You are here

Τι θα προβλέπει ο νόμος για τηλεργασία

02/02/2022 07:13

Ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις προβλέπει η προτεινόμενη θέσπιση του νόμου για την τηλεργασία, με κυρίαρχα στοιχεία τη διασφάλιση των όρων απασχόλησης που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας και τη διαφύλαξη των εκατέρωθεν δεδομένων, είτε αυτά είναι προσωπικά, είτε αφορούν την επηρεαζόμενη επιχείρηση ή υπηρεσία ή οργανισμό.

Η StockWatch αποκαλύπτει τις πλέον ουσιαστικές πρόνοιες που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο περί τηλεργασίας,  το οποίο αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου προς έγκριση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και κατόπιν προς ψήφιση στη Βουλή.

Το πλαίσιο του επικείμενου νόμου σε σχέση με την τηλεργασία, εξετάζεται από την τεχνική επιτροπή η οποία συστάθηκε με τη σύμφωνο γνώμη, όλων των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ).

Η τεχνική επιτροπή κλήθηκε από το ΕΣΣ να μελετήσει τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων αναφορικά με την τηλεργασία και τη διαμόρφωση, όσο είναι το δυνατό, κοινής θέσης για την  προώθηση σχετικού νομοσχεδίου. 

Η τεχνική επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετική έκθεση η οποία θα τεθεί υπόψη της ΥΠΕΡΓ Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Όπως αποκάλυψε από τον περασμένο  Αύγουστο η StockWatch, για σκοπούς καλύτερης συνεργασίας  μεταξύ των κοινωνικών εταίρων επί του θέματος, η ΥΠΕΡΓ ζήτησε και έθεσε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων τον σχετικό νόμο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, καθώς επίσης και το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας όπως αυτό εγκρίθηκε από το 2021 από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και έτυχε επικύρωσης με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών συνδικάτων και των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων. 

Η τηλεργασία θεωρείται μία μορφή απασχόλησης η οποία γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας στη βάση της σύμβασης εργασίας. 

Η πρακτική της τηλεργασίας θα  συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου  κατά την πρόσληψη ή την   τροποποίηση της  συλλογικής σύμβασης.

Η τηλεργασία θα  μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων θα διαπιστώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του εργαζόμενου και κατόπιν σχετικής αίτησης θα μπορεί να  αποφεύγει να εργάζεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοδότη για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί, με τη διαδικασία αυτή ο εργαζόμενος θα μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της διαφοράς από το ΥΠΕΡΓ.

Με κοινή απόφαση των υπουργών εργασίας και υγείας καθορίζονται οι παθήσεις, τα νοσήματα, ή οι αναπηρίες του εργαζομένου οι οποίες μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο της υγείας του.

Κατά την τηλεργασία ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτής της εργασίας, δηλαδή θα καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού, εκτός και αν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση του εξοπλισμού του εργαζόμενου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών.

Ο εργοδότης θα παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης.

Η υποχρέωση αυτή, αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός και αν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας του με την επιχείρηση ορίζεται διαφορετικά.

Προβλέπεται πρόνοια για τον τρόπο χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του πιο πάνω κόστους.

Οι εν λόγω  δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά δαπάνη την οποία θα αναλάβει η εργοδοτική επιχείρηση. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος.

Επιπλέον των υποχρεώσεων, εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να  γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται, λόγω της τηλεργασίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

-Το δικαίωμα της αποσύνδεσης από την ψηφιακή εργασία, πέραν του συμφωνημένου ωραρίου τους,

-Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους  με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών του εξοπλισμού και της συντήρησης του και τους τρόπους κάλυψης του από τον εργοδότη.

-Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης και

-Τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού αυτού.

-Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης τους.

-Συμφωνία περί της τηλετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου.

-Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήματος.

-Την υποχρέωση για προστασία των επαγγελματικών δεδομένων καθώς και των προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου και τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θα θίγει το καθεστώς της απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου. Θα μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η τηλεργασία.

Τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις

Οι τηλεργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες  υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση, την επαγγελματική ανέλιξη και τη συνδικαλιστική τους δράση.

Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζόμενου του κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και δεδομένου ότι θα είναι σύμφωνος με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εργοδότης θα πληροφορεί τον εργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως τις προδιαγραφές των χώρων τηλεργασίας.

Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να  σέβεται τη σχετική νομοθεσία και να μην υπερβαίνει το ωράριο εργασίας του.

Εκτός ωραρίου εργασίας ο τηλεργαζόμενος έχει το δικαίωματα να αποσυνδεθεί από την τηλεργασία.

Στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος του τηλεργαζόμενου, επειδή άσκησε το δικαιώματα  αποσύνδεσης του από το διαδίκτυο εκτός του ωραρίου  εργασίας.

Του Λεύκου Χρίστου