You are here

Οι προτεραιότητες των συντεχνειών για το 2022

30/12/2021 11:11

Τις προτεραιότητες τους για το έτος που ξεκινά, σταχυολογούν στα πρωτοχρονιάτικά τους μηνύματα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι συντάξεις, ο κατώτατος μισθός, η ρύθμιση της τηλεργασίας και η στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών, θα είναι οι προτεραιότητες της ΣΕΚ το 2022, ενώ η ΠΕΟ θέτει στην πρώτη θέση, την προστασία των θέσεων εργασίας, την αποτροπή μιας νέας επίθεσης ενάντια στους μισθούς και τα ωφελήματα και την επαναρρύθμιση της εργασίας.

Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στις προτεραιότητες της ΣΕΚ

Σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της, η ΣΕΚ εύχεται και ελπίζει το 2022 να είναι πολύ καλύτερο από κάθε προηγούμενη χρονιά και η πανδημία να φθάσει στο τέλος της, ώστε η ανθρωπότητα να επανέλθει σε μια ομαλή και ασφαλή καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής δραστηριότητας.

Σημειώνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα ως ζωντανό και δραστήριο κομμάτι της κοινωνίας θα συνεχίσει να παράγει και να αναπτύσσει δράσεις και πολιτικές προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα.

Η ΣΕΚ τη νέα χρονιά, αναφέρει ότι θα εμμένει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υλοποίηση των πιο κάτω προτεραιοτήτων χωρίς καθυστέρηση, οι οποίες βρίσκονται στην ατζέντα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

-Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Σημειώνει ότι ένα ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο Συνταξιοδοτικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), ενώ βασική παράμετρος στη μεταρρυθμιστική διαδικασία παράλληλα με τη διευθέτηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση, η επέκταση και η εδραίωση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας. Ο συνδυασμός των δύο, αναφέρει, θα βελτιώσει περαιτέρω τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και θα περιορίσει τις συνταξιοδοτικές ανομοιομορφίες και ανισότητες.

-Εισαγωγή ικανοποιητικού Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Ο καθορισμός του, αναφέρει η ΣΕΚ, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα ενώ η καθιέρωση του θα συμβάλει στην αξιοπρέπεια στην εργασία, θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει τις ανισότητες και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο.

Εμπειρικά και στη βάση της Έκθεσης της Ε.Ε. και των μελετών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), αναφέρεται, αποδείχτηκε πως ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός δεν επιβαρύνει την απασχόληση, ούτε επηρεάζει ή απειλεί την κερδοφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

-Ρύθμιση της τηλεργασίας με επαρκή νομοθεσία για πλήρη και αποτελεσματική κατοχύρωση των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα επιλέξουν εθελοντικά τη συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης.

Στην προσπάθεια αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και στην ομαλή μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, αναφέρει η ΣΕΚ, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ψηφιακού χάσματος ιδιαίτερα ανάμεσα σε ομάδες πολιτών, όπως οι συνταξιούχοι, που δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται από το 2018 από τις τράπεζες για αύξηση της κερδοφορίας τους, εκμεταλλευόμενες το ψηφιακό περιβάλλον χωρίς κανένα ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού προς τους καταναλωτές, σημειώνεται, θα πρέπει να αναχαιτιστεί μέσα από τη θεσμική παρέμβαση των αρμοδίων.

Η ΣΕΚ αναφέρει ότι ο εκσυγχρονισμός της Στρατηγικής Απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από Τρίτες Χώρες, ένα θέμα με πολλές πτυχές και ισορροπίες, πρέπει να τύχει εξαντλητικού διαλόγου και διαβούλευσης ώστε να περιορισθούν λάθη, στρεβλώσεις και αδυναμίες που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας που βιώνει μια επικίνδυνη απορρύθμιση.

Βασική προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού της Στρατηγικής, σημειώνεται, θα πρέπει να είναι η εφαρμογή και ενδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων και η πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης, ενισχύοντας την αξιοπρεπή απασχόληση.

Στόχοι της ΣΕΚ, είναι επίσης, ότι στο πλαίσιο ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν το τέλος του 2021 θα διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η μείωση της ανεργίας και η δυσμενής κατανομή των απολαβών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε βάρος των μισθωτών πολιτών, δικαιολογούν την υλοποίηση μιας διεκδικητικής πολιτικής για βελτίωση των μισθών.

Άλλος στόχος, είναι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Πράσινης Φορολογικής Μεταρρύθμισης, η οποία πρέπει να μειώνει το φορολογικό βάρος της εργασίας και να φορολογεί τη ρύπανση.

Η ΣΕΚ αναφέρει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνδράμει στην πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στη βάση του οποίου θα ενισχυθεί η προοπτική αναζωογόνησης και ανάπτυξης της οικονομίας, συνδράμοντας παράλληλα και στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.

Σημειώνει επίσης ότι πρέπει να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) το οποίο, αναφέρει, χρήζει στήριξης και όχι υπόσκαψης. «Να στηριχθεί και να προστατευθεί ο μονοασφαλιστικός χαρακτήρας του ΓεΣΥ και να συνεργαστούν όλες οι δυνάμεις για την ενίσχυση του, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και αντιμετώπιση των καταχρήσεων που παρατηρούνται», προστίθεται.

Επισημαίνει ακόμη ότι πρέπει να αυξηθούν τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες για περιορισμό και αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. «Προς τούτο θα πρέπει να επανασυσταθούν οι Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας σε όλους τους χώρους, κάτι που αποτελεί νομική ευθύνη και υποχρέωση των εργοδοτών», καταλήγει.

Ξεχωρίζουν τρεις προτεραιότητες για την ΠΕΟ

Η προστασία των θέσεων εργασίας, η αποτροπή μιας νέας επίθεσης ενάντια στους μισθούς και τα ωφελήματα, και η επαναρρύθμιση της εργασίας, παραμένουν στην πρώτη γραμμή για το 2022, αναφέρει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της.

Η ΠΕΟ, με την ευκαιρία του ερχομού της νέας χρονιάς του 2022, απευθύνει θερμό, αγωνιστικό, συναδελφικό χαιρετισμό σε όλους τους εργαζόμενους Κύπριους και μετανάστες. Εύχεται παράλληλα να ξεπεραστεί σύντομα η πανδημία του κορωνοϊού και η ζωή να επιστρέψει στην κανονικότητα της το συντομότερο δυνατό.  Εκφράζει ταυτόχρονα  αλληλεγγύη και απεριόριστη εκτίμηση σε  όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη  μάχη με την αρρώστια, μέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.
 
Η ΠΕΟ εκφράζει επίσης την διεθνιστική της αλληλεγγύη και ενώνει τις δυνάμεις της με τους αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον  κόσμο για ειρήνη, δημοκρατία, για εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Προσδοκία μας, σημειώνεται, είναι το 2022 να φέρει και την πολυπόθητη λύση του Κυπριακού, την  απελευθέρωση  και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.
 
«Απευθυνόμαστε στους κύπριους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους και τους καλούμε σε εντατικοποίηση του κοινού αγώνα ενάντια στη διαίρεση, για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. Επαναλαμβάνουμε την προσήλωση στη λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας και τονίζουμε ότι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά, αποτελεί την μόνη διέξοδο για να σπάσουμε το παρατεταμένο και επικίνδυνο αδιέξοδο στο Κυπριακό», προστίθεται.
 
Μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναφέρεται, θα συνεχίσουμε και το 2022 τις  κοινές ενέργειες και πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη του κοινού στόχου της λύσης και επανένωσης.
 
Η ΠΕΟ αναφέρει ότι η πανδημία ανάδειξε ακόμα πιο έντονα τους περιορισμούς και τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου και ιδιαίτερα τις  αρνητικές επιπτώσεις που είχαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Στο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα, εκτός από την  προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, σημειώνεται, η προστασία των θέσεων εργασίας, η αποτροπή μιας νέας επίθεσης ενάντια στους μισθούς και τα ωφελήματα, και η επαναρρύθμιση της εργασίας, παραμένουν στην πρώτη γραμμή για το 2022.
 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται, επιβάλλεται η εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων έτσι που οι βασικοί όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων να καθίστανται υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις του δοσμένου κλάδου και εισαγωγή κατώτατου μισθού και βασικών ωφελημάτων για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, να τερματιστεί η απαράδεκτη πολιτική της αγοράς υπηρεσιών στην οποία σήμερα πρωταγωνιστεί δυστυχώς ο δημόσιος και ημιδημόσιος τομέας και  να αντιμετωπιστεί η χρησιμοποίηση των λεγόμενων «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης ως μέσο εκμετάλλευσης και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ και  η καθολική εφαρμογή της.

Επίσης, εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες με εισαγωγή αποτελεσματικών ρυθμίσεων που θα αποτρέπουν την χρησιμοποίηση των εργαζομένων από τρίτες χώρες ως φθηνή εργασία.
 
Στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας επιμένουμε, αναφέρει η ΠΕΟ, για τήρηση όλων των νομοθεσιών από τους εργοδότες καθώς και για πιο πολλούς και ενδελεχής   ελέγχους από την επιθεώρηση του Υπουργείου Εργασίας όπως και  για τη λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας στις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα. 
 
Η αναστήλωση του κράτους πρόνοιας  το οποίο έχει ουσιαστικά ξηλωθεί, αναφέρεται, αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να συρρικνωθεί το κοινωνικό χάσμα που απειλεί την συνοχή της κοινωνίας μας. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ διεκδικεί προοδευτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων με την κατάργηση του πέναλτι του 12% και την αύξηση των συντάξεων έτσι που να παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους, προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων, εισαγωγή σχεδίου πληρωμένης γονικής άδειας και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και  βρέφη, δημιουργία υποδομών μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους και ανάπηρα άτομα.

Επίσης, προγράμματα κοινωνικής στέγης και προγράμματα οικονομικής επιδότησης χαμηλόμισθων οικογενειών σ’ ότι αφορά την κάλυψη του κόστους ενοικίασης.
 
«Με τον ερχομό του νέου έτους έχουμε ενώπιον μας μεγάλες προκλήσεις.  Είναι προφανές, ότι για ακόμη μια φορά, θα γίνει προσπάθεια από μεγάλη μερίδα των εργοδοτών και αυτούς που συμπορεύονται μαζί τους και τους στηρίζουν, για να φορτωθούν οι επιπτώσεις και της κρίσης της πανδημίας στους ώμους των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού», προστίθεται.
 
Μέσω του 28ου Συνεδρίου της ΠΕΟ, αναφέρεται, επαναβεβαιώσαμε την ετοιμότητα μας  ότι συσπειρωμένοι και ενωμένοι, το επόμενο χρονικό διάστημα να δώσουμε αγώνες για εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλους τους εργαζόμενους, για δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου προς όφελος των πολλών.
 
«Με την ισχύ της οργανωμένης δράσης και της συλλογικής εκπροσώπησης, θα συνεχίσουμε ως κίνημα των εργαζομένων να σφραγίζουμε τις εξελίξεις, προστατεύοντας έτσι τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας», καταλήγει το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της ΠΕΟ.