You are here

Βελτίωση αλλά αδυναμίες στις εκθέσεις για ξέπλυμα

29/03/2019 14:04

Η ΕΚ διεξήγαγε την καθιερωμένη ετήσια αξιολόγηση των εκθέσεων των λειτουργών συμμόρφωσης και των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΕΚ, εξετάστηκαν οι εκθέσεις για το έτος 2017 καθώς και τα σχετικά πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην ΕΚ το 2018. Οι εποπτευόμενοι οργανισμοί οφείλουν να υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις των λειτουργών συμμόρφωσης μέχρι τέλος Μαρτίου και τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου μέχρι τέλος Απριλίου, που αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Κατά τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων, η ΕΚ διαπίστωσε γενική βελτίωση στο περιεχόμενο των εκθέσεων. Στις πλείστες περιπτώσεις, τα ευρήματα ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου, της Οδηγίας και της Εγκυκλίου Ε033 σχετικά με το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης λειτουργού συμμόρφωσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Από την εξέταση των ετήσιων εκθέσεων των λειτουργών συμμόρφωσης, η ΕΚ έχει διαπιστώσει τις ακόλουθες συνήθεις και επαναλαμβανόμενες αδυναμίες και ελλείψεις, για τις οποίες καλεί όλους τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα:

i. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπήρξε επαρκής ανάλυση της μεθόδου/τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον λειτουργό συμμόρφωσης, για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης του εποπτευόμενου οργανισμού με την πολιτική, τις πρακτικές, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζει για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ii. Μετά από την αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των λειτουργών συμμόρφωσης οι οποίες υποβλήθηκαν από τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), έχει διαπιστωθεί ότι, ενίοτε, δεν υπήρχε ή υπήρχε ελάχιστη πληροφόρηση για τη χώρα προέλευσης και τον τύπο πελάτων υψηλού κινδύνου με τους οποίους διατηρείται επιχειρηματική σχέση ή για τους οποίους διενεργήθηκε μεμονωμένη συναλλαγή, καθώς και ελάχιστα συγκριτικά στοιχεία από το προηγούμενο έτος.

iii. Η πληροφόρηση που παρέχεται στις ετήσιες εκθέσεις των λειτουργών συμμόρφωσης σχετικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εποπτευόμενοι οργανισμοί για τη διαρκή παρακολούθηση των λογαριασμών και συναλλαγών των πελατών έναντι των στοιχείων που τηρούνται στο οικονομικό τους πορτραίτο, δεν ήταν πάντοτε επαρκής. Συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονικό σημείο παρακολούθησης των λογαριασμών και συναλλαγών πελατών (π.χ. σε πραγματικό χρόνο ή μετά την ολοκλήρωση ενός γεγονότος) καθώς και της μεθόδου της τεκμηρίωσης της παρακολούθησης των λογαριασμών και συναλλαγών πελατών δεν ήταν επαρκείς.

Όσον αφορά τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες υποβλήθηκαν από τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), η ΕΚ διαπίστωσε ότι, ενίοτε δεν γινόταν ή γινόταν περιορισμένη αναφορά σε ευρήματα και συστάσεις από προηγούμενες χρονιές. Ενίοτε, δεν υπήρχε ένδειξη κατά πόσο αυτά έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς και εάν έχουν διορθωθεί, μέσα στην υπό αναφορά χρονιά, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις της Παραγράφου 6 της Οδηγίας.

Σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν και να τηρήσουν τα ακόλουθα:

i. Την ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης για την ορθή ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης και την επαρκή αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του Εποπτευόμενου Οργανισμού σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ii. Την ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή για την ορθή ετοιμασία της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου και την επαρκή επιθεώρηση και αξιολόγηση της καταλληλόλητας, αποτελεσματικότητας και επάρκειας της πολιτικής, των πρακτικών, μέτρων, διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχων που εφαρμόζει ο Εποπτευόμενος Οργανισμός για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παρανόμου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

iii. Την ευθύνη των ανώτερων διοικητικών στελεχών των Εποπτευόμενων Οργανισμών να εγκρίνουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζει η υπόχρεη οντότητα σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, να παρακολουθούν, και όπου ενδείκνυται, να ενισχύουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί (Άρθρο 58Γ του Νόμου).

iv. Την ευθύνη μέλους του διοικητικού συμβουλίου, νοουμένου ότι υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή/και εγκυκλίων ή/και κανονισμών περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 58Δ του Νόμου).

v. Την ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου του Εποπτευόμενου Οργανισμού για την επαρκή αξιολόγηση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για διόρθωση οποιωνδήποτε αδυναμιών ή/και παραλείψεων που επισημαίνονται καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

vi. Την ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου του Εποπτευόμενου Οργανισμού για τη διασφάλιση της γενικής εφαρμογής όλων των απαιτήσεων του Νόμου και της Οδηγίας καθώς και της βεβαίωσης ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.

Η ΕΚ αναμένει ότι όλοι οι εποπτευόμενοι οργανισμοί θα λάβουν υπόψη τα πιο πάνω ευρήματα κατά την ετοιμασία των Εκθέσεων για το έτος 2018 και μετέπειτα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή τους με το Νόμο και την Οδηγία. Σημειώνεται ότι ο Νόμος προβλέπει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας.