You are here

Στα €23 εκατ. τα κέρδη της Logicom

05/12/2022 09:35

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της για το εννεάμηνο του 2022, ανακοίνωσε η εταιρεία πληροφορικής Logicom. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, από €17,1 εκατ. σε €22,6 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του μεριδίου κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες, παρά την αύξηση των εξόδων διοίκησης και του καθαρού κόστους χρηματοδότησης, λόγω των αυξημένων τόκων πληρωτέων και συναλλαγματικής ζημιάς, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε σημαντική αύξηση 26,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, φθάνοντας τα €851,7 εκατ., από €674,1 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διανομής παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 28,2%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αγορές του Αραβικού Κόλπου και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και της πραγματοποίησης πωλήσεων στην αγορά του Μαρόκου, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους παρουσίασε μείωση και βρίσκεται στο 7,6% σε σχέση με 7,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων του τομέα διανομής κατά το εννεάμηνο του 2022, όπου το μεικτό περιθώριο κέρδους είναι χαμηλότερο.

Τα άλλα εισοδήματα αφορούν κυρίως συνεισφορές από τους προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους. Η σημαντική αύξηση στα άλλα εισοδήματα κατά το εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οφείλεται στην είσπραξη ποσού ύψους €1,1 εκατ. από τη θυγατρική εταιρεία ICT Logicom Solutions S.A. σχετικά με αποζημίωση από διακανονισμό για τη διακοπή συνεργασίας με τη C.A. Europe S.A.R.L.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το Συγκρότημα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €1,4 εκατ., από €240,3 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται στην αναγνώριση επιπλέον πρόβλεψης απομείωσης μετρητών και αντίστοιχων μετρητών ύψους €1,2 εκατ. και αφορά εξ ολοκλήρου τη θυγατρική εταιρεία Logicom (Middle East) SAL στο Λίβανο, συνεπεία της παρατεταμένης πολιτικής και οικονομικής αστάθειας που ταλανίζει τη χώρα.

Tα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά €6,5 εκατ. και σε ποσοστό 20,2% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων προσωπικού και υποδομών, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού επέκτασης του Συγκροτήματος σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων. Τα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνουν ποσό ύψους €102,5 χιλ. από δαπάνες σε μέτρα πρόληψης και υγιεινής που σχετίζονται άμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) (εννεάμηνο 2021: €209,7 χιλ.).

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκε σημαντικά κατά 24,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και ανέρχεται σε €26,1 εκατ. έναντι €20,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών, παρά τη μείωση του ποσοστού μεικτού περιθωρίου κέρδους και την αύξηση των εξόδων διοίκησης.

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και ανέρχεται σε ζημιά €2,2 εκατ. (εννεάμηνο 2021 ζημιά: €918,6 χιλ.).

Οι αναφορές στο μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες μετά τη φορολογία αφορούν μερίδιο κέρδους ύψους €5,9 εκατ. για το εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με μερίδιο κέρδους ύψους €2,1 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο από τη συνδεδεμένη εταιρεία Demetra Holdings.

Στα αποτελέσματα της Δήμητρα περιλαμβάνεται το 21,33% των αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας. Κατά το 2019, η Δήμητρα αύξησε στο 21,01% το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής και αξιολόγησε, με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ότι ασκεί σημαντική επιρροή, όπου αναγνωρίζει την επένδυση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της Δήμητρας για το εννεάμηνο του 2022 περιλαμβάνεται ποσό ύψους €2,1 εκατ. που αφορά αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην Ελληνική από 21,02% σε 21,33%.

Όπως σημειώνεται, παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, κατά το εννεάμηνο του 2022, αυτή έχει περιοριστεί λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, των αυξανόμενων πληθωριστικών τάσεων, της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους και των εναπομείναντων συνεπειών της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), με τις επακόλουθες επιπτώσεις που έχουν στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την εν εξελίξει, από τον περασμένο Φεβρουάριο, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς επίσης, και την παρατηρούμενη αστάθεια σε περιοχές δραστηριότητας του Συγκροτήματος.

Κατά το εννεάμηνο του 2022, παρά τα πιο πάνω δεδομένα, ο κύκλος εργασιών είναι σημαντικά αυξημένος, η κερδοφορία του Συγκροτήματος από τις συνήθεις δραστηριότητες (μη συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία και κοινοπραξίες) παρουσίασε σημαντική αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το κόστος δανεισμού παρουσιάζεται αυξημένο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής και συνεχιζόμενης αύξησης των τραπεζικών επιτοκίων, αλλά και της περαιτέρω χρήσης των τραπεζικών διευκολύνσεων, για χρηματοδότηση του αυξημένου κύκλου εργασιών.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση των προοπτικών ανάπτυξης χωρίς να επηρεάσουν την ισχυρή οικονομική θέση του Συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός για το 2022 έχει διαμορφωθεί στη βάση της συνεχιζόμενης προσπάθειας για ανάπτυξη τόσο στις υφιστάμενες, αλλά και σε νέες αγορές, και εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά.

Γ.Χ.