You are here

Δύο νέα σχέδια στήριξης λόγω πανδημίας

27/10/2020 10:16

Δύο νέα σχέδια στήριξης των εργοδοτουμένων σε ορισμένους οικονομικούς τομείς καθώς και στήριξης των ανέργων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ.)

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για περιορισμό της ανεργίας, προώθηση της απασχόλησης, μέσω δημιουργίας νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και κατάρτισης των ανέργων, και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, το υπουργείο θέτει σε ισχύ το «Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε ορισμένους οικονομικούς τομείς που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία».

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

-Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας.

-Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.

-Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και καθορισμός σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση τους.

-Βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής.

-Περιβαλλοντικά θέματα.

Σε εργοδότες που εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης με προκαθορισμένες προδιαγραφές και διάρκεια στους πιο πάνω θεματικούς τομείς, η ΑνΑΔ παρέχει χορήγημα σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του Σχεδίου διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

(α) Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης, δραστηριοποιείται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και εργοδοτεί μέχρι 100 άτομα.

(β) Η επιχείρηση έχει υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

(γ) Η επιχείρηση από τον Μάρτιο 2020 δεν έχει προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(δ) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων για την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(ε) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει ταυτόχρονα σε άλλα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από 2 μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020.

Η περιγραφή και ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου, καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον ιστότοπο της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy).

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

To Υπουργείο Εργασίας, θέτει επίσης σε ισχύ το «Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».

Το Σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση ανέργων για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων). Ειδικότερα, το Σχέδιο στοχεύει στην:

(α) Προώθηση της απασχόλησης και περιορισμό της ανεργίας μέσα από τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

(β) Παροχή ευκαιριών σε ανέργους να ενταχθούν/επανενταχθούν στην απασχόληση με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

(γ) Ενθάρρυνση οργανισμών/υπηρεσιών να προσφέρουν κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, η ΑνΑΔ καταβάλλει στους ανέργους επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα και εισφορές στo Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την υπηρεσία/οργανισμό και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό, με εξαίρεση τα οδοιπορικά έξοδα του ανέργου σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση ή μετάβασή του σε άλλους χώρους από την υπηρεσία/οργανισμό τοποθέτησής του για επαγγελματικούς λόγους. Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των ανέργων είναι οι ακόλουθες:

(1) Οι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΑ με Κωδικό Εγγραφής 1 (Κανονικός άνεργος), 4 (Άτομα που αναζητούν εργασία με μειωμένο ωράριο), 5 (Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη), 6 (Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή) και 21 (Άτομα που εργάζονται μέχρι 17 ώρες, αλλά αναζητούν εργασία με κανονικό ωράριο).

(2) Οι άνεργοι είναι είτε πτυχιούχοι και απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, είτε απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής, συστήματος μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας.

(3) Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των υπηρεσιών/οργανισμών είναι οι ακόλουθες:

(1) Είναι υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

(2) Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες.

(3) Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καθώς και υπηρεσίες/οργανισμοί θα δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από 2 μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020.

Γ.Χ.