You are here

Πανδώρα: Ολοκλήρωση συμφωνίας με Τρ. Κύπρου

21/09/2022 16:33

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας στην οποία είχε καταλήξει το Σεπτέμβριο του 2019 με την Τράπεζα Κύπρου, ανακοίνωσε η Πανδώρα Επενδύσεις.

Με βάση τη συμφωνία,  παρεχόταν, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης όρων και προϋποθέσεων, το δικαίωμα στο Συγκρότημα για την πρόωρη αποπληρωμή σημαντικού μέρους του μακροχρόνιου δανεισμού του προς την τράπεζα με αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων, τη μεταβίβαση προς την τράπεζα τεσσάρων τεμαχίων γης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι ένα θετικό γεγονός για το Συγκρότημα, καθώς μειώνεται σημαντικά ο δανεισμός του μέσα σε μια περίοδο μεγάλης χρηματοοικονομικής μεταβλητότητας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευοίωνες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το μεγάλο έργο Neapolis Smart Eco City, που ανήκει στην Νeapolis Development Properties Ltd (ΝDP), θυγατρική εταιρεία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, έχοντας διασφαλίσει μερική οικονομική υποστήριξη από την τράπεζα καθώς και την πρόσφατη έκδοση αναθεωρημένης πολεοδομικής άδειας για το έργο, το Συγκρότημα έχει αναλάβει την κατασκευή στο προσεχές διάστημα συγκεκριμένων υποδομών και άλλων εργασιών, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της κατασκευής του πολυποίκιλου αυτού έργου που περιλαμβάνει πανεπιστήμιο, ιατρικό κέντρο, εμπορικές, οικιστικές, ξενοδοχειακές και γραφειακές αναπτύξεις, με ανάλογα οφέλη για το Συγκρότημα καθώς και την κοινωνία και την οικονομία της επαρχίας Πάφου.

Ως αποτέλεσμα της άσκησης του πιο πάνω δικαιώματος, όλα τα μετατρέψιμα χρεόγραφα που είχε εκδώσει προς την τράπεζα η Neapolis Developments Holdings Limited (NDH), η οποία ανήκει εξολοκλήρου στην εταιρεία και η οποία με τη σειρά της έχει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της την NDP, εξοφλήθηκαν πλήρως.

Πιο συγκεκριμένα, εξοφλήθηκαν μετατρέψιμα χρεόγραφα ονομαστικής αξίας €100 εκατ. που είχαν εκδοθεί το Μάρτιο του 2016, πλέον τα μετατρέψιμα χρεόγραφα που είχαν εκδοθεί έκτοτε έναντι της πληρωμής τόκων («Payment in Kind Notes») ονομαστικής αξίας €69.6 εκατ. Η δίκαιη αξία των ανωτέρω μετατρέψιμων χρεογράφων, ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στις 30 Ιουνίου 2022 σε €117.0 εκατ.

Προς εξόφληση των ανωτέρω μετατρέψιμων χρεογράφων, (i) χορηγήθηκε από την Τράπεζα προς την NDH ένα νέο μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους €10 εκατ. και (ii) μεταβιβάστηκαν από την NDP προς θυγατρικές εταιρείες της τράπεζας τέσσερα τεμάχια γης που βρίσκονται στις βόρειες/βορειοανατολικές παρυφές του έργου, τα οποία είχαν ταξινομηθεί στους λογαριασμούς του Συγκροτήματος ως επενδυτικά ακίνητα.

Το σύνολο των προβλεπόμενων τετραγωνικών μέτρων συντελεστή δόμησης, με βάση την πολεοδομική άδεια του έργου που αφορά τα τέσσερα αυτά τεμάχια γης, αντιστοιχεί περίπου στο 27% των συνολικών προβλεπόμενων τετραγωνικών μέτρων συντελεστή δόμησης του όλου έργου.

Ως δε μέρος της συνολικής διευθέτησης με την τράπεζα, η τελευταία συμφώνησε, μεταξύ άλλων όρων και δικαιωμάτων, να αναθέσει το διαχωρισμό τους σε οικόπεδα στο Συγκρότημα.

Να σημειωθεί ότι, ο προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης που αντιστοιχεί στα τέσσερα τεμάχια γης που μεταβιβάστηκαν στην τράπεζα, αφορά αποκλειστικά σε οικιστική ανάπτυξη και επομένως η δίκαιη αξία τους δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη δίκαιη αξία των προβλεπόμενων τετραγωνικών μέτρων συντελεστή δόμησης που αντιστοιχούν στην υπόλοιπη έκταση του έργου, η οποία, πέραν από οικιστικές, περιλαμβάνει πανεπιστημιακές, νοσοκομειακές, τουριστικές, γραφειακές, εμπορικές και άλλες χρήσεις, αναπτύξεις και εμπλουτιστικά έργα.

Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι η δίκαιη αξία του όλου έργου στις πιο πρόσφατες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος (€333 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021), υπολογίστηκε με βάση μία γενική και όχι εξειδικευμένη μεθοδολογία, χωρίς δηλαδή να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα και προοπτική της κάθε ξεχωριστής περιοχής του έργου.

Το Συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου για το έργο, που θα λαμβάνει υπόψη την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την τράπεζα, τους όρους και προϋποθέσεις της αναθεωρημένης πολεοδομικής άδειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα και προοπτική της κάθε ξεχωριστής περιοχής του έργου καθώς και το τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον και συνθήκες.

Στο αναθεωρημένο επιχειρηματικό πλάνο, θα καθοριστεί αναλόγως και η δίκαιη αξία της εναπομείνασας έκτασης του έργου καθώς και των τεμαχίων που μεταβιβάστηκαν στην τράπεζα. Ως εκ τούτου, η επίδραση της συμφωνίας επί της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος δεν μπορεί να καθοριστεί στο παρόν στάδιο αλλά θα ανακοινωθεί ευθύς μετά την ολοκλήρωση του πιο πάνω αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου για το έργο, που αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.