You are here

Αιχμές για αποχαιρετιστήριο πάρτι ΕΚΚ

02/09/2022 11:26

Παράνομη, χαρακτηρίζει η ελεγκτική υπηρεσία, την απόφαση του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ), όπως το κόστος του αποχαιρετιστήριου πάρτι της πρώην προέδρου Δήμητρας Καλογήρου, να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, που εξέδωσε ειδική έκθεση για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το 2019, αναφέρει για τη συγκεκριμένη καταγγελία διεξαγωγής πάρτι με κρατικά κονδύλια, ότι παρότι το κόστος του πάρτι ήταν της τάξης των €10 χιλ. περίπου, ενός σχετικά μικρού ποσού, εντούτοις το ζήτημα ήταν εκ φύσεως ουσιώδες (material by nature).

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η ΕΚΚ αγνοούσε τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσία και το πάρτι πληρωνόταν από τον προϋπολογισμό της, θα διενεργούσαν σχετικό έλεγχο και μετά τη διενέργεια των σχετικών δαπανών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΚ, μετά την επέμβαση του Γενικού Ελεγκτή, είχε ακυρώσει το πάρτι και ενημέρωσε ότι δεν καταβλήθηκε κανένα κονδύλι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η Ελεγκτική Υπηρεσία, όντως το Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους για το πάρτι από τον προϋπολογισμό της ΕΚΚ, στη συνεδρία του, ημερ. 2.8.2021. Ο αριθμός των προσκλήσεων που στάλθηκαν ανήλθε σε 70 περίπου, ενώ ο συνολικός αριθμός των προσώπων στο πάρτι υπολογιζόταν στα 250.

Από έγγραφα προσφορών, διαπιστώθηκε ότι το πάρτι θα κόστιζε μεταξύ €8.415 και €9.725. «Η Υπηρεσία μας θεώρησε πρωτοφανές και απαράδεκτο να επωμιστεί το κόστος για το αποχαιρετιστήριο πάρτι της απερχόμενης Προέδρου της ΕΚΚ και κατά συνέπεια ο φορολογούμενος πολίτης», τονίζεται στην έκθεση.

Προσθέτει ότι η πρακτική που ακολουθείται στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι όπως τα αποχαιρετιστήρια πάρτι αξιωματούχων/ Υπουργών/ Γενικών Διευθυντών διοργανώνονται με πρωτοβουλία του προσωπικού και ο κάθε συμμετέχοντας καταβάλλει το σχετικό αντίτιμο. Όσον αφορά στους προσκεκλημένους, οι οποίοι συνήθως είναι ελάχιστοι, είτε καταβάλλουν οι ίδιοι το αντίτιμο, είτε αυτό κατανέμεται στο προσωπικό που θα συμμετέχει στο πάρτι.

Επιπρόσθετα, είθισται το προσωπικό να καλύπτει και το αντίτιμο για το τιμώμενο πρόσωπο, καθώς και το κόστος του δώρου.  

«Βάφτισαν» αργία εργάσιμη ημέρα

Στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνονται και τα ευρήματα καταγγελίας, που ανέφερε ότι στις 3.1.2022, το προσωπικό της ΕΚΚ δεν εργάστηκε, παρόλο που η πιο πάνω ημερομηνία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες της, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Ελεγκτική Υπηρεσία με λειτουργό της ΕΚΚ.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ πληροφόρησε ότι, λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθήκων της πανδημίας του κορωνοϊού, αρκετά μέλη του προσωπικού χρειάστηκε να εργαστούν- πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου εργασίας, χωρίς ωστόσο να αιτούνται υπερωριακής αποζημίωσης.

Επίσης, αναφέρθηκε, ότι αριθμός εργαζομένων χρειάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του, είτε γιατί επρόκειτο για επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού, είτε γιατί ήταν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν ήταν σε θέση να εργαστούν.

Ως εκ τούτου, πέραν των συνήθων εργασιών του, το προσωπικό της ΕΚΚ ήταν επιφορτισμένο με την ευθύνη για κάλυψη των εργασιών συναδέλφων που χρειάστηκε να απουσιάσουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της αφοσίωσης που επέδειξε το προσωπικό, κρίθηκε σκόπιμη η ad-hoc παραχώρηση άδειας στις 3.1.2022.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, έκρινε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν σύννομη, εφόσον οι δυσχερείς αυτές συνθήκες που περιγράφονται ισχύουν για όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου δεν υπήρξε παρόμοια παραχώρηση.

Δυσκολία είσπραξης προστίμων

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΚ, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει στα κύρια ευρήματα της, ότι υπάρχει δυσκολία στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους.

