You are here

Υπό την αίρεση ΕΕ και ΕΚΤ οι κρατικές εγγυήσεις

13/05/2021 07:33

Υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ και της ΕΚΤ είναι ο νόμος για την έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €1 δισ. αποκλειστικά προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για παραχώρηση δανείων με χαμηλό κόστος, σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.

Ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε χθες στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και σήμερα ή το αργότερο μέχρι αύριο, θα κοινοποιηθεί στην Κομισιόν μέσω του εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων.

Το σκέλος που αφορά στη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί κρατικών εγγυήσεων, θα τύχει εξέτασης και από την ΕΚΤ για να διαπιστώσει, κατά πόσο η ενσωμάτωση από τη βουλή της σχετικής πρόνοιας, αντίκειται ή όχι βασικών αρχών της εποπτείας που καθιστούν σαφές ότι «η εποπτική αρχή των τραπεζών είναι η ΕΚΤ», ανέφερε στη StockWatch αρμόδια πηγή.

Ο νόμος, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί προσωρινό θεσμικό πλαίσιο, για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία των κρατών μελών της ΕΕ, στη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου της COVID-19.

Με την εφαρμογή του νόμου, ο υπουργός οικονομικών θα μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο οποιονδήποτε επηρεαζόμενο μέρος, που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, από €1000 - €500 χιλ.

Πως θα κατανεμηθεί το €1 δισ. και ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Το ποσό του €1 δισ. (2) θα διατεθεί αποκλειστικά για την έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους ως ακολούθως:

 -€300 εκατ. για την έκδοση δανείων προς αυτοτελώς εργαζομένους και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

-€550 εκατ. για την έκδοση δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

-€150 εκατ. για την έκδοση δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, εξυπηρετούμενων ή μη εξυπηρετούμενων, ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.  

Δικαιούχοι των νέων δανείων με κρατική εγγύηση είναι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, που δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης.

Οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Είναι σαφής ο όρος ότι οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που θα επιλεγούν για να τους παραχωρηθεί δάνειο δεν θα προχωρούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση, για την περίοδο που αρχίζει από την έκδοσης του υπουργικού διατάγματος και λήγει έξι μήνες μετά τη χορήγησης του δανείου.

Τυχόν αθέτηση της εν λόγω υποχρέωσης, από την επιχείρηση ή τον αυτοτελώς εργαζόμενο θα επιφέρει κυρώσεις.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που το αίτημα για παραχώρηση δανείου απορριφθεί από πιστωτικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης θα μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή παρακολούθησης, υποβάλλοντας σχετικό παράπονο.

Περίοδος παραχώρησης και διάρκεια εγγύησης.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα παραχωρηθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 και η διάρκεια της εγγύησης θα μπορεί να καθοριστεί σε περίοδο, όχι μικρότερη των τριών μηνών και όχι μεγαλύτερη των έξι ετών.

Οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση όπως, υποθηκεύουν ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν:

Η παραχώρηση μη εξασφαλισμένων δανείων είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν θα διαθέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πλήρη εξασφάλιση των νέων δανείων.

Οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται αποδεκτές ως εξασφάλιση για τους σκοπούς χορήγησης δανείων.

Πρόστιμο μέχρι €500 χιλ. για παράβαση κρατικών εγγυήσεων

Σύμφωνα με το νόμο ο υπουργός οικονομικών θα μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, σε ποσό ύψους €1.000 μέχρι και €500 χιλ.  

Προτού προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου προς οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, θα διαβουλεύεται με την ΚΤ, ώστε να διασφαλιστεί πως το ύψος του προστίμου δεν προκαλεί κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 Όλοι οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνεται γραπτώς και θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 15 ημερών.

Γκρίζα ζώνη η επιτροπή παρακολούθησης.

Όπως αποκάλυψε η StockWatch, η ενσωμάτωση στο νόμο για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης με τη συμμετοχή του γενικού ελεγκτή, υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, αποτελεί για τις εποπτικές αρχές στη Φρανκφούρτη γκρίζα ζώνη.

Οι τεχνοκράτες της ΕΚΤ που θα εξετάσουν την επίμαχη πρόνοια, θα ετοιμάσουν έκθεση, βάσει της οποίας θα γίνουν και οι ανάλογες παραστάσεις προς τις κυπριακές αρχές.

Στο νόμο διευκρινίζεται ότι οι ενέργειες της επιτροπής παρακολούθησης θα γίνονται «χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων της ΚΤ».

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τη γενική λογίστρια ή τον βοηθό γενικό λογιστή, ο οποίος θα ενεργεί ως πρόεδρος της επιτροπής, από ένα λειτουργό του ΥΠΟΙΚ και από δύο λειτουργούς της ΚΤ οι οποίοι θα ορίζονται από τον ΥΠΟΙΚ με σύσταση του διοικητή της ΚΤ, καθώς και από το γενικό ελεγκτή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος θα συμμετέχει ως παρατηρητής.

Η επιτροπή, ανά διμηνία, θα ενημερώνει με έκθεσή της τον ΥΠΟΙΚ για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Αντίστοιχα ο ΥΠΟΙΚ θα ενημερώνει, ανά τριμηνία, την κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών σε σχέση με την έκθεση.  

Θα συνομολογηθεί σύμβαση κράτους με τράπεζες

Όπως προβλέπεται από το νόμο, η κυβέρνηση θα συνάψει με τις τράπεζες σύμβαση η οποία θα έχει ισχύ μέχρι που θα διαρκέσει το χρονικό πλαίσιο της κρατικής εγγύησης.

Το ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης που θα παραχωρείται σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Επισυνάπτεται ο νόμος για τις κρατικές εγγυήσεις. 

Του Λεύκου Χρίστου