You are here

H Koμισιόν προτείνει μέτρα για έλεγχο στην ενιαία αγορά

05/05/2021 15:13

Ένα νέο μέσο για την αντιμετώπιση πιθανών στρεβλωτικών επιπτώσεων ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά προτείνει σήμερα η Κομισιόν, με στόχο να καλύψει το ρυθμιστικό κενό στην ενιαία αγορά, σύμφωνα με το οποίο οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από κυβερνήσεις εκτός ΕΕ δεν ελέγχονται επί του παρόντος, ενώ οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη υπόκεινται σε στενό έλεγχο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο θα συζητήσουν τώρα την πρόταση της Κομισιόν στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, με σκοπό την έγκριση ενός τελικού κειμένου του κανονισμού.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Κομισιόν  θα έχει την εξουσία να διερευνά χρηματοοικονομικές συνεισφορές που χορηγούνται από δημόσιες αρχές τρίτης χώρας οι οποίες ωφελούν εταιρείες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και αποκαθιστούν τις στρεβλωτικές τους επιπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κανονισμός προτείνει την εισαγωγή τριών εργαλείων, δύο βασισμένων σε κοινοποίηση και ενός γενικού εργαλείου έρευνας αγοράς.

Εάν η Κομισιόν αποδείξει ότι υπάρχει επιδότηση από το εξωτερικό και ότι είναι στρεβλωτική, θα εξετάσει, όπου απαιτείται, τις πιθανές θετικές επιπτώσεις της επιδότησης από το εξωτερικό και θα εξισορροπήσει αυτές τις επιπτώσεις με τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η στρέβλωση.

Όταν τα αρνητικά αποτελέσματα υπερτερούν των θετικών επιπτώσεων, η Κομισιόν θα έχει την εξουσία να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα ή να δέχεται δεσμεύσεις από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που διορθώνουν τη στρέβλωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το νέο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις και βλάπτουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ενιαία Αγορά σε οποιαδήποτε κατάσταση της αγοράς και αποτελεί βασικό στοιχείο για την εφαρμογή της επικαιροποιημένης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ που υιοθετήθηκε σήμερα, προωθώντας μια δίκαιη και ανταγωνιστική ενιαία αγορά, θέτοντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ευημερία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Καθώς οι κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις και τα μέσα εμπορικής άμυνας ως εργαλεία δεν ισχύουν για ξένες επιδοτήσεις, οι παραλήπτες τους αποκτούν ένα άδικο πλεονέκτημα όταν αποκτούν εταιρείες της ΕΕ, συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ ή συμμετέχουν σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες στην ΕΕ.

Επιπλέον το Κολέγιο των Επιτρόπων πρότεινε σήμερα μέτρα για τη βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης για να διασφαλίσει ότι "η βιομηχανική της φιλοδοξία λαμβάνει πλήρως υπόψη τις νέες συνθήκες που συνδέονται με την κρίση COVID-19 και συμβάλλει στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, ψηφιακή, ανθεκτική και παγκόσμια ανταγωνιστική".

Η επικαιροποιημένη στρατηγική επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2020, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη ημέρα που ο ΠΟΥ κήρυξε την πανδημία COVID-19, ενώ ανταποκρίθηκε σε διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η στρατηγική προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς μας, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Αντιμετωπίζει επίσης την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τις εξαρτήσεις μας σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη για την αντιμετώπισή τους.

Η ενημερωμένη στρατηγική προσφέρει επίσης νέα μέτρα για την επιτάχυνση των οικολογικών και ψηφιακών μεταβάσεων. Η επικαιροποιημένη στρατηγική ανταποκρίνεται επίσης σε κλήσεις για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κύριων δεικτών της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης στο σύνολό της, συγκεκριμένα: ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, αύξηση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητα διεθνείς, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η διάσταση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής, η οποία προβλέπει κατάλληλη οικονομική υποστήριξη και μέτρα που επιτρέπουν στις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διπλή μετάβαση.

ΚΥΠΕ