You are here

Hot spot για τεχνολογίες blockchain η Κύπρος

11/09/2021 06:00

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain, αναφέρθηκαν ομιλητές σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα Τεχνολογίες Blockchain & Cryptocurrency, που διοργάνωσε την Τετάρτη η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ).

Ο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος αναφέρθηκε στα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για το Blockchain, την οποία διενήργησε το Institute for the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της ΕΑΣ, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος αποτελεί ένα από τα κυριότερα hot spots για τεχνολογίες blockchain στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στον τομέα του blockchain και στις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Ανέφερε ότι από το 2019, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εθνική στρατηγική για αποκεντρωμένες τεχνολογίες στην οποία παρουσιάζεται το όραμα της Κύπρου για την τεχνολογία blockchain και αποτελεί μέρος του εθνικού μέρους για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μία από τις προτεραιότητες, τόνισε, είναι η ενίσχυση της εφαρμογής της τεχνολογίας από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πρόσθεσε ότι πρωταρχικής σημασίας είναι και το νομοθετικό πλαίσιο για blockchain και κρυπτονομίσματα το οποίο, όπως είπε, θα βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και πως στόχος είναι η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης νομοθεσίας που θα προωθεί την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο, η Κύπρος συμμετέχει σε πρωτοβουλίες της ΕΕ για τεχνολογίες blockchain για την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών.

Βασικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης

Στον χαιρετισμό της, η απερχόμενη πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, ανέφερε ότι η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης, γι’ αυτό και η Επιτροπή στηρίζει ενεργά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία βασίζονται στη χρηματοοικονομική τεχνολογία - ιδιαίτερα εκείνα που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην προστασία των επενδυτών μέσω μιας υγιούς και ενσωματωμένης κουλτούρας και καλής διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΚ προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2018 στη δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub), ο οποίος αφορά μια εποπτική πρωτοβουλία της, με στόχο την παροχή καθοδήγησης σε θέματα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) και Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech).

Επίσης μεταξύ άλλων, η ΕΚ έχει την ευχέρεια να αποκομίσει πληρέστερη εικόνα σε σχέση με τους κινδύνους και τα οφέλη που ενέχουν τα καινοτόμα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT) (π.χ. Blockchain Digital Assets, Cryptocurrencies όπως Bitcoin, Litecoin, Ethereum, ICO’s), κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ενημερωμένου κανονιστικού περιβάλλοντος.

«Απώτερος στόχος είναι η προστασία των επενδυτών, διαμέσου αφενός της πληρέστερης κατανόησης των κινδύνων που ενέχει και αφετέρου των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο εν λόγω τομέας», τόνισε.

Τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας, αποτάθηκαν στην ΕΚΚ πέραν των 30 εταιρειών που είχαν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπέβαλαν συγκεκριμένα ερωτήματα.

«Απώτερος στόχος της ΕΚ είναι να υποστηρίξει τον ευρύτερο στόχο της Κυβέρνησης για την εφαρμογή ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις καινοτόμες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου, αυτή την περίοδο εξετάζεται το ενδεχόμενο μετατροπής του Κόμβου Καινοτομίας σε Regulatory Sandbox, το οποίο θα επιτρέψει τη διάθεση καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε δοκιμαστική βάση και σε περιορισμένη κλίμακα.

Ρυθμίσεις για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (Crypto assets)

Αναφορικά με τα Crypto assets, η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι η μεταφορά φέτος στην εθνική νομοθεσία της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Συναλλαγές και Xρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, περιλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναφορικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (Crypto assets).

Η ΕΚ είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή για την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αναφορικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (Crypto Assets Services Providers) σε σχέση μόνο σε ότι αφορά θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες συναλλαγές και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τον Ιούνιο φέτος, η ΕΚ προχώρησε στην έκδοση οδηγίας, η οποία θα αφορά όλες τις πληροφορίες σε σχέση με το Μητρώο των παρόχων και τις διαδικασίες έγκρισης των διοικητικών συμβούλων και των μετόχων τους.

Εντός των ημερών, σημείωσε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκδώσει τη Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με τα Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία.

Η ΕΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις συζητήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέσπιση θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τη ρύθμιση της λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, το οποίο αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή εντός των επόμενων δύο ετών.

Εθνική αξιολόγηση κινδύνων crypto assets

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), στη διάρκεια του 2020 ανατέθηκε από το κράτος σε εξωτερικό σύμβουλο η διενέργεια εθνικής αξιολόγησης κινδύνων σχετικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και παρόχους υπηρεσιών αναφορικά με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (Virtual Assets and Virtual Assets Services Providers) σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ΕΚ συμμετέχει στην εν λόγω αξιολόγηση ως εμπλεκόμενος φορέας λόγω της επικείμενης έναρξης της εποπτείας των παρόχων εντός του έτους. Η εν λόγω εθνική αξιολόγηση κινδύνων ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι μέσω του Νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει την ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τις τελευταίες μέρες από το υπουργείο Οικονομικών, δίνεται η εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβεί και σε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με κρυπτοστοιχεία ή την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή δραστηριότητες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τη λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. 

Με ταχύτητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκου ανέφερε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελείται με ταχύτατο ρυθμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Φιάκκου, ανέδειξε τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα και ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των δημόσιων φορέων για την επιτυχή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης και καινοτόμας Εθνικής Στρατηγικής.  

Σύμφωνα με την κ. Φιάκκου, η ΕΑΣ αντιλαμβανόμενη την επίδραση που έχουν τόσο οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, όσο και οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες Blockchain στον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, έδρασε προληπτικά, διενεργώντας σε συνεργασία με το Institute for the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μελέτη σχετικά με την επίδραση και τα οφέλη που δύναται να επιφέρει η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain και των κρυπτονομισμάτων, τόσο στην εσωτερική λειτουργία της Αρχής όσο και στην ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών.

Η στρατηγική του ΥΠΟΙΚ για τεχνολογίες blockchain

Αναφερόμενη στη στρατηγική του υπουργείου οικονομικών για την τεχνολογία blockchain, η Ειρήνη Πική είπε ότι η σημασία αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεδομένη.

Σημείωσε ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να τις εφαρμόσουν στην αγορά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη.

Ανέφερε ότι σχετική πρωτοβουλία ξεκίνησε από το 2018 και συστάθηκε ad hoc ομάδα εργασίας με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής για τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.

Στο συνέδριο αναλύθηκαν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης με επίκεντρο:

-Ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain στην αγορά

-Το πώς μπορούν να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με την υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain.

-Τη χαρτογράφηση του σημερινού τοπίου τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία με έμφαση στη στρατηγική και όραμα του τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

-Τη χρήση της τεχνολογίας blockchain ως υποβοηθητικός παράγοντας στην ανάπτυξη ρυθμιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές (έκδοση αδειών, παρακολούθηση και εντοπισμό ενδεχόμενων απάτης σε πραγματικό χρόνο, κοινή χρήση και επαλήθευση λιστών φραγής, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας διεξαγωγής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών).

-Την ανάπτυξη προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος (regulatory sandbox) που μπορεί να αποτελέσει περιβάλλον δοκιμής καινοτόμων στοιχηματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (υπό ορισμένες συνθήκες και δικλίδες ασφαλείας) σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή.

Της Γεωργίας Χαννή