You are here

Παράταση των κανόνων της ΚΑΠ έως τέλος 2022

01/07/2020 06:36

Το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης των Ευρωπαίων αγροτών, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, όταν θα τεθεί σε ισχύ η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κείμενο με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου.

"Η επέκταση των ισχυόντων κανόνων για δύο ακόμη χρόνια και έως ότου συμφωνηθεί και εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ, δίνει πολύ αναγκαία προβλεψιμότητα και βεβαιότητα σε όλους τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να παρέχει στήριξη στους Ευρωπαίους αγρότες μέσω άμεσων πληρωμών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή μετάβαση στην επόμενη περίοδο της ΚΑΠ", δήλωσε η Marija Vučković, Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας.

Η επέκταση θα επιτρέπει αδιάλειπτες πληρωμές σε αγρότες και άλλους δικαιούχους. Επιπλέον, εντός αυτών των δύο ετών, τα κράτη μέλη θα έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια βάσει της νέας νομοθεσίας για την ΚΑΠ και να σχεδιάσουν την εφαρμογή τους μετά την έγκριση της Κομισιόν.

Η τελική έγκριση του μεταβατικού κανονισμού αναμένεται έως το τέλος του 2020, καθώς συνδέεται στενά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Παράταση μη στρατιωτικών αποστολών

Το Συμβούλιο αποφάσισε ακόμη να παρατείνει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις εντολές τριών μη στρατιωτικών αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ): της Αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya), της Αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah) και της Αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS).

Η πανδημία COVID-19 έχει αναστείλει την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο της εντολής των αποστολών. Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, οι εντολές αυτών των αποστολών παρατείνονται για επιπλέον 12 μήνες, με το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε στρατηγική επανεξέταση μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

Τέλος η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία για δύο τροποποιημένους κανονισμούς, έναν για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και έναν για την επίδοση εγγράφων. Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να υποβληθεί για έγκριση από τους πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα σχέδια κανονισμών προβλέπουν τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων και επίδοσης εγγράφων. Βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών εκμεταλλευόμενοι την ψηφιοποίηση και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, και με αυτά τα μέσα προωθούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη δίκαιη δίκη για τα μέρη.

Οι αλλαγές και στους δύο κανονισμούς περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση ενός ηλεκτρονικού αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής, που αποτελείται από διασυνδεδεμένα εθνικά συστήματα πληροφορικής, για τη διαβίβαση εγγράφων και αιτημάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Τα σχέδια κανονισμών αναθέτουν επίσης στην Κομισιόν τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη μελλοντική ανάπτυξη ενός λογισμικού αναφοράς, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ως σύστημα back-end, αντί ενός εθνικά ανεπτυγμένου συστήματος πληροφορικής.

Όσον αφορά την επίδοση εγγράφων, σύμφωνα με το σχέδιο νέων κανόνων, τα έγγραφα μπορούν να παραδίδονται ηλεκτρονικά και απευθείας σε παραλήπτη με γνωστή διεύθυνση σε άλλο κράτος μέλος, όταν η ρητή συγκατάθεσή του έχει εκ των προτέρων. Η υπηρεσία μπορεί να εκτελεστεί μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης ή, υπό πρόσθετες συνθήκες, μέσω e-mail.

Το σχέδιο νέων κανόνων προωθεί επίσης τη χρήση τηλεδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που συνεπάγεται ακρόαση μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

ΚΥΠΕ