22/12/2009 10:05
Μειωμένα αναμένεται να είναι τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου SFS για το 2009 σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2008, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στις εκποιήσεις θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2008 (με κέρδος για τον Όμιλο ύψους €19,9 εκ.), καθώς επίσης και στο κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση που αναγνωρίστηκε το 2008 (ύψους € 13,7 εκ.).

Οι εκποιήσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου δεν εμπίπτουν στις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Ομίλου οπότε κατά συνέπεια ούτε το σχετικό κέρδος είναι επαναλαμβανόμενο.

Το κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση εμπίπτει στις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Ομίλου και ως εκ τούτου είναι επαναλαμβανόμενο, αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση.

Το 2008, ο όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη €19,5 εκ.

Το εννιάμηνο του 2009, τα κέρδη της SFS περιορίστηκαν στο €0,5 εκ. από €18,7 εκ. που ήταν πέρσι.

Γ.Χ.