You are here

Έγγραφο ΕΚ για βελτίωση εφαρμογής ρυθμιστικής τεχνολογίας

16/10/2020 12:47

Έγγραφο Συζήτησης με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής της ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις, υπό την εποπτεία της, Υπόχρεες Οντότητες για λόγους ενίσχυσης της άσκησης δέουσας επιμέλειας πελατών (Customer Due Diligence), εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σε σημερινή ανακοίνωση η ΕΚΚ αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των επιχειρηματικών σχέσεων με ιδιώτες πελάτες έχει αυξηθεί, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΕΚΚ, η εκτέλεση συναλλαγών γίνεται πλέον ταχύτερα και με πιο χαμηλό κόστος, ο χρόνος ανοίγματος λογαριασμού έχει μειωθεί, ενώ οι πελάτες απολαμβάνουν μια αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση.

Προσθέτει ότι σε ένα περιβάλλον που ψηφιοποιείται ολοένα και περισσότερο, οι Υπόχρεες Οντότητες αλληλεπιδρούν ολοένα και περισσότερο μέσω διαδικτυακών καναλιών με τους πελάτες τους, μια τάση που ενισχύθηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι Υπόχρεες Οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του ατόμου αυτού βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών που λαμβάνονται από μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, αλλά και να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο, σε περίπτωση νομικού προσώπου, και να λάβουν εύλογα μέτρα για να επαληθεύσουν την ταυτότητα αυτού του ατόμου.

Αναφέρει ότι η εφαρμογή νέων ρυθμιστικών τεχνολογιών για τη διεξαγωγή της διαδικασίας λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του Νόμου AML, ειδικά για πελάτες που ενδέχεται να μην έχουν φυσική παρουσία κοντά στην Υπόχρεα Οντότητα με την οποία συνεργάζονται, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά.

Προσθέτει ότι ο ισχύων νόμος AML δεν προβλέπει σαφή μέσα ώστε οι Υπόχρεες Οντότητες να μπορούν να χρησιμοποιούν συστήματα ψηφιακής αναγνώρισης για να μετριάσουν τους κινδύνους ML/TF, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια ρυθμιστική τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τους σχετικούς ελέγχους.

Στις εισηγήσεις της, η ΕΚΚ προτείνει την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας της ΕΚΚ σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ώστε να ενσωματωθεί ρητά η δυνατότητα χρήσης τέτοιας ρυθμιστικής τεχνολογίας («Καινοτόμες Μέθοδοι»), υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

«Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην επέκταση της χρήσης καινοτόμων μεθόδων για τους σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπων με τα οποία δεν υπάρχει προσωπική επαφή, δεδομένου ότι αυτές οι μέθοδοι μπορούν να μειώσουν επαρκώς τους κινδύνους ML/TF σε εύλογη, συνεπή και ευαπόδεικτη βάση», προσθέτει.

Αναφέρει ότι τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τους ιδιοσυγκρασιακούς κινδύνους που ενυπάρχουν στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία πελάτη.

Η ΕΚΚ θεωρεί ότι οι Καινοτόμες Μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανέπαφη λήψη δυναμικού αυτοπορτρέτου σε πραγματικό χρόνο, τα Μεγάλα Δεδομένα και πιστοποιητικά από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν παραχθεί με τη βοήθεια της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (όπου υπάρχει) ή άλλης μεθόδου που δεν επιτρέπει την αλλοίωση στοιχείων και ενέχει χρονική σήμανση.

Τέλος, η ΕΚΚ προχώρησε σε περαιτέρω εξερεύνηση των τεχνολογιών αυτών μέσω του Κόμβου Καινοτομίας.