You are here

Εποπτικό καμπανάκι για ελλείψεις στην κεφαλαιαγορά

18/03/2022 15:42

Ελλείψεις στην εποπτεία δραστηριοτήτων που αφορούν διασυνοριακές επενδύσεις κυπριακών επενδυτικών εταιρειών, εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA), η οποία προχώρησε στην έκδοση συστάσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Αυτή, σύμφωνα με την ESMA, είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται τέτοιες συστάσεις προς αρμόδια εθνική εποπτική αρχή.

Δύο συστάσεις για την ΕΚΚ

Η ESMA εξέτασε τα επίπεδα εποπτείας διασυνοριακών δραστηριοτήτων επενδυτικών εταιρειών, με την άσκηση να επικεντρώνεται στις εποπτικές αρχές της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Τσεχίας, του Λουξεμβούργου, της Κύπρου και της Μάλτας, λόγω της σημασίας των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των τοπικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού εποπτικού οργάνου, η εποπτεία των εθνικών αρχών δεν είναι επαρκώς αποτελεσματική όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες επενδυτικών εταιρειών.  Επισημαίνει ότι οι εθνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν, αξιολογούν και παρακολουθούν επαρκώς τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών και δεν λαμβάνουν εποπτικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Πέραν των γενικών συστάσεων, η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή αποφάσισε να εκδώσει δύο συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ζητώντας όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για συμμόρφωση.

Οι συστάσεις, στοχεύουν στην αύξηση των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται με την εποπτεία διασυνοριακών υπηρεσιών κυπριακών επενδυτικών εταιρειών, και στην ενίσχυση των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΚ για αποτελεσματικό έλεγχο, προώθηση και ενίσχυση της συμμόρφωσης αδειοδοτημένων εταιρειών.

Παράπονα και ανεπαρκής αντιμετώπιση κινδύνων

Από τις έξι δικαιοδοσίες που κάλυψε ο έλεγχος της ESMA, η Κύπρος κατέχει το ψηλότερο επίπεδο εξερχόμενων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και με μεγάλη διαφορά, τον μεγαλύτερο αριθμό παραπόνων που σχετίζονται με τις διασυνοριακές δραστηριότητες εταιρειών και αιτημάτων από άλλες εθνικές εποπτικές αρχές που συνδέονται με τις διασυνοριακές δραστηριότητες κυπριακών εταιρειών.

Τονίζεται μάλιστα, ότι ένας μεγάλος αριθμός κυπριακών εταιρειών ενέχουν ψηλό κίνδυνο ζημιών για τους επενδυτές, λόγω της συχνής παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν «κερδοσκοπικά προϊόντα», με επιθετική διαφημιστική συμπεριφορά.

Η ESMA διαπιστώνει ακόμα, ότι οι εποπτικές δραστηριότητες της ΕΚΚ, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στην αντιμετώπιση κινδύνων που ενέχουν οι διασυνοριακές υπηρεσίες κυπριακών εταιρειών.

Παράλληλα, εντοπίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές, δείχνουν να έχουν καθιερώσει επαρκείς διαδικασίες σε σχέση με τις ειδοποιήσεις διαβατηρίου και -με κάποια περιθώρια βελτίωσης- στο πλαίσιο συνεργασίας.

Ενέργειες εκ μέρους ΕΚΚ

Σε δήλωση εκ μέρους της ΕΚΚ σημειώνεται ότι οι κίνδυνοι που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παρακολουθούνται επισταμένως εδώ και καιρό και η ΕΚΚ έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών για να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές σε όλη την ΕΕ προστατεύονται επαρκώς και να προωθήσει την καινοτομία στον κλάδο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν και στην βάση των οποίων διαμορφώθηκε η έκθεση της ESMA, καλύπτουν την περίοδο Αύγουστος 2018 – Αύγουστος 2020, με αποτέλεσμα κάποια από τα ευρήματα και συμπεράσματα της έκθεσης, να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τα σημερινά δεδομένα, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της εποπτείας που ασκεί, υιοθετώντας ακόμη πιο αποφασιστική στάση για την αντιμετώπιση σοβαρών παραπτωμάτων.

Με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την κουλτούρα συμμόρφωσης, σημειώνεται επίσης, ότι η ΕΚΚ προχώρησε στην αύξηση του προσωπικού της που απασχολείται σε εποπτικά καθήκοντα, ενώ παράλληλα, επένδυσε σε καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και συστήματα που βασίζονται σε δεδομένα, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητά της να εποπτεύει τις δραστηριότητες των ρυθμιζόμενων οντοτήτων.

Η ΕΚΚ απέκτησε επίσης, όπως τονίζεται, εξειδικευμένο σύστημα για την παρακολούθηση των διαδικτυακών πρακτικών μάρκετινγκ των εποπτευομένων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή ανά το παγκόσμιο, περιλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ενημερωτικών ιστοσελίδων, ιστολογιών και διαφημιστικών δικτύων, καλύπτοντας 187 γλώσσες. Το εν λόγω σύστημα  επιτρέπει στην ΕΚΚ να εντοπίζει εγκαίρως τυχόν επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών. 

Σε δήλωση της ΕΚΚ που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης ομότιμων (peer review report) της ESMA, σημειώνεται ότι στις αλλαγές που έχουν ήδη υιοθετηθεί τους τελευταίους 18 μήνες, περιλαμβάνεται η ενίσχυση του προσωπικού κατά 28% και η συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνολογία με στόχο την ενδυνάμωση της εποπτικής υποδομής. Προστίθεται, ότι συνεχίζουν να επιβάλλονται μέτρα και ποινές όπου εντοπίζεται μη συμμόρφωση.

Εκφράζεται επίσης η άποψη, ότι ορισμένα τμήματα της έκθεσης θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ενέργειες και την εργασία που γίνεται εκ μέρους της ΕΚΚ και σε σύγκρισή με ομότιμους της, κάτι που αποδίδεται στην ψηφιακή φύση του ελέγχου που διενεργήθηκε, έναντι του ελέγχου δια φυσικής παρουσίας.

Περιθώριο δύο μηνών στην ΕΚΚ

Στην ΕΚΚ παραχωρήθηκε περιθώριο δύο μηνών για να ενημερώσει την ESMA κατά πόσο συμμορφώθηκε ή σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις. Επιπρόσθετα, οι συστάσεις προς την ΕΚΚ προβλέπουν ειδική και περιοδική ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχεται στην ESMA, για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι συστάσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Σε ότι αφορά τον ευρύτερο έλεγχο, η ESMA αναμένεται να διενεργήσει επαναξιολόγηση σε δύο χρόνια, για να εξετάσει το βαθμό βελτίωσης που επιτεύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις συστάσεις του ελέγχου.

Η πρόεδρος της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής Verena Ross, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις, στοχεύουν στη σημαντική ενίσχυση του πλαισίου διασυνοριακής εποπτείας.

Σε σχέση με τις συστάσεις προς την ΕΚΚ, επεσήμανε ότι καταδεικνύουν πως η ESMA θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την προώθηση της αποτελεσματικής και συνεχούς ψηλής ποιότητας εποπτείας.

Επισυνάπτεται η γενική έκθεση αξιολόγησης και οι συστάσεις προς την ΕΚΚ.

Της Μαρίας Χαμπή