Κατά το τέλος του 2019, τα εισπρακτέα ποσά ανέρχονταν σε €24.862.473 και η εκκρεμείς υποχρεώσεις στα €24.659.020.

Τα εισπρακτέα πρόστιμα, ανέρχονταν σε €566.387 (€901.021 στις 31.12.2018). Παρόλο που υπήρξε μείωση κατά €334.634, σε σύγκριση με το 2018, τα εισπρακτέα ποσά ήταν ανεξόφλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα εισπρακτέα ποσά που ήταν ανεξόφλητα για περισσότερο από ένα χρόνο την 31.12.2019, ανέρχονταν σε €344.500 (€261.100 στις 31.12.2018). Παρατηρήθηκε επίσης, ότι παρέμεναν ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα ύψους €19.865.783 (2018 €20.608.302).

Μέρος της μείωσης, αφορά σε διαγραφές ύψους €170.800 και πρόνοια επισφαλών χρεωστών €560.000, βάσει απόφασης της Επιτροπής κατά το έτος 2021. Με εξαίρεση τις προαναφερόμενες διαγραφές υπολοίπων και την πρόνοια επισφαλών χρεωστών, τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος και παρουσιάζονται στον ισολογισμό στην αρχική αξία τους, δηλαδή στο ύψος του προστίμου που αρχικά επιβλήθηκε.

Αναλυτικά τα ευρήματα

Τα κύρια ευρήματα των ιδιωτών ελεγκτών, που προέκυψαν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ:

-Η ΕΚΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους. Οι ιδιώτες ελεγκτές, εισηγήθηκαν όπως εφαρμοστούν επίσημες διαδικασίες παρακολούθησης χρεωστών και παρακολούθησης πρόνοιας επισφαλών χρεωστών, οι οποίες να είναι πιο εντατικές και η πληροφόρηση από την παρακολούθηση αυτή να χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση χρεωστών.

-Η ΕΚΚ δεν αναγνωρίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected Credit Losses) στα ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα, με βάση το Πρότυπο ΔΠΧΑ 9. Οι ιδιώτες ελεγκτές, εισηγήθηκαν όπως εφαρμόζονται επαρκώς οι πρακτικές του Προτύπου ΔΠΧΑ 9 και όπως γίνονται οι σχετικές εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.

-Η ΕΚΚ δεν διαχωρίζει τα εισπρακτέα από πρόστιμα και τα εισπρακτέα μη σχετιζόμενα με πρόστιμα στο λογιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κατάσταση από το λογιστικό λογισμικό να δείχνει ενιαία υπόλοιπα ανά χρεώστη, από πρόστιμα και μη-σχετιζόμενα με πρόστιμα. Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη για χρήση άλλων καταστάσεων και υπολογισμών προς απομόνωση των χρεωστών από οφειλές μη σχετιζόμενες με πρόστιμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες λάθους.

Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως διαχωρίζονται στο λογιστικό λογισμικό οι χρεώστες από πρόστιμα από τους χρεώστες μη σχετιζόμενους με πρόστιμα, ώστε να εξάγονται αναλύσεις από το σύστημα, χωρίς επιπρόσθετη εργασία από τους λειτουργούς.

-Το λογιστικό λογισμικό της ΕΚΚ, δεν προσφέρει κατάσταση χρονολογικής παρακολούθησης, με ομαδοποιήσεις που να διαλέγει ο χρήστης. Οι ιδιώτες ελεγκτές, εισηγήθηκαν όπως ζητηθεί από την εταιρεία προμήθειας του λογισμικού να πραγματοποιήσει κάποιες λειτουργικές βελτιώσεις, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει κατάσταση με χρονολογική παρακολούθηση, με ομαδοποιήσεις ημερών που εισάγονται από το χρήστη.

-Παρέμεναν αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις, σε σχέση με προσφυγές για επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή/και προστίμων και άλλες υποθέσεις, για τις οποίες οι νομικοί σύμβουλοι δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αρνητικής έκβασης και ούτε η ΕΚΚ είχε εκτιμήσει οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή/και προβλέψεις που μπορεί να προέκυπταν/ προκύψουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των υποθέσεων, ώστε να συμπεριλάβει κατάλληλη γνωστοποίηση ή/και να αναγνωρίσει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι ιδιώτες ελεγκτές, εισηγήθηκαν όπως η ΕΚΚ ζητεί κατάλληλη ενημέρωση από τους νομικούς της συμβούλους και ενημερώνει το μητρώο των δικαστηριακών υποθέσεων με όλες τις εξελίξεις της κάθε αγωγής, αλλά και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις που εκτιμώνται σε σχέση με κάθε υπόθεση, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της κατά την ημερομηνία της εξέτασης.

Της Ελένης Χαραλάμπους