You are here

Ζημιές €12 εκ. η SFS

26/02/2016 15:26
Μείωση των ζημιών της ανακοίνωσε για το 2015 η SFS. Οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στα €12,1 εκ. σε σύγκριση με ζημιά €22,3 εκ. το έτος 2014. Η σημαντική μείωση των ζημιών του ομίλου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους, οφείλεται κυρίως στη μείωση της ζημιάς από επανεκτιμήσεις ακινήτων για επένδυση σε σχέση με τη ζημιά που αναγνωρίστηκε το έτος 2014, καθώς επίσης και μείωση της ζημιάς στα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση.

Τα ολικά εισοδήματα του ομίλου παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση της τάξης του 2,5% συγκρινόμενα με αυτά του 2014, δηλαδή από €18,1 εκ. το 2014 σε €18,5 εκ. το 2015. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα αυξημένα εισοδήματα του κτηματικού και εμπορικού τομέα.

Η ολική συνεισφορά δραστηριοτήτων παρουσιάζει κέρδος ύψους €2,4 εκ. το 2015 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €4,6 εκ. το 2014.

Η σημαντική μείωση στις ζημιές του ομίλου προέρχεται κυρίως από τη μείωση της ζημιάς από επανεκτιμήσεις ακινήτων για επένδυση του ομίλου, από €8,9 εκ. το 2014, σε €2,2 εκ. το 2015, πράγμα που αντιπροσωπεύει μείωση ζημιών της τάξης του 75,1% σε αυτό τον τομέα. Το μεικτό κέρδος από εμπορικές και κτηματικές δραστηριότητες παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 15,6%, δηλαδή από €3,8 εκ. το 2014 σε €4,4 εκ. το 2015. Η ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων είναι αυξημένη κατά 628%, δηλαδή από €0,1 εκ. το 2014 σε €0,4 εκ. το 2015.

Τα έξοδα διαχείρισης του ομίλου παρουσιάζονται μειωμένα κατά 16,6% σε σχέση με το έτος 2014, δηλαδή από €4,4 εκ. το 2014 σε €3,6 εκ. το 2015, κυρίως λόγω των συνεχών προσπαθειών της διοίκησης για τον εξορθολογισμό και περιορισμό των δαπανών, ενώ τα έξοδα πωλήσεων και διανομής παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 25,7%, δηλαδή από €11,8 εκ. το 2014 σε €8,7 εκ. το 2015. Ο κύριος λόγος της μείωσης αυτής αφορά τη χρήση του ποσοστού επιτοκίου βάσει των δανειακών συμβάσεων για τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών εξόδων για το έτος, χωρίς να περιλαμβάνονται οι πρόσθετες χρεώσεις των τραπεζών οι οποίες αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εκ μέρους τραπεζικού ιδρύματος αντιλογισμός (reversal) τόκων προηγούμενων ετών, που αφορούσαν τόκους πέραν των προβλεπόμενων με βάση τις δανειακές συμβάσεις.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι το έτος 2016 διαφαίνεται ότι θα είναι εξίσου δύσκολο σε όλους τους κύριους τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου. Στόχοι για το έτος παραμένουν η επιτυχής αναδιάρθρωση της πλειοψηφίας των δανείων του και επίσης η όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία των κεφαλαίων των μετόχων από τις σημαντικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις αξίες των επενδύσεων (κεφαλαίων) σε όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας με σκοπό τη διασφάλιση, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μέχρι και την έξοδο της οικονομίας από την υφιστάμενη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, μετά την πρωτόγνωρη κρίση που βίωσε.

Οι προοπτικές του ομίλου για το έτος 2016 αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζονται δυσμενώς από την έλλειψη ανάπτυξης στην οικονομία. Περαιτέρω, η υπάρχουσα αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον η οποία δύναται να ενταθεί σε ενδεχόμενη διασάλευση της εργατικής ειρήνης σε αριθμό τομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με την, ακόμα, ιδιαίτερα περιορισμένη ρευστότητα για δανειοδότηση από τον τραπεζικό τομέα, αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του ομίλου να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς τον όμιλο, στις τιμές των ακινήτων και το ύψος των ενοικίων εισπρακτέων, στο ενδιαφέρον αγοραπωλησιών σε ακίνητα, και σε άλλους εμπορικούς τομείς.

Η συνεχιζόμενη βιωσιμότητα του ομίλου, θα εξαρτηθεί αφενός, από την επιτυχή αναδιάρθρωση της πλειοψηφίας των δανείων του και αφετέρου από τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα τις αξίες των ακινήτων.

Η πορεία των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματιστηρίων αναμένεται, επίσης, να επηρεάσει, αν και σε μικρότερο βαθμό, τις προοπτικές του ομίλου.

Γ.Χ.