You are here

Μεγάλα βήματα για εκσυγχρονισμό της ΚΤ

28/11/2021 06:01

Η διοίκηση της ΚΤ, φαίνεται να κερδίζει το μεγάλο στοίχημα που αφορά στην αναδιοργάνωση της Τράπεζας, ώστε να επιτελεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον σημαντικό εποπτικό της ρόλο, παρόλες τις αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί, λόγω της προσχώρησης της Κύπρου στο Ευρωσύστημα.

Πριν από  λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της οργανικής δομής της ΚΤ, που λειτουργούσε επί σειρά δεκαετιών με πρότυπα ξεπερασμένων διαδικασιών και πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε και η υλοποίηση της 3ηςη «άτυπης» φάσης των προαγωγών που αφορά στην ανέλιξη διευθυντικών στελεχών.

Προήχθησαν  περίπου 25 ανώτεροι λειτουργοί (μεσοδιευθυντικής και διευθυντικής κλίμακας).

Προηγήθηκε η  προαγωγή  ανώτερων διευθυντικών στελεχών για την πλήρωση σημαντικών θέσεων του οργανισμού και οι προαγωγές σε περίπου 100 λειτουργούς.

Εκ των λειτουργών αυτών που πήραν προαγωγή οι 93 ήταν γυναίκες.

Καθηλωμένοι και χωρίς προαγωγή από το 2011

 Σημειώνεται ότι από το 2011, το προσωπικό της ΚΤ ήταν καθηλωμένο χωρίς καν το κίνητρο της προοπτικής, ανεξάρτητα εάν μετά την τραπεζική κρίση του 2013,  τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους είχαν αλλάξει άρδην, ως αποτέλεσμα  των νέων αυστηρών εποπτικών κανονισμών που επέβαλε η ΕΚΤ στο τραπεζικό σύστημα.

Από το 2015, οπόταν είχε εγκριθεί από το ΔΣ της εποπτικής αρχής η έκθεση των εξωτερικών συμβούλων Roland Berger και του γραφείου διαχείρισης του έργου για την αναδιοργάνωση της ΚΤΚ και ειδικότερα της  αναδιάρθρωσης της οργανικής δομής της ΚΤ, το εγχείρημα επιτεύχθηκε και ολοκληρώθηκε τελικά το 2021.

Επί της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων,  το ΔΣ είχε αναθεωρήσει  κάποιες εισηγήσεις, για να συνάδουν με τα νέα δεδομένα που έχουν επιβληθεί από τις εποπτικές αρχές στη Φρανκφούρτη.

«Δέκα χρόνια μετά τις τελευταίες προαγωγές, η επικαιροποίηση του οργανογράμματος της ΚΤ και η ανέλιξη του προσωπικού ήταν αναγκαίες» δηλώνει στη StockWatch ο διοικητής της ΚΤ Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο οποίος ανέλαβε το πηδάλιο της ΚΤ τον Απρίλιο του 2019.

Ο κ. Ηροδότου σημειώνει ότι η διοίκηση της ΚΤ προχώρησε σε αλλαγές,  στη βάση τριών κριτηρίων:

«Στην  πιο αποτελεσματική λειτουργία της ΚΤΚ, στην κάλυψη αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των νέων δράσεων που έχουν δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».   

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο διορισμός  της επιτροπής προσωπικού, χωρίς τη σύσταση της οποίας δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθεί η διαδικασία των προαγωγών και σε τελευταία ανάλυση η αναδιάρθρωση της οργανικής δομής.

Η επιτροπή προσωπικού απαρτίζεται από τον διοικητή Κ. Ηροδότου, τα δύο εκτελεστικά μέλη Σταύρο Αγρότη και Μαρία Ηρακλέους. Τη σύνθεση της επιτροπής συμπληρώνουν και δύο μη εκτελεστικά μέλη, ο Σταύρος Ευαγόρου και Γιάννος Χαριλάου.

Η πορεία προς την αναδιοργάνωση της ΚΤ

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, έγινε τον Μάιο του 2019 με την πρόσληψη 43 λειτουργών εκ των οποίων οι 11 ήταν υφιστάμενοι υπάλληλοι της ΚΤ, με καθεστώς αορίστου χρόνου.

Το επόμενο βήμα σε σχέση με την αναδιάρθρωση της οργανικής δομής της ΚΤ έγινε τον Οκτώβριο του 2020.

Η διοίκηση προχώρησε και ανακοίνωσε την προαγωγή  21 λειτουργών, 14  εκ των οποίων  είχαν προαχθεί  στη βαθμίδα του ανώτερου λειτουργού και επτά στη βαθμίδα του βοηθού διευθυντή.

Ο κ .Ηροδότου είχε προχωρήσει αργότερα σε αναβαθμίσεις ανώτερων διευθυντικών στελεχών και σε εσωτερικές αναδιατάξεις υπηρεσιών και τμημάτων καθώς και σε μετακίνηση υψηλόβαθμων λειτουργών.

 Στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, έχει δημιουργηθεί μονάδα διασφάλισης  ποιότητας, οι όροι εντολής της οποίας είναι η αξιολόγηση των εργασιών των διαδικασιών των ελλείψεων και ενδεχομένως νέων αναγκών της διεύθυνσης  εποπτείας και υποβολής συστάσεων για διορθωτικά ή βελτιωτικά μέτρα.

Δημιουργήθηκε επίσης μονάδα επιβολής κυρώσεων, συστάσεων και μέτρων, για ευρήματα παραβάσεων  της νομοθεσίας ή και οδηγιών που διέπουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα, όπως, πιστωτικά, ιδρύματα πληρωμών, ηλεκτρονικού στοιχήματος και  εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Ο κύκλος εκσυγχρονισμού δεν κλείνει

Ο κύκλος του εκσυγχρονισμού της εποπτικής αρχής δεν έχει κλείσει και ούτε προτίθεται να κλείσει καθώς,  ο ρόλος της ΚΤ, ως επόπτης των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και  ως θεματοφύλακας της διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται και να προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν από τις ανάγκες του διεθνούς τραπεζικού περιβάλλοντος.

Ο διοικητής είναι σαφής στο σκέλος αυτό:

«Με τη συνεργασία όλων των στελεχών της, θα συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό της ΚΤΚ για να λειτουργεί ως μοχλός εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και της κυπριακής οικονομίας»

Ο κ. Ηροδότου, επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΚΤ, και οι προαγωγές προσωπικού, αποτελούν βασικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της αλλά και για την ανάπτυξη, ανταμοιβή μέσω κινήτρων και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της».

«Είναι γι’ αυτό που όλα αυτά είχαν τεθεί  ανάμεσα στις προτεραιότητες μου από την ανάληψη των καθηκόντων μου» παρατήρησε ο διοικητής της ΚΤ.

Σημειώνεται ότι οι προαγωγές έγιναν στη βάση των κριτηρίων του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων για προαγωγή.

Ο κ.  Ηροδότου,  είχε τονίσει τον Απρίλιο του 2019, στο πλαίσιο συνάντησης του με το προσωπικό,  ότι  στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης θα είναι και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού ώστε η ιεράρχηση των κριτηρίων να ξεκινά από την απόδοση, αξία (εμπειρογνωμοσύνη)  του υπαλλήλου και όχι από την αρχαιότητα.

Το τρίπτυχο αυτό υιοθέτησαν το ΥΠΟΙΚ και  η ΠΑΣΥΔΥ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Παραμένει μία εκκρεμότητα

Η μόνη θέση που χηρεύει και είναι από τις πιο σημαντικές, είναι η διεύθυνση εποπτείας, τα καθήκοντα της οποίας έχουν ανατεθεί σε αναπληρωτή διευθυντή.

Η θέση αυτή, σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας, είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Η αρχική πρόθεση, ειδικά για τη εν λόγω θέση, ήταν  να προκηρυχθεί δημόσια.

Στο ενδεχόμενο αυτό, θα μπορούν να τη διεκδικήσουν και υφιστάμενοι λειτουργοί   και εξωτερικοί υποψήφιοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής δήλωσε παλαιότερα πως  η διεύθυνση εποπτείας θα ενισχυθεί και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μηχανισμούς καθώς, όπως είχε επισημάνει, πέραν από τον εποπτικό της ρόλο, η διεύθυνση αυτή,  έχει υπό την αρμοδιότητα της και την πρόληψη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η θέση της κλαδικής επιτροπής των λειτουργών της ΚΤ, όπως έχει τεθεί κατά καιρούς στις διαβουλεύσεις με τη διοίκηση, είναι ότι θα πρέπει σε θέματα προαγωγών,  να δίδεται προτεραιότητα στο υφιστάμενο προσωπικό που διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη.

Είναι διάχυτη η άποψη του προσωπικού στην ΚΤ, ότι η φύση και οι απαιτήσεις της εποπτικής αρχής είναι τέτοια που η τεχνογνωσία και η εμπειρία ειδικότερα, είναι απαραίτητα συστατικά για το άτομο που θα επιλεγεί να πληρώσει μία τόσο σημαντική θέση.

Στη Φρανκφούρτη, η πολιτική σε θέματα  πλήρωσης διευθυντικών θέσεων, έχει αλλάξει, παρά το γεγονός ότι πριν αρκετά χρόνια, η ΕΚΤ, προκήρυσσε τις θέσεις και προσλάμβανε εξωτερικούς. 

Οι επόπτες προωθούν διαδικασίες πλήρωσης διευθυντικών θέσεων από το υφιστάμενο προσωπικό και ενδέχεται η πρακτική αυτή να μεταφερθεί και στις εθνικές εποπτικές αρχές. 

Ήδη, η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας έχει προχωρήσει σε πληρώσεις διευθυντικών θέσεων, από υφιστάμενο διευθυντικό προσωπικό, υιοθετώντας το νέο μοντέλο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται  από το 2020 στην ΕΚΤ. 

Μεταξύ των επιχειρημάτων που προτάσσονται υπέρ της πλήρωσης διευθυντικών θέσεων από το υφιστάμενο προσωπικό, είναι να αποφεύγεται το ακραίο ενδεχόμενο να υπάρξουν πολιτικές ή άλλες κομματικές παρεμβάσεις. 

Του Λεύκου Χρίστου