You are here

Επιλογή μακράς άδειας και μερικής εργασίας στους υπαλλήλους Τρ. Κύπρου

04/08/2020 07:18

Την επιλογή της ευέλικτης εργασίας προσφέρει στους 3700 υπαλλήλους της η Τρ. Κύπρου, θεσμοθετώντας νέα δεδομένα στον εργασιακό τομέα τόσο για τις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις όσο και ενδεχομένως για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με τις ρυθμίσεις που προτείνει, οι υπάλληλοι της Τράπεζας μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μακρά άδεια μέχρι δύο χρόνια ή να εργάζονται κάποιες από τις 37 εβδομαδιαίες ώρες.

Το βασικό χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων που προτείνει στους υπαλλήλους η Τράπεζα είναι η ευελιξία τους.

Η πρωτοποριακή αυτή πρακτική όπως επεσήμαναν στη StockWatch ανώτατα στελέχη της BOCH, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος της τράπεζας.

Το προσωπικό έλαβε γνώση της δυνατότητας του για ευέλικτη εργασία, με σχετική εγκύκλιο που απέστειλε την περασμένη Παρασκευή η διεύθυνση της τράπεζας.

Η θεσμοθετημένη αυτή πρακτική, που είναι αποτέλεσμα κοινών συνεννοήσεων με την ΕΤΥΚ, θα παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε όλο το προσωπικό πάνω σε εθελοντική βάση να κάνει χρήση, είτε μακρόχρονης άδειας άνευ απολαβών, είτε μερικής απασχόλησης εντός ενός ευέλικτου πλαισίου που περιορίζει σημαντικά την αβεβαιότητα που υπήρχε προηγουμένως για τέτοιες ρυθμίσεις.

«Η πανδημία του κορωνοϊού μας έχει επηρεάσει όλους καθώς, έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, υποδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο.

«Στο πλαίσιο αυτό και με κύριο γνώμονα την παροχή διευκολύνσεων προς το προσωπικό που θα επιφέρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικής ζωής (work life balance)» τονίζεται στην εγκύκλιο, η Τρ. Κύπρου προχωρεί στην εφαρμογή δύο διαφορετικών ρυθμίσεων.

Πρώτον, απουσία με μακροχρόνια άδεια

Tο προσωπικό στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για μακροχρόνια απουσία από την εργασία του, από έξι μήνες μέχρι και δύο χρόνια.

Το προσωπικό θα μπορεί να κάνει χρήση της μακροχρόνιας του άδειας για προσωπικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα, φροντίδα μελών της οικογένειας, απόκτηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, για σκοπούς εθελοντισμού και για σκοπούς προετοιμασίας ενόψει αφυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τη συνδικαλιστική πλευρά, περιλαμβάνεται πρόνοια με βάση την οποία η τράπεζα θα συνεχίσει την παροχή των ωφελημάτων, ασφάλειας ζωής.

Δεύτερον, η τράπεζα υιοθετεί πολιτική της μερικής απασχόλησης

Σε σχέση με την πολιτική της δυνατότητας του προσωπικού να αιτηθεί για λιγότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση που είναι 37 ώρες, θα μπορούν να επιλέξουν το συνολικό αριθμό ωρών, ημερών ανά εβδομάδα.  Προσφέρονται τρεις επιλογές, 20, 25 ή 30 ώρες τη βδομάδα.  Οι ώρες μπορούν να κατανεμηθούν εξίσου μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.  Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται πλήρως τέσσερις μέρες και να επιλέξουν μία να απουσιάζουν.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της μερικής απασχόλησης, οι απολαβές θα υπολογίζονται ως αναλογία του συμφωνημένου αριθμού εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε σχέση με τις κανονικές ώρες εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Με βάση τις επί μέρους πρόνοιες της μακροχρόνιας άδειας το προσωπικό που θα αιτείται μίας τέτοιας διευκόλυνσης προβλέπεται να λαμβάνει εξ ολοκλήρου το υπόλοιπο της οποιασδήποτε συσσωρευμένης του ετήσιας άδειας.

Μέλη του προσωπικού που κατέχουν εταιρικά ωφελήματα (laptop, κινητά, αυτοκίνητα κλπ) θα πρέπει να τα παραδώσουν πριν από την έναρξη της άδειας. 

Με τη επιστροφή τους θα ακολουθούνται οι ισχύουσες πολιτικές.

Επισημαίνεται ότι το ενδιαφερόμενο προσωπικό που θα λάβει μακροχρόνια άδεια, θα πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης.

Προβλέπεται πρόνοια με βάση την οποία οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση μακρόχρονης άδειας δεν θα δικαιούνται στη διάρκεια της απουσία τους να εκτελέσουν οποιαδήποτε άλλη εργασία, εκτός συγκροτήματος.

Προστίθεται ότι όσοι υπάλληλοι θα παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα θα υπόκεινται στους εσωτερικούς κανονισμούς και τους όρους εργοδότησης, βάσει του οδηγού ανθρώπινου δυναμικού.

Στη λήξη της περιόδου τα μέλη του προσωπικού θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής ένταξης τους στο θεσμό ή να αιτηθούν άλλης μορφής απασχόλησης.

Κατοχύρωση ωφελημάτων 

Στη συμφωνία προβλέπεται ρητώς ότι η εργοδοτική πλευρά θα συνεχίσει την καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων ώστε να μην επηρεαστεί το ποσό της σύνταξης κανενός εκ των υπαλλήλων που θα κάνουν χρήση μακρόχρονης άδειας άνευ απολαβών.

Η τράπεζα θα συνεχίσει να τυγχάνει της ασφάλειας ζωής καθώς και της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα στο προσωπικό που θα απουσιάσει, εάν το επιθυμεί, να καταβάλλει την εισφορά του στο ταμείο υγείας με παράλληλη καταβολή της εισφοράς του εργοδότη.

Επίσης, η μακροχρόνια άδεια θα υπολογίζεται στην υπηρεσία όσων επιλέξουν ένα μελλοντικό σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν.

Στην μερική απασχόληση δίνεται η επιλογή επιστροφής σε κανονικό ωράριο με ένα μήνα προειδοποίησης.

Σημειώνεται ότι σε όλο τον τραπεζικό τομέα υπήρξε διαχρονικά η άτυπη πρακτική της παροχής μακροχρόνιας άδειας άνευ απολαβών, η οποία όμως παραχωρείτο με φειδώ και άτυπα, χωρίς θεσμοθετημένους όρους και κατά βάση σε δύο κατηγορίες υπαλλήλων. Σε αυτούς που αιτούνταν άδεια άνευ απολαβών για εκπαιδευτικούς λόγους και σε αυτούς που λάμβαναν άδεια για ιατρικούς σκοπούς.

Του Λεύκου Χρίστου