You are here

Τελευταίο σχέδιο εξόδου στη ΒΟCH, ακολουθούν πλεονασμοί

04/07/2022 10:59

Ο Πανίκος Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, με μήνυμα του προς το προσωπικό με την ευκαιρία του νέου σχεδίου εθελούσιας εξόδου, επισημαίνει ότι «η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε για τελευταία φορά να προσφέρει ένα ευρείας κλίμακας γενναιόδωρο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου με μέγιστο ποσό αποζημίωσης €200.000».

Ο CEO της BOCH σημειώνει ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση προσωπικού, η τράπεζα δεν θα έχει πλέον άλλη επιλογή παρά να εξετάσει άλλες μεθόδους μείωσης του αριθμού του προσωπικού, περιλαμβανομένης και αυτής των πλεονασμών, με βάση το σχέδιο αναδιοργάνωσης που έχει ήδη κατατεθεί για ενημέρωση και διαβούλευση με την ΕΤΥΚ και έχει κοινοποιηθεί στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του ΥΠΕΡΓ

Πιο κάτω αυτούσια η δήλωση του κ. Νικολάου.

Με σεβασμό προς όλους εσάς, τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση της θετικής πορείας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Συγκροτήματός μας, ώστε να καταστεί πιο ισχυρό και σύγχρονο, ικανό να στηρίξει την Κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες μία προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του λειτουργικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου, ώστε το Συγκρότημα να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και αποδοτικό που να διασφαλίζει μακροχρόνια την πετυχημένη πορεία του.

Συνεχίζεται επίσης η υλοποίηση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού με διεύρυνση των προσφερόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεπεία των παραπάνω, έχουν υλοποιηθεί ή/και τροχοδρομηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και άλλων στοιχείων ενεργητικού.
  • Αναβάθμιση και διεύρυνση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αυτό-εξυπηρέτησης των πελατών δίχως να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους στο κατάστημα και άρα τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα καταστήματα και την αύξηση της χρήσης των ψηφιακών καναλιών.
  • Μείωση των διοικητικών/υποστηρικτικών εργασιών μέσω αυτοματοποιήσεων, αναβαθμίσεων συστημάτων, απλοποιήσεων διαδικασιών και κεντροποιήσεων.
  • Ριζική απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας χρηματοδοτήσεων.
  • Βελτιστοποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος του δικτύου καταστημάτων με το κλείσιμο ακόμη 15 καταστημάτων.
  • Βελτιστοποίηση και απλοποίηση των Οργανωτικών Δομών με παράλληλη κατάργηση διευθυντικών επιπέδων.
  • Τερματισμός των εργασιών της υπηρεσίας Task Force.

Οι παραπάνω ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά την υφιστάμενη δομή και λειτουργία του Συγκροτήματος.

Ως εκ τούτου, έχει ετοιμαστεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης, το οποίο αποτυπώνει τις κυριότερες αναγκαίες αλλαγές ανά Διεύθυνση, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την κατάργηση πολλών υφιστάμενων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση δημιουργεί την ανάγκη για αντίστοιχη αναπροσαρμογή του αριθμού του προσωπικού.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάσαμε όλες τις πιθανές επιλογές μείωσης του προσωπικού.

Με αίσθημα σεβασμού προς το προσωπικό μας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της ΕΤΥΚ και παρά το ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε για τελευταία φορά να προσφέρει ένα ευρείας κλίμακας γενναιόδωρο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου με μέγιστο ποσό αποζημίωσης €200.000.

Αναγνωρίζοντας τα όσα έχει προσφέρει το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια και με αίσθημα τεράστιας ευθύνης προς όλους τους επηρεαζόμενους, αυτή η απόφαση πάρθηκε συνειδητά για να δώσουμε την ευκαιρία να φύγουν με αξιοπρέπεια όσοι πλέον δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση προσωπικού, δεν θα έχουμε πλέον άλλη επιλογή παρά να εξετάσουμε άλλες μεθόδους μείωσης τους αριθμού του προσωπικού μας, περιλαμβανομένης και αυτής των πλεονασμών, με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης που έχει ήδη κατατεθεί για ενημέρωση και διαβούλευση με την ΕΤΥΚ και έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Λ. Χρ.