You are here

Τι προβλέπει το συνταξιοδοτικό σχέδιο για τους ημικρατικούς

04/12/2021 06:01

To θεσμικό πλαίσιο που διέπει το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο των υπαλλήλων στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τις πρόνοιες της νέας συλλογικής σύμβασης, στη βάση της συμφωνίας πλαισίου του 2017,  αποκαλύπτει η StockWatch.

Το συνταξιοδοτικό σχέδιο και η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμφωνήθηκαν ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των ομοσπονδιών των ημικρατικών υπαλλήλων της ΣΕΚ, (ΟΗΟ ΣΕΚ) και της ΠΕΟ, (ΣΗΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ).

Οι συμφωνίες συνομολογήθηκαν προχθές Πέμπτη από τον ΥΠΟΙΚ Κ. Πετρίδη και τους ΓΓ της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέα Μάτσα και Πάμπη Κυρίτση αντίστοιχα και τους γενικούς γραμματείς των ομοσπονδιών ΟΗΟ -ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ Ανδρέα Μάτσα και Νίκο Γρηγορίου αντίστοιχα.

Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης αφορά στα έτη 2019, 2020 και 2021 και προβλέπει, όπως είχε αποκαλύψει η StockWatch την περασμένη Δευτέρα, μηδενικές αυξήσεις.

Σημειώνεται ότι για τον  Π. Κυρίτση, ήταν η τελευταία συλλογική σύμβαση που υπέγραψε ως ΓΓ της ΠΕΟ, καθώς αφυπηρετεί πρόωρα στο τέλος του χρόνου. Διετέλεσε ΓΓ της ΠΕΟ για 22 συναπτά έτη.

Το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προσομοιάζει με αυτό που ισχύει στον πυρήνα του δημοσίου και το οποίο συμφωνήθηκε από την ΠΑΣΥΔΥ και άλλες κλαδικές οργανώσεις με το ΥΠΟΙΚ τον περασμένο Μάιο.

«Το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο καλύπτει το έλλειμα που υπήρχε σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα συμπληρωματικής κοινωνικής ασφάλισης», σημειώνει με δηλώσεις του στη StockWatch o Aνδρέας Ηλία, ΓΓ της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών της ΣΕΚ. 

Επεσήμανε ότι η συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικού κινήματος και ΥΠΟΙΚ, έγινε μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου για την ανανέωση της συμφωνίας πλαισίου η οποία αποτελεί οδηγό για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κάθε ημικρατικό οργανισμό και στην κάθε τοπική αυτοδιοίκηση χωριστά.

«Το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο» τόνισε ο κ. Ηλία, «είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ταμείο κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές».

«Έχουμε διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα και τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να κτίσουμε ταμεία προνοίας. Θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για το καλό των εργαζομένων και του τόπου, το οποίο προσβλέπουμε ότι κάποια ώρα θα αποτελέσει αναφορά και στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε ο ΓΓ της ΟΗΟ -ΣΕΚ.

Οι βασικές πρόνοιες του συνταξιοδοτικού σχεδίου

Το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στην κρατική υπηρεσία , στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης διέπεται από τις ακόλουθες παραμέτρους:

Μέλη του σχεδίου θα είναι οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι στην κρατική υπηρεσία που έχουν προσληφθεί κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 και οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης.

Οι αντίστοιχοι νεοεισερχόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν και μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 και οι οποίοι δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο αφυπηρέτησης.

Άτομα που θα προσληφθούν μετά την ισχύ του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου και μετά, θα ενταχθούν στο νέο Σχέδιο ανεξάρτητα αν στους Οργανισμούς που υπηρετούν έχουν ήδη υιοθετηθεί ρυθμίσεις για παροχή συνταξιοδοτικής κάλυψης μέσω της δημιουργίας Ταμείου Προνοίας.

Εργοδοτούμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Συμβασιούχοι Δασικοί Λειτουργοί, Ειδικοί Αστυφύλακες και Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί στην Εθνική Φρουρά.

Εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε Σχέδιο Παροχής Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης.

Νεοεισερχόμενοι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που έχουν προσληφθεί κατά ή μετά την 1.10.2011 και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, που είναι ενταγμένοι σε Σχέδιο Παροχής Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης στον Οργανισμό που υπηρετούν, οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο Σχέδιο.

Εντάσσονται αναδρομικά από την 1.1.2021 οι υπηρετούντες με σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία κατά την ημερομηνία ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς, και αυτοί που θα καταστούν δικαιούχοι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Σχεδίου και εφεξής.

Εντάσσονται επίσης αναδρομικά από 1.1.2021, οι υπηρετούντες με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Σχεδίου δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε Σχέδιο Παροχής Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης.

Εντάσσονται και οι επηρεαζόμενοι που θα προσληφθούν από την ημερομηνία ισχύος του νέου σχεδίου και μετά, από το χρονικό στάδιο που θα καθίστανται εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα αν στους Οργανισμούς που υπηρετούν έχουν ήδη υιοθετηθεί ρυθμίσεις για παροχή συνταξιοδοτικής κάλυψης μέσω της δημιουργίας ταμείου προνοίας.

Οι επηρεαζόμενοι θα καταβάλουν υποχρεωτικά τις αντίστοιχες αποκοπές όπως αυτές θα καθοριστούν για τυχόν προϋπηρεσία τους που δύναται να αναγνωριστεί ως συντάξιμη υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, και των αποκοπών που ήδη διενεργήθηκαν για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος.

Πως θα χρηματοδοτείται το ταμείο

Το ταμείο θα χρηματοδοτείται από τον εργοδότη και τους εργοδοτούμενους, οι οποίοι θα καταβάλλουν ποσοστό ύψους 5% εκατέρωθεν  επί των ετήσιων ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών, το οποίο θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος, για σκοπούς χρηματοδότησης του ειδικού ταμείου πού θα δημιουργηθεί.

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα μπορεί  να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά, στη βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών.

Βασικά, θα δημιουργηθεί ένα νέο ειδικό ταμείο, στο οποίο θα πιστώνονται όλα τα έσοδα και θα χρεώνονται όλα τα έξοδα που θα του αναλογούν ανά οικονομικό έτος.

Με τη δημιουργία  αυτού του ταμείου, τα αποθεματικά από τα πλεονάσματα ή/και τα ελλείμματα που θα προκύπτουν ανά οικονομικό έτος, θα μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη.

Οι εισφορές θα κατατίθενται  στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, κατά την ίδια πρακτική που ακολουθείται για τα υπόλοιπα ειδικά ταμεία του κράτους (π.χ. Ταμείο Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) και θα πιστώνονται σε ένα ξεχωριστό «άρθρο εσόδων» που θα πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Επίσης, οι πληρωμές των ωφελημάτων προς τους δικαιούχους θα καταβάλλονται και πάλι από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, με αντίστοιχη χρέωση ενός ξεχωριστού «άρθρου δαπανών» του ειδικού ταμείου που θα πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Μικτή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ και από ένα εκπρόσωπο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., OHO-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Η εν λόγω Επιτροπή θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας του ειδικού ταμείου προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι οι πόροι του αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύστασής του.

Τα όποια έξοδα διαχείρισης του ταμείου θα κατανέμονται στους συμμετέχοντες εργοδότες στη βάση προκαθορισμένης μεθοδολογίας που θα συμφωνηθεί.

Για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που θα καταβάλλονται στα μέλη του νέου σχεδίου θα τυγχάνει εφαρμογής η φόρμουλα που ισχύει για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων ως προς τα ωφελήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσία από την 1.1.2013 και μετά, τηρουμένων των προνοιών του οικείου θεσμικού πλαισίου.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων εδράζεται στη φιλοσοφία λειτουργίας ταμείων προνοίας, εφόσον διαλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου που θα τυγχάνει διαχείρισης και θα χρηματοδοτείται στη βάση εκατέρωθεν αποκοπών.

Ως εκ τούτου, το θέμα της φορολόγησης του εφάπαξ ποσού/φιλοδωρήματος του νέου Σχεδίου θα τύχει ανάλογου χειρισμού όπως τυγχάνουν τα ωφελήματα που καταβάλλονται από τα ταμεία προνοίας.

Οι νέες  ρυθμίσεις θα παρέχουν εναλλακτικές επιλογές (π.χ. καταβολή αποκοπών σε βάθος χρόνου όπως ήθελε συμφωνηθεί).

Κατά τον καθορισμό του ύψους των αναδρομικών αποκοπών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Το ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του επηρεαζόμενου προσωπικού που ενδείκνυται να καταβληθεί για σκοπούς χρηματοδότησης του ειδικού ταμείου που θα δημιουργηθεί ως προς την καταβολή των παρεχόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Η αναδρομική αναπροσαρμογή των εισφορών που οι επηρεαζόμενοι κατέβαλλαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ούτως ώστε να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με αυτό που κατέβαλλαν τα μέλη του υφιστάμενου σχεδίου.

Το ποσοστό ύψους 3%, στην περίπτωση των συμβασιούχων υπαλλήλων, που κατέβαλλαν, από την 1.1.2014 και εφεξής επί των μηνιαίων απολαβών τους έναντι του δικαιώματος τους σε καταβολή φιλοδωρήματος.

Οποιαδήποτε τυχόν επιστροφή εισφορών προς τον εργαζόμενο, προκύψει, ως εκ της εφαρμογής των προνοιών 1 (ε) και 10, της παρούσας Συμφωνίας.

Οι σχετικές αποκοπές στην περίπτωση αναγνώρισης τυχόν προϋπηρεσίας επηρεαζόμενων ως συντάξιμης υπηρεσίας θα διενεργούνται σε υποχρεωτική βάση.

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τα μέλη του νέου σχεδίου θα καταβάλλουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους τις εισφορές στο ΤΚΑ.

Η διαφορά στις εισφορές που καταβάλλονταν στο ΤΚΑ στο στάδιο πριν από την ένταξη των επηρεαζομένων στο νέο σχέδιο θα μεταφερθεί προς όφελος τους στο νέο ειδικό ταμείο, έναντι των αποκοπών που θα καθορισθούν με βάση την προϋπηρεσία τους που θα λογιστεί ως συντάξιμη υπηρεσία.

Η εν λόγω ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί.

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρόλο που οι εισφορές που αντιστοιχούν στο αναλογικό μέρος της σύνταξης των Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλονται από τον οικείο, κατά περίπτωση, εργοδότη, εντούτοις, το ποσό που αντιστοιχεί στο αναλογικό μέρος της σύνταξης του ΤΚΑ  για το οποίο καταβλήθηκαν εισφορές από τον εργοδότη, θα αφαιρείται από την επαγγελματική σύνταξη που θα καταβάλλεται από το ειδικό Ταμείο.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο

Θα διαμορφωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο γενικής εφαρμογής στη βάση των προνοιών της περί Συντάξεων Νομοθεσίας.

Ως βάση για το νέο θεσμικό πλαίσιο θα αποτελέσουν οι πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί, θα ενσωματώνει τις βασικές πρόνοιες που ισχύουν σήμερα για τα μέλη του υφιστάμενου σχεδίου.

Όσον αφορά στην αναπροσαρμογή του ύψους των συντάξεων που θα καταβάλλονται με τη διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη και τυχόν γενικών αυξήσεων, συμφωνείται ότι θα τύχουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις συντάξεις που καταβάλλονται στο υφιστάμενο επαγγελματικό σχέδιο. 

Οι επηρεαζόμενοι, θα πρέπει, για σκοπούς ένταξής τους στο νέο σχέδιο, να υποβάλουν έγγραφη ανέκκλητη δήλωση, στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου, με την οποία να γνωστοποιούν την απόφασή τους για μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων στο νέο σχέδιο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθείται για το σκοπό αυτό θα καθορισθεί σαφώς σε μεταγενέστερο στάδιο.

Του Λεύκου Χρίστου