You are here

Προβληματισμός δικηγόρων Cypra για απόρριψη αιτημάτων

08/03/2021 19:42

Οι δικηγόροι της εταιρείας Cypra Ltd, Cypra Bioenergy Ltd, Slegaby Holdings Ltd  Ηλίας Α. Στεφάνου και Ρένα Πετρίδου, σε ανακοίνωσή τους αναφέρονται στην απόρριψη εκ μέρους της Ερευνητικής Επιτροπής για την εταιρεία Cypra Ltd, δύο αιτημάτων τους.
 
Το πρώτο ήταν να τους επιτραπεί η επιθεώρηση των εγγράφων που έχει η Επιτροπή περισυλλέξει (και στη βάση των οποίων θέτει ερωτήσεις σε μάρτυρες) και η δεύτερη να τους κοινοποιούνται τα πρακτικά της διαδικασίας, τα οποία λαμβάνονται από στενοτυπίστρια, με την από μέρους τους καταβολή σχετικού αντιτίμου, ως γίνεται σε κάθε δικαστική διαδικασία.
 
Οι δικηγόροι σημειώνουν ότι παραμένει, ως βασική αρχή όλων των διαδικασιών αλλά και συνταγματική επιταγή, πως θα πρέπει τα μέρη της όποιας διαδικασίας να έχουν την ευχέρεια να θέτουν τις απόψεις τους τεκμηριωμένα και με πλήρη γνώση των όσων λαμβάνει υπόψη της μια Επιτροπή. Σημειώνουν, πως στα πλαίσια της διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος της «ΗΛΙΟΣ» δόθηκε πλήρης δυνατότητα αντεξέτασης των μαρτύρων από τους δικηγόρους των υπό διερεύνηση προσώπων. Επίσης, στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας  για την έκρηξη στο Μαρί, δόθηκε δυνατότητα επιθεώρησης των εγγράφων που είχε λάβει η Επιτροπή.
      
«Η αιτιολογία της απόρριψης των δύο πιο πάνω αιτημάτων μας πράγματι δημιουργεί προβληματισμό. Όχι μόνο γιατί κάτι τέτοιο απαιτεί το δίκαιο αλλά και γιατί αυτό είχε επιτραπεί, στα αρχικά στάδια, με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής», αναφέρεται.
 
Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι απόλυτος σκοπός τους δεν είναι άλλος από την πλήρη παράθεση των γεγονότων που οι πελάτες τους γνωρίζουν αλλά και η αντίκρουση θέσεων που δεν στηρίζονται σε γεγονότα ή έγγραφα και αποτελούν ψιθύρους ή «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» (ως σήμερα ξεκάθαρα διαφάνηκε). Αποκλειστικός κριτής των γεγονότων, αναφέρεται, ήταν και παραμένει η ίδια η Ερευνητική Επιτροπή. «Αυτό που ζητείται από εμάς είναι η δυνατότητα πλήρους τεκμηρίωσης των θέσεων μας αλλά και αντίκρουσης των ατεκμηρίωτων αναφορών και/ή καταγγελιών», αναφέρουν οι δικηγόροι.

Προστίθεται ότι στη βάση της σημερινής απόφασης δεν επιτρέπεται στους δικηγόρους της εταιρείας Cypra Ltd να επιθεωρήσουν (δηλαδή απλώς να διεξέλθουν του υλικού που λήφθηκε, χωρίς δυνατότητα λήψης αντιγράφου) όχι για λόγους εμπιστευτικότητας αλλά γιατί το υλικό είναι πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να παρακαθίσει μαζί τους. Αναφέρεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση ούτε των εγγράφων που έχουν ληφθεί αλλά ούτε και των εγγράφων που κατατίθενται από τους μάρτυρες.
 
«Λυπούμαστε αλλά μια τέτοια διαδικασία δεν ομοιάζει με δικαστική διαδικασία και δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των υπό εξέταση προσώπων από τις όποιες αστήριχτες αναφορές. Ουσιαστικά, ενώ η νομοθεσία προνοεί για δυνατότητα «αντιπροσώπευσης σε ολόκληρη τη διαδικασία» των υπό εξέταση προσώπων (άρθρο 8 Κεφ.44), η απόφαση της Επιτροπής, μας καθιστά απλούς παρατηρητές με δυνατότητα κάποιων ερωτήσεων (αν η Επιτροπή το επιτρέψει), χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει ληφθεί ως μαρτυρικό υλικό, το οποίο ενδεχόμενα να μπορεί να ενισχύει τις θέσεις των πελατών μας. Ουσιαστικά, η Επιτροπή αναίρεσε την ίδια της την απόφαση», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι η Ερευνητική Επιτροπή ως προς το αίτημα για αποστολή αντιγράφου των πρακτικών, επικαλέστηκε πως δεν υπάρχουν Κανονισμοί για να καλύπτουν το ζήτημα της αποστολής των πρακτικών και θεώρησε πως ελλείψει κανονισμών που να καθορίζουν το τίμημα που πρέπει να καταβάλλουν προς λήψη των πρακτικών, θεώρησε πως δεν θα ήταν ορθό να του αποστέλλονται. «Με λίγα λόγια, αντί να μας παραχωρούνται τα πρακτικά, ανεξαρτήτως κόστους, ώστε να διασφαλίσει το δίκαιο της διαδικασίας, η Επιτροπή προτίμησε να στηριχτεί στην απουσία ειδικής νομοθεσίας, ενώ η ίδια η διαδικασία που ακολουθείται σε δικαστικές διαδικασίες (Διάταξη 63 των Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας) προβλέπει για τη διαδικασία λήψης των πρακτικών», αναφέρεται.

Στη βάση των πιο πάνω αποφάσεων και παρόλο που, δυστυχώς, δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση της σωρείας των εγγράφων που κατατίθενται ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, οι δικηγόροι έχουν αποφασίσει να αποστέλλουν γραπτώς τις θέσεις τους (αλλά και να τις κοινοποιουν στα ΜΜΕ) για κάθε ζήτημα που τυγχάνει αναφοράς από μάρτυρες ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής.