέση με την προστασία των επενδυτών που ενδέχεται να παρασυρθούν σε ακατάλληλες επενδύσεις, βάσει ανακριβούς και/ή ελλιπούς  πληροφόρησης και που μπορεί να εκτεθούν στον κίνδυνο απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, κακής συμπεριφοράς, ανεπαρκούς οικονομικής θέσης των ενδιάμεσων παραγόντων, κακής διακυβέρνησης και κακών οργανωτικών και επιχειρησιακών διευθετήσεων.

-Κινδύνους σε σχέση με την ακεραιότητα της αγοράς, που απορρέουν από την ασυνεπή ρευστότητα, τους μη ρυθμιζόμενους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών, τις συναλλαγές στη βάση κατοχής εμπιστευτικών πληροφοριών και την κατάχρηση της αγοράς σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, την έλλειψη κανόνων διαφάνειας πριν και μετά τις συναλλαγές, οι οποίοι στην ουσία μπορούν να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών.

-Κινδύνους που απορρέουν από τεχνολογικές ιδιαιτερότητες, όπως η πιθανότητα σφαλμάτων κωδικοποίησης σε έξυπνα συμβόλαια, η πιθανότητα πλειοψηφικού ελέγχου της ικανότητας επικύρωσης ενός συγκεκριμένου δικτύου, η συμμετοχή σε δόλιες δραστηριότητες, η δημιουργία διπλών δαπανών ή άλλων καταχρηστικών ευκαιριών ή η πιθανότητα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, δημιουργώντας προκλήσεις αναφορικά με την επιχειρηματική συνέχεια.

-Κινδύνους φύλαξης, που απορρέουν από τεχνολογικές ιδιαιτερότητες (όπως η κατοχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων στα λεγόμενα Hot Wallets), από την πιθανότητα κλοπής των συσκευών όπου μπορεί να φυλάσσονται τα ιδιωτικά κλειδιά (δηλαδή τα λεγόμενα κρύα πορτοφόλια) και από το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά μέσα, δεν είναι επιλέξιμες για αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών.

-Κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που απορρέουν από τον κομιστικό χαρακτήρα των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (που σε κάποιο βαθμό είναι ανώνυμα ή ψευδο-ανώνυμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ανέπαφων ηλεκτρονικών συναλλαγών) και από ανώνυμα κρυπτο-πορτοφόλια και αναδυόμενα προϊόντα, υπηρεσίες ή εργαλεία που παρεισφρέουν στο οικοσύστημα των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διευκολύνουν περαιτέρω την ανωνυμία, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων νέων ευκαιριών για τοποθέτηση, στρωματοποίηση και ενσωμάτωση παράνομων εσόδων.

Η ΕΚΚ θα αρχίσει να αξιολογεί αιτήσεις υφιστάμενων ή υποψήφιων ΠΥΚΣ.

Τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία αφορούν ένα σύνολο από (ιδιωτικά) περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφία και Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT).

Αναλόγως της δομής τους, τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία μπορεί, μεταξύ άλλων, να:

  1. Πληρούν τον ορισμό χρηματοοικονομικά μέσα και να υπόκεινται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, με τον οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία MiFID II (ο «περί Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμος»).
  2. Πληρούν τον ορισμό ηλεκτρονικό χρήμα και να υπόκεινται στον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή οδηγία EMD2 (ο «περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος»).
  3. Θεωρηθούν ως μία ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται αλλά ούτε είναι εγγυημένη από κεντρική τράπεζα ή μια δημόσια αρχή. Δεν συνδέονται απαραίτητα με νόμιμα κυκλοφορούν νόμισμα και δεν έχουν νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, αλλά είναι αποδεκτά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο ανταλλαγής και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευτεί και να διακινείται ηλεκτρονικά και δεν είναι ούτε παραστατικό χρήμα, ούτε οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii) παραπάνω.

Η Οδηγία για το Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία, προηγήθηκε της έκδοσης της ΔΠ-01-2021.

Η ΕΚΚ αναμένει ότι η πρωτοβουλία της θα μετριάσει ορισμένους, αλλά όχι όλους τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι αναμένεται να αντιμετωπιστούν περαιτέρω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του προτεινόμενου Κανονισμού για τις Αγορές σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία.

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κυρία Δήμητρα Καλογήρου, ανέδειξε ότι:  «η έγκαιρη επαφή μας με εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο των εργασιών του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚΚ, που έχει ως στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και τη διαβούλευση με παρόχους αναδυόμενων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, είχε ως αποτέλεσμα οι προσδοκίες μας να καταστούν σαφείς στους συμμετέχοντες στην αγορά εκ των προτέρων και το κυπριακό πλαίσιο να προσαρμοστεί στους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Το έργο μας για τη χρηματοοικονομική καινοτομία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των αγορών».

Γ.Χ